Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2020

  

Daň z príjmov

Sadzba dane
 • 19  % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (210,20 €) vrátane, teda do 37 163,36 €,
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok sumy platného životného minima,
 • 7 % zrážková daň z dividend (daňovník je rezidentom Slovenskej republiky alebo zmluvného štátu).

Od 01.01.2020 platí novinka, podľa ktorej budú mať daňovníci (živnostníci, SZČO), ktorí dosiahnu za zdaňovacie obdobie príjmy neprevyšujúce sumu 100 000 €, zníženú sadzbu dane z príjmu z 19 % na 15 %.

Nezdaniteľná časť na daňovníka
 • 367,85 € za mesiac,
 • ak daňovník za rok 2020 dosiahne základ dane do 92,8-násobku platného životného minima, t.j. 19 506,56 €, nezdaniteľná časť na daňovníka je 4 414,20 € za rok,
 • ak daňovník za rok 2020 dosiahne základ dane vyšší ako 92,8-násobok platného životného minima, t.j. viac ako 19 506,56 €, nezdaniteľná časť na daňovník za rok sa vypočíta nasledovne: 9 290,84 € – (základ dane / 4), kde 9 290,84 € je 44,2-násobok životného minima a výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor,
 • ak daňovník za rok 2020 dosiahne základ dane vyšší ako 37 163,36 €, tak daňovník nemá nárok na nezdaniteľnú časť, resp. nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 €.
Nezdaniteľná časť na manželku/manžela
 • ak daňovník za rok 2020 dosiahne základ dane do 37 163,36 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 4 035,84 € – vlastný príjem manželky,
 • ak daňovník za rok 2020 dosiahne základ dane vyšší ako 37 163,36 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 13 326,68 € – (základ dane  / 4) – vlastný príjem manželky, kde suma 13 326,68 € je 63,4-násobok životného minima a výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor,
 • ak daňovník dosiahne za rok 2020 základ dane vyšší ako 53 306,72 €, tak nemá nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela (resp. je nulová), bez ohľadu na to aké mala príjmy.
 • podmienky uplatnenia
Daňový bonus
 • 22,72 € na dieťa za mesiac (272,64 € na dieťa za rok),
 • 45,44 €* za mesiac na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti (545,28 € na dieťa za rok), * 2-násobná výška sumy daňového bonusu
 • hranicou príjmu na priznanie nároku v roku 2020 je 6-násobok minimálnej mzdy, t.j. 3 480 € (6 x 580 €),
 • hranicou príjmu na priznanie nároku zamestnancovi mesačne v roku 2020 je polovica minimálnej mzdy, t.j. 290 € (580 € / 2).
Daňový bonus na zaplatené úroky

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky môžete v daňovom priznaní/ročnom zúčtovaní dane znížiť vašu daňovú povinnosť. Toto zníženie je ohraničené sumou vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 €.

Viac v článku Štátny príspevok pre mladých (zníženia úrokovej sadzby o 3 %) bude od 01.01.2018 minulosťou.

Nezdaniteľná časť 2. pilier –
– dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
 • od roku 2018 už nie je k dispozícii.
Nezdaniteľná časť 3. pilier –
– príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 • základ dane si daňovník môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • najviac do výšky 180 €,
 • sumu si môže uplatniť iba vtedy, ak príspevky zaplatil na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu do 31.12.2013, ktorej súčasťou je dávkový plán.
 • príklady nájdete aj na stránke Finančnej správy
Nezdaniteľná časť pri kúpeľnej starostlivosti
 • ak v priebehu roka pôjdete do kúpeľov, tak preukázateľne zaplatenými úhradami súvisiacimi s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami si bude môcť ponížiť svoj základ dane,
 • maximálna výška je 50 € za dané zdaňovacie obdobie (daný rok),
 • túto nezdaniteľnú časť si môžete uplatniť aj za manželku/manžela a deti, najviac tiež vo výške 50 € za osobu (musí im však byť v danom roku poskytnutá kúpeľná starostlivosť),
 • viac v § 11 ods. 12 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (nebojte sa, je to len jeden krátky odstavec),
 • príkladná situácia v článku Kúpeľná starostlivosť v daňovom priznaní.
Zamestnanecká prémia
 • od roku 2018 nemá na zamestnaneckú prémiu nárok žiaden zamestnanec resp. postupom výpočtu nikomu nevyjde.
Paušálne výdavky
Zdaňovanie výhier a cien
 • od dane sú oslobodené ceny a výhry neprevyšujúce 350 €, potom sa zdaňuje len rozdiel prevyšujúci túto sumu,
 • každý výhra sa posudzuje samostatne,
 • viac o zdaňovaní nepeňažnej výhry,
 • viac o zdaňovaní peňažnej výhry.
Zdaňovanie príležitostného príjmu
 • príležitostný príjem do sumy 500 € za rok sa nezdaňuje, zdaňuje sa len suma nad touto hranicou,
 • viac o príležitostnom príjme
Daň sa neplatí
 • ak nepresiahne sumu 17 €,
 • alebo ak celkové príjmy daňovníka za rok 2020 nepresiahnu 2207,10 €.

