Prenos daňovej povinnosti – stavebné práce (aktualizované 05.11.2019)

1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela Zákon 268/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (DPH) v znení neskorších predpisov. Tým sa do praxe zavádza tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavených prác, ide o tzv. tuzemské samozdanenie. Ide o uplatnenie  § 69 ods. 12 písm. j) tejto novely zákona. Pozrieť zmeny »

Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby podnikatelia nedoplácali na nepoctivých odberateľov a to tým, že samotné odvedenie DPH sa presunie z dodávateľa na odberateľa, ktorý daň uplatní ako na vstupe, tak aj na výstupe – samozdaní.

Opatrenie sa vzťahuje na:

  • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),
  • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o diele, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,
  • dodanie tovaru s inštaláciou a/alebo montážou, ak inštalácia a/alebo montáž je/sú stavebnou prácou podľa sekcie F klasifikácie CPA.

Zoznam činností patriacich do sekcie F klasifikácie CPA aktualizovaný k 05.11.2019

Vysvetlivky ku klasifikácii produktov podľa činností CPA sekcia F Stavby a stavebné práce

Pre uplatnenie tuzemského samozdanenia je nutné súčasné splnenie nasledovných podmienok:

  • ide o dodanie stavebných prác patriacich do sekcie F klasifikácie CPA (viď. predchádzajúce 3 body),
  • miesto dodania tovaru a/alebo služby je na území Slovenskej republiky,
  • dodávateľ a odberateľ sú platiteľmi DPH v tuzemsku (na území SR), to znamená,  že sú registrovanými platcami DPH podľa § 4, 4b, 5 a 6. Pozor, nie podľa § 7 a § 7a! Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že ak má odberateľ pridelené IČ DPH, faktúra bude vystavená s prenosom daňovej povinnosti (bez DPH).

Overiť, podľa akého písmena je obchodný partner registrovaný pre DPH si môžete overiť na stránke www.icdph.sk.

Ako to vyzerá v praxi?

Dodávateľ (platca DPH), odberateľ (platca DPH)

Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi bez DPH a so všetkými náležitosťami faktúry (podľa § 74 zákona o DPH).  Slovne musí uviesť na faktúru vetu: „Prenos daňovej povinnosti.“. Odberateľ z faktúry vyčísli DPH a vykoná samozdanenie.

Dodávateľ (platca DPH), odberateľ (neplatca DPH, resp. občan)

Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi S DPH a so všetkými náležitosťami faktúry (podľa § 74 zákona o DPH). DPH do štátu odvedie dodávateľ.

Dodávateľ (platca DPH), odberateľ (platca a aj neplatca DPH)

Môže nastať prípad, kedy má odberateľ pridelené IČ DPH, ale nie pre všetkú svoju činnosť. Tento prípad môže nastať hlavne ak ide o mesto, obec.

Obec má pridelené IČ DPH – prevádzkuje obchod. S dodávateľom má uzatvorenú zmluvu o dielo na opravu kultúrneho domu. Ako to bude s faktúrou?

Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi BEZ DPH a so všetkými náležitosťami faktúry (podľa § 74 zákona o DPH).  Slovne musí uviesť na faktúru vetu: „Prenos daňovej povinnosti.“. Odberateľ, obec, z faktúry vyčísli DPH, ktorú v daňovom priznaní prizná, no nárok na odpočet DPH nemá, pretože oprava kultúrneho domu nesúvisí s prevádzkou obchodu.

Obdobný prípad môže nastať aj pri stavebných bytových družstvách. Tu však musí byť na obzore aj dodávateľ a zistiť si, či faktúra je pre samotné bytové družstvo, alebo pre obyvateľov bytov, ktorých bytové družstvo spravuje (článok: Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác pre stavebné bytové družstvo).

Zmena od 01.01.2017

Od 01.01.2017 nastáva, po novele Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zmena v kontrolnom výkaze DPH. Podľa § 78a ods. 2 písm. a) sa faktúra vystavená za dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti (…) uvádza do kontrolného výkazu DPH (časti A.2.) už aj na strane daňovníka, ktorý ju vystavil.

(Pôvodný článok 10.05.2016 | Aktualizované 29.02.2020, 14:20)

[nahlás chybu v článku]