Prenos daňovej povinnosti – stavebné práce (aktualizované 23.06.2022)

1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela Zákon 268/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (DPH) v znení neskorších predpisov. Tým sa do praxe zavádza tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavených prác, ide o tzv. tuzemské samozdanenie. Ide o uplatnenie  § 69 ods. 12 písm. j) tejto novely zákona.

Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby podnikatelia nedoplácali na nepoctivých odberateľov a to tým, že samotné odvedenie DPH sa presunie z dodávateľa na odberateľa, ktorý daň uplatní ako na vstupe, tak aj na výstupe – samozdaní.

Opatrenie sa vzťahuje na:

  • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),
  • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o diele, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,
  • dodanie tovaru s inštaláciou a/alebo montážou, ak inštalácia a/alebo montáž je/sú stavebnou prácou podľa sekcie F klasifikácie CPA.

Zoznam činností patriacich do sekcie F klasifikácie CPA aktualizovaný k 23.06.2022

Vysvetlivky ku klasifikácii produktov podľa činností CPA sekcia F Stavby a stavebné práce

Pre uplatnenie tuzemského samozdanenia je nutné súčasné splnenie nasledovných podmienok:

  • ide o dodanie stavebných prác patriacich do sekcie F klasifikácie CPA (viď. predchádzajúce 3 body),
  • miesto dodania tovaru a/alebo služby je na území Slovenskej republiky,
  • dodávateľ a odberateľ sú platiteľmi DPH v tuzemsku (na území SR), to znamená,  že sú registrovanými platcami DPH podľa § 4, 4b, 5 a 6. Pozor, nie podľa § 7 a § 7a! Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že ak má odberateľ pridelené IČ DPH, faktúra bude vystavená s prenosom daňovej povinnosti (bez DPH).

Overiť, podľa akého písmena je obchodný partner registrovaný pre DPH si môžete overiť na stránke www.icdph.sk.

Ako to vyzerá v praxi?

Dodávateľ (platca DPH), odberateľ (platca DPH)

Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi bez DPH a so všetkými náležitosťami faktúry (podľa § 74 zákona o DPH).  Slovne musí uviesť na faktúru vetu: „Prenos daňovej povinnosti.“. Odberateľ z faktúry vyčísli DPH a vykoná samozdanenie.

Dodávateľ (platca DPH), odberateľ (neplatca DPH, resp. občan)

Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi S DPH a so všetkými náležitosťami faktúry (podľa § 74 zákona o DPH). DPH do štátu odvedie dodávateľ.

Dodávateľ (platca DPH), odberateľ (platca a aj neplatca DPH)

Môže nastať prípad, kedy má odberateľ pridelené IČ DPH, ale nie pre všetkú svoju činnosť. Tento prípad môže nastať hlavne ak ide o mesto, obec.

Obec má pridelené IČ DPH – prevádzkuje obchod. S dodávateľom má uzatvorenú zmluvu o dielo na opravu kultúrneho domu. Ako to bude s faktúrou?

Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi BEZ DPH a so všetkými náležitosťami faktúry (podľa § 74 zákona o DPH).  Slovne musí uviesť na faktúru vetu: „Prenos daňovej povinnosti.“. Odberateľ, obec, z faktúry vyčísli DPH, ktorú v daňovom priznaní prizná, no nárok na odpočet DPH nemá, pretože oprava kultúrneho domu nesúvisí s prevádzkou obchodu.

Obdobný prípad môže nastať aj pri stavebných bytových družstvách. Tu však musí byť na obzore aj dodávateľ a zistiť si, či faktúra je pre samotné bytové družstvo, alebo pre obyvateľov bytov, ktorých bytové družstvo spravuje (článok: Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác pre stavebné bytové družstvo).

(Pôvodný článok 10.05.2016 | Aktualizované 28.06.2022, 17:23)

[nahlás chybu v článku]