Zdravotné poistenie

 • minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov je 506,50 € (polovica priemernej mzdy za rok 2018, teda 1 013 € / 2), z toho minimálny preddavok 70,91 € mesačne (14 %), resp. 35,45 € (7 %) ak ide o osobu so zdravotným postihnutím a týka sa jej platenie preddavku,
 • maximálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov pre zamestnancov, zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov je od roku 2017 zrušený.

Sociálne poistenie

 • maximálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia je 7 091 € (7-násobok priemernej mzdy za rok 2018, teda 1 013 € x 7) okrem úrazového poistenia, kde maximálny vymeriavací základ nie je stanovený.
SZČO
Dobrovoľne poistená osoba
 • minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia je 506,50 €, z toho minimálne poistné 178,02 € (35,15 % | nemocenské 4,4 %, starobné 18 %, invalidné 6 %, rezervný fond 4,75 %, nezamestnanosť 2 %).
Náhrada príjmu pri PN a nemocenské dávky zamestnanca

Za obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020 nasledovne:

 • náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti tak, že počas 1. až 3. dňa je to 25 % a od 4. do 10. dňa je to 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
 • najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 66,6082 € (výpočet: 2 x 1 013 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol),
 • nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práce neschopnosti a je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
 • najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je 66,6083 € (výpočet: 2 x 1 013 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Za obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021 nasledovne:

 • náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti tak, že počas 1. až 3. dňa je to 25 % a od 4. do 10. dňa je to 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
 • najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 71,8027 € (výpočet: 2 x 1 013 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol),
 • nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práce neschopnosti a je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
 • najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je 71,8028 € (výpočet: 2 x 1 013 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).
Dávka v nezamestnanosti

Za obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020 nasledovne:

 • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti je 66,6083 € (výpočet: 2 x 1 013€ x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Za obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021 nasledovne:

 • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti je 71,8028 € (výpočet: 2 x 1 013€ x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).
Predčasný starobný dôchodok

Za obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020 nasledovne:

 • nárok na predčasný starobný dôchodok má poistenec, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 252,30 € (1,2-násobok životného minima 210,20 €).

Za obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021 nasledovne:

 • nárok na predčasný starobný dôchodok má poistenec, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 257,80 € (1,2-násobok životného minima 214,83 €).

Mzda 2020

Minimálna mzda 2020
Mzdové zvýhodnenie 2020
 • v sobotu
  • najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  • najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (na pracoviskách, kde povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu),
 • v nedeľu
  • v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  • najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (na pracoviskách, kde povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu),
 • pri nočnej práci
  • najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu; a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  • najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (na pracoviskách, kde povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca).
 • vo sviatok
  • najmenej 100 % jeho priemerného zárobku,
 • za prácu nadčas
  • najmenej v sume 25 % priemerného zárobku,
  • najmenej v sume 35 % priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce.

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov (13. a 14. plat)

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti letných dovoleniek (13. plat)

 • nie je oslobodený od sociálnych odvodov,
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 €, pri súčasnom splnení podmienok:
  • musí byť vyplatený za mesiac máj v priebehu júna,
  • musí byť vyplatený najmenej vo výške 500 €,
  • pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom k 30.04. daného roka, kedy dochádza k vyplateniu, musí nepretržite trvať aspoň 24 mesiacov,
 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 €.

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov (14. plat)

 • je oslobodený od sociálnych odvodov do výšky 500 €,
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 €, pri súčasnom splnení podmienok:
  • musí byť vyplatený za mesiac november v priebehu decembra,
  • musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom k 31.10. daného roka, kedy dochádza k vyplateniu, musí nepretržite trvať aspoň 48 mesiacov,
  • zamestnancovi bol vyplatený 13. plat (podľa podmienok uvedených vyššie),
 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 €.

Príklad vyplatenie nájdete v článku Vyplatenie 13. a 14. platu.

Cestovné náhrady

 • od 01.06.2019 bez zmeny,
 • 0,053 €/km pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,193 €/km pre osobné cestné motorové vozidlá,
 • viac o uplatňovaní cestovných náhrad.

Stravné

Životné minimum

Od 01.07.2019 do 30.06.2020 plania nasledovné sumy životného minima:

 • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 95,96 €  mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

Od 01.07.2020 do 30.06.2021 plania nasledovné sumy životného minima:

 • 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 98,08 €  mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

Rodičovský príspevok

Od 01.01.2019 sa zvyšuje suma rodičovského príspevku na:

 • 370mesačne (súčasne 220,70 €) – v tejto výške je poskytovaný tým rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie alebo boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské (alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte EÚ),
  • 462,50 € dvojičky (+25 % zo základnej sumy),
  • 555,00 € trojičky (+50 % zo základnej sumy),
 • 270 € mesačne – v tejto výške je poskytovaný ostatným rodičom, ktorí nespĺňajú podmienku vyššie.
  • 337,50 € dvojičky (+25 % zo základnej sumy),
  • 405,00 € trojičky (+50 % zo základnej sumy).

Prídavok na dieťa

Od 01.01.2020 sa zvýšila suma prídavku na dieťa zo súčasných 24,34 € na 24,95 €.

Suma prídavku na dieťa zvýši o 100 € za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Zárobok počas evidencie na úrade práce

 • od 01.07.2019 do 30.06.2020 je maximálny možný zárobok, ktorý môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie 100 % z platného životného minima, t.j. 210,20 €,
 • od 01.07.2020 do 30.06.2021 je maximálny možný zárobok, ktorý môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie 100 % z platného životného minima, t.j. 214,83 €,
 • nezamestnaný, evidovaný na úrade práce, môže v roku 2020 pracovať maximálne 40 kalendárnych dní (započítava sa tu skutočný počet dní trvania dohody a nie len odpracované dni + spočítavajú sa všetky dohody v priebehu daného kalendárneho roka),
 • informácie nájdete aj v článku Novela zákona o službách zamestnanosti.

Exekučné zrážky

Sumy platné od 01.07.2019 do 30.06.2020 (zaokrúhľujú sa na eurocenty nadol):

 • Základné nepostihnuteľné sumy
  • na povinného: 210,20 € (100 % životného minima plnoletej FO),
  • na vyživovanú osobu: 52,55 € (25 % životného minima plnoletej FO).
 • Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku
  • na povinného: 210,20 € (100 % životného minima plnoletej FO),
  • na vyživovanú osobu: 105,10 € (50 % životného minima plnoletej FO).  
 • Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov)
  • na povinného: 105,10 € (50 % životného minima plnoletej FO),
  • na vyživovanú osobu: 52,55 € (25 % životného minima plnoletej FO).  
 • Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov)
  • na povinného: 88,28 € (70 % zo 60 % základnej sumy na povinného),
  • na vyživovanú osobu: 36,78 € (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu).
 • Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia
  • 315,30 € (150 % životného minima plnoletej FO).

Sumy platné od 01.07.2020 do 30.06.2021 (zaokrúhľujú sa na eurocenty nadol):

 • Základné nepostihnuteľné sumy
  • na povinného: 214,83 € (100 % životného minima plnoletej FO),
  • na vyživovanú osobu: 53,70 € (25 % životného minima plnoletej FO).
 • Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku
  • na povinného: 214,83 € (100 % životného minima plnoletej FO),
  • na vyživovanú osobu: ‭107,41‬€ (50 % životného minima plnoletej FO).  
 • Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov)
  • na povinného: ‭107,41‬ € (50 % životného minima plnoletej FO),
  • na vyživovanú osobu: 53,70 € (25 % životného minima plnoletej FO).  
 • Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov)
  • na povinného: 90,22 € (70 % zo 60 % základnej sumy na povinného),
  • na vyživovanú osobu: 37,59 € (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu).
 • Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia
  • 322,25 € (150 % životného minima plnoletej FO).

(Aktualizované 15.07.2020, 19:29)

[nahlás chybu v článku]

PW202007081924