Pohonné hmoty – náklady/výdavky

Náklady/výdavky za pohonné hmoty (PHM), a náhrady za ne, pre auto(á) zaradené do obchodného majetku sú upravené § 7 Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, na ktorý sa § 19 ods. 2 písm. e) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov odvoláva. Môžu byť uplatnené nasledovne:

V plnej výške

Ak je auto zaradené v obchodnom majetku, uplatňuje sa výška podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze.

To znamená, že firma/podnikateľ si musí odkladať bločky za nákup PHM, vieš knihu jázd pre dané motorové vozidlo (odkiaľ, kam a kedy išiel, aký bol stav tachometra, koľko km prešiel, účel cesty, koľko litrov sa tankovalo). Raz mesačne, resp. raz ročne ku koncu roka je nutné urobiť prepočet spotrebovaného množstva PHM s priemernou spotrebou uvedenou v TP.

Takmer vždy sa stane, že skutočná spotreba je väčšia ako priemerná spotreba. To znamená, že o časť nákladov/výdavkov, ktorá prevyšuje priemernú spotrebu je nutné ponížiť daňové náklady/výdavky. Taktiež, ak ja autom vykonáva súkromná jazda, treba ju zaúčtovať do nedaňových nákladov/výdavkov.

Samotné vedenie knihy jázd nie je zložité, dá sa však uľahčiť jej aickým vytváraním pomocou satelitného sledovania (GPS, Galileo).

Paušál 80 %

Platí pre auto zaradené do obchodného majetku. Na základe bločkov o nákupe PHM si môže podnikateľ/firma uplatniť paušál vo výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHM za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Pri tomto spôsobe uplatňovania odpadá povinnosť viesť knihu jázd. Jednoducho sa iba náklady/výdavky rozdelia v pomere 80/20, kde 80 % z nich je daňových a 20 % nedaňových.

 

Paušál 50 %

Tento spôsob sa uplatňuje vtedy, ak auto nie je zaradené do obchodného majetku. Môže ísť o súkromné auto podnikateľa, či auto zamestnanca.

V tom to prípade nie je nutné viesť žiadnu evidenciu jázd, do daňových nákladov/výdavkov sa uplatní 50 % z celkového preukázaného nákupu PHM za príslušné zdaňovacie obdobie.

Cestovné náhrady

Využíva sa pri aute nezaradenom v obchodnom majetku (súkromné auto podnikateľa, auto zamestnanca). Je potrebné však viesť knihu jázd.

Cestovné náhrady sa vypočítajú ako súčet dvoch častí:

  • amortizácie – náhrada za každý prejdený kilometer podľa knihy jázd ako počet prejdených km krát 0,193 €/km (do 31.05.2019 to bolo 0,183 €/km)
  • a náhrady za spotrebu PHM podľa prejdených km, priemernej ceny PHM a priemernej spotreby podľa TP (počet prejdených kilometrov krát priemerná cena PHM (za mesiac/rok) krát priemerná spotreba podľa TP deleno 100)*.

*Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou. Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky

Čo ak mám auto prenajaté alebo na leasing?

Vo všeobecnosti sa to v ničom odlišovať nebude.  Vždy je spísaný nejaký druh zmluvy, čo je podkladom na to, aby ste si mohli uplatňovať náklady/výdavky na auto. V zmluve môže byť taktiež dohodnuté o čo sa bude tá ktorá strana „starať“, napr. budete mať spísanú zmluvu o prenájme auta, v ktorej bude dohodnuté, že celý servis auta, vrátane poistenia, zabezpečuje prenajímateľ a vy, ako nájomca, si budete len tankovať.

Z toho vyplýva, že náklady/výdavky za nákup PHM, parkovné a i., a aj výšku faktúry, ktorá vám bude vystavená od prenajímateľa za nájom auta (v ktorej sú zahrnuté všetky ostatné služby) si budete môcť uplatňovať buď v plnej výške (prípadne ich budete musieť ponížiť o tie, ktoré slúžili na súkromné jazdy) alebo paušálom 80 %. Obdobne to je aj pri leasingu.


Mohlo by vás zaujímať: Priemerné ceny PHM, Ako vypočítať spotrebu auta, keď ju nepoznám?

(Pôvodný článok 11.06.2016 | Aktualizované 12.06.2019, 20:52)

[nahlás chybu v článku]