Značka: prídavok na dieťa

Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2020

  

Stručný prehľad o daňových, mzdových a účtovných veličinách v roku 2020, ako je daň z príjmov, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, minimálna mzda, cestovné náhrady, stravné, životné minimum, zárobok počas evidencie na úrade práce, exekučné zrážky,…

Link

Od 01.01.2020 sa navrhuje zvýšenie sumy prídavku na dieťa zo súčasných 24,34 € na 24,95 €. Taktiež sa navrhuje zvýšenie sumy prídavku na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy zo súčasných 100 € na 102,50 € [»]

Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2019

  

Stručný prehľad o daňových, mzdových a účtovných veličinách v roku 2019, ako je daň z príjmov, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, minimálna mzda, cestovné náhrady, stravné, životné minimum, zárobok počas evidencie na úrade práce, exekučné zrážky,…

Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2018

  

Daň z príjmov, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Minimálna mzda, Cestovné náhrady, Stravné, Životné minimum, Zárobok počas evidencie na úrade práce, Exekučné zrážky

Link

Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR navrhol opatrenia, ktoré by mali ušetriť štátu zhruba 160 mil. € [»] Úspory by sa mali týkať nasledovných oblastí:

  • adresná podpora nízkopríjmových domácností – zohľadnenie príjmu pri poberaní daňového bonusu, zníženie veku nároku na daňový bonus a prídavok na dieťa na najviac 18 rokov, vyššie sociálne štipendiá pre deti z nízkopríjmových rodín,
  • zlepšenie efektívnosti dôchodkového sporenia – zlepšenie zhodnotenia dôchodkových fondov,
  • zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov, ktoré by sa malo po prvýkrát zrealizovať v roku 2020 za rok 2019.