Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2018

  

K dispozícii sú nové Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2019

Daň z príjmov

Sadzba dane
 • 19  % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (199,48 €) vrátane, teda do 35 268,06 €,
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok sumy platného životného minima
 • pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba dane 19 % bez ohľadu na výšku príjmu.
Nezdaniteľná časť na daňovníka
 • 319,17 € za mesiac,
 • ak daňovník za rok 2018 dosiahne základ dane do 100-násobku platného životného minima, t.j. 19 948 €, nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 830,02 € za rok,
 • ak daňovník za rok 2018 dosiahne základ dane vyšší ako 100-násobok platného životného minima, t.j. viac ako 19 948 €, nezdaniteľná časť na daňovník za rok sa vypočíta nasledovne: 8 817,016 € – (základ dane / 4), kde 8 817,016 € je 44,2-násobok životného minima a výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor,
 • ak daňovník za rok 2018 dosiahne základ dane vyšší ako 35 268,06 €, tak daňovník nemá nárok na nezdaniteľnú časť, resp. nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 €.
Nezdaniteľná časť na manželku/manžela
 • ak daňovník za rok 2018 dosiahne základ dane do 35 268,06 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 3 830,02 € – vlastný príjem manželky,
 • ak daňovník za rok 2018 dosiahne základ dane vyšší ako 35 268,06 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 12 647,032 € – (základ dane  / 4) – vlastný príjem manželky, kde suma 12 647,032 € je 63,4-násobok životného minima a výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor,
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako  50 588,13 €, tak nemá nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela (resp. je nulová), bez ohľadu na to aké mala príjmy.
Daňový bonus
 • 21,56 € na dieťa za mesiac (258,72 € na dieťa za rok) v roku 2018, za rok 2017 to bolo 21,41 € na dieťa za mesiac (256,92 € na dieťa za rok),
 • hranicou príjmu na priznanie nároku v roku 2018 je 6-násobok minimálnej mzdy, t.j. 2 880 € (6 x 480 €), za rok 2017 to bola suma 2 610 € (6 x 435 €),
 • hranicou príjmu na priznanie nároku zamestnancovi mesačne v roku 2018 je polovica minimálnej mzdy, t.j. 240 € (480 € / 2), za rok 2017 to bola suma 217,50 €.
Daňový bonus na zaplatené úroky

Od 01.01.2018 je štátny príspevok pre mladých pri hypotekárnych úveroch už minulosťou. Nahradil ho daňový bonus pre mladých. V skratke: o sumu daňového bonusu na zaplatené úroky si budete môcť v daňovom priznaní/ročnom zúčtovaní dane znížiť vašu daňovú povinnosť. Ako inak, všetko je ohraničené – suma je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 €.  Viac v článku Štátny príspevok pre mladých (zníženia úrokovej sadzby o 3 %) bude od