Je manželkina dávka v nezamestnanosti jej príjmom pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na ňu?

  

Dobrý deň. Manželka bola celý minulý rok na Úrade práce, nikde popri tom nerobila, len jej platili peniaze v nezamestnanosti. V robote som si chcem na ňu uplatniť nezdaniteľnú časť, ale povedali, že potrebujú papier z úradu práce, že tam bola evidovaná, a že keď dostávala odtiaľ peniaze, že koľko dostala, že to sa odpočítava? Prečo sa to odpočítava? Však to sú peniaze od štátu.

 

Zdravím. K uplatneniu  nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ktorá bola evidovaná na úrade práce je potrebné doložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencií a taktiež potvrdenie o výške vyplatenej dávky v nezamestnanosti Sociálnou poisťovňou. Ide o podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môžete uplatniť len z vašich aktívnych príjmov – z príjmov zo závislej činnosti (zamestnania) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Toto uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s daňovníkom v domácnosti (§ 11 ods. 4 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

  • stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok), alebo
  • poberá príspevok na opatrovanie, alebo
  • je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím,alebo
  • sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čo sa týka odpočítavania alebo znižovania tejto nezdaniteľnej časti, tak za príjem manželky sa považuje akýkoľvek príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré manželka bola povinná zaplatiť (§ 11 ods. 4 písm. b) Zákona), aj keď je od dane z príjmov oslobodený okrem

  • zamestnaneckej prémie,
  • daňového bonusu,
  • zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,
  • štátnych sociálnych dávok (príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa),
  • štipendia poskytnutého študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Za príjem manželky sa považuje taktiež materská, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry, a teda majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú by ste si chceli na manželku uplatniť.

To znamená, že za príjem manželky sa považuje aj vyplatená dávka v nezamestnanosti. Výsledná nezdaniteľná časť na manželku bude potom rozdiel sumy platnej nezdaniteľnej časti základu dane a vyplatenej sumy dávky v nezamestnanosti (resp. jej pomernej časti na mesiace).

Mohlo by vás zaujímať: Vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti, Mám nárok na celú dávku v nezamestnanosti alebo len časť?

(Pôvodný článok 02.03.2018 |Aktualizované 22.01.2022, 13:42)

[nahlás chybu v článku]