Je manželkina dávka v nezamestnanosti jej príjmom pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na ňu?

  

Dobrý deň. Manželka bola celý minulý rok na Úrade práce, nikde popri tom nerobila, len jej platili peniaze v nezamestnanosti. V robote som si chcem na ňu uplatniť nezdaniteľnú časť, ale povedali, že potrebujú papier z úradu práce, že tam bola evidovaná, a že keď dostávala odtiaľ peniaze, že koľko dostala, že to sa odpočítava? Prečo sa to odpočítava? Však to sú peniaze od štátu.

 

Zdravím. K uplatneniu  nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ktorá bola evidovaná na úrade práce je potrebné doložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencií a taktiež potvrdenie o výške vyplatenej dávky v nezamestnanosti Sociálnou poisťovňou. Ide o podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môžete uplatniť len z vašich aktívnych príjmov – z príjmov zo závislej činnosti (zamestnania) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Toto uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s vami v domácnosti (§ 11 ods. 4 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) a v príslušnom zdaňovacom období splnila aspoň jednu z nasledovných podmienok:

  • starala sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok), alebo
  • poberala príspevok na opatrovanie, alebo
  • bola evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
  • sa považovala za občana so zdravotným postihnutím, alebo
  • sa považovala za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čo sa týka odpočítavania alebo znižovania tejto nezdaniteľnej časti, tak za príjem manželky sa považuje akýkoľvek príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré manželka bola povinná zaplatiť (§ 11 ods. 4 písm. b) Zákona), aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem

  • zamestnaneckej prémie,
  • daňového bonusu,
  • zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,
  • štátnych sociálnych dávok (príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa),
  • štipendia poskytnutého študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Za príjem manželky sa považuje taktiež materská, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry.

To znamená, že za príjem manželky sa považuje aj vyplatená dávka v nezamestnanosti. Výsledná nezdaniteľná časť na manželku bude potom tvorená rozdielom sumy platnej nezdaniteľnej časti základu dane a vyplatenej sumy dávky v nezamestnanosti (resp. jej pomernej časti na mesiace).

Mohlo by vás zaujímať: Vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti, Mám nárok na celú dávku v nezamestnanosti alebo len časť?

(Pôvodný článok 02.03.2018 |Aktualizované 15.02.2023, 18:31)

[nahlás chybu v článku]