Platenie daní – Daňový úrad

Každý, kto platí  daň, či už DPH, daň z motorových vozidiel, daň z príjmu,… a mohol by som pokračovať, ju musí platiť na účet pridelený Daňovým úradom (Finančnou správou) a správne platbu identifikovať – účel a obdobie u ktorému sa vzťahuje.

Preto prikladám jednoduchý návod ako si vyskladať správne číslo účtu a aký variabilný symbol použiť. Ak potrebujete platiť colnému úradu, informácie nájdete v článku Platenie daní – Colný úrad.

Tvar účtu

Pre platenie daní sa využíva nasledovný tvar čísla účtu:

5xxxxx 8xxxxxxxxxx / 8180
predčíslie účtu číslo účtu / kód Štátnej pokladnice

V súčasnosti treba, ak banka už nepodporuje (kvôli SEPA platbám) starý spôsob zadávania tvaru účtu, previesť toto číslo na tvar IBAN čísla účtu.

Ako zvoliť predčíslie účtu?

Predčíslie účtu sa volí podľa účelu/druhu platby. Pre platby, ktoré sú vyberané daňovými úradmi sú k dispozícií nasledujúce predčíslia:

500240 – Daň z pridanej hodnoty (DPH)
501104 – Zábezpeka na DPH
500216 – Daň z príjmov fyzických osôb (FO) nerezidentov zo zdrojov na území SR
500208 – Daň z príjmov fyzických osôb (FO) z podnikania a prenájmu
500259 – Daň z príjmov fyzických osôb (FO) zo závislej činnosti
500224 – Daň z príjmov právnických (PO) osôb so sídlom v tuzemsku
500232 – Daň z príjmov právnických osôb (PO) so sídlom v zahraničí
500267 – Daň z príjmu vyberaná zrážkou
501120 – Zabezpečenie dane na DPFO
501139 – Zabezpečenie dane na DPPO
501163 – Daň z motorových vozidiel
501075 – Osobitný odvod finančných inštitúcií
501091 – Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
500689 – Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel

Zvýraznené čísla účtov sú najviac používané (aspoň v mojom prípade).

Ako som už písal v úvode, číslo účtu je pridelené daňovým úradom a oznámené subjektu písomnou formou. Ide o tzv. osobný účet daňovníka (OÚD). Ak svoje číslo účtu neviete, zistiť ho môžete zadaním vášho DIČ na nasledujúcej stránke overenia OÚD.

Kód Štátnej pokladnice 8180 je nemenný.

Aký variabilný symbol použiť?

Na označovanie platby dane sa využíva 10-miestny variabilný symbol (VS). Ten, ak nie je určený rozhodnutím daňového úradu, môže mať nasledovné tvary:

 • XXXXMMRRRR,
 • XXXXQQRRRR,
 • XXXXPPRRRR,
 • XXXX99RRRR,
 • XXXX00RRRR.

kde:
XXXX určuje druh platby nasledovne:

 • 1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty (DPH) na úhradu,
 • 1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty (napr. daň z príjmu FO/PO),
 • 8100 – iná platba dane.

MM, QQ alebo PP určujú obdobie, ku ktorému sa platba vzťahuje nasledovne:

MM označuje kalendárny mesiac

 • 01 – január,
 • 02 – február,
 • …atď. až
 • 12 – december.
 
QQ označuje kalendárny štvrťrok
 • 41 – 1. štvrťrok,
 • 42 – 2. štvrťrok,
 • 43 – 3. štvrťrok,
 • 44 – 4. štvrťrok.
PP označuje kalendárny polrok

 • 21 – 1. polrok,
 • 22 – 2. polrok.

99 je fixná hodnota, ktorá sa uvádza pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia (napr. daň z príjmu FO/PO).

00 je fixná hodnota, ktorá sa uvádza pri platbe preddavkov na daň.

RRRR označuje príslušný kalendárny rok, ku ktorému sa platba vzťahuje.

(Aktualizované 29.01.2019, 19:02)

[nahlás chybu v článku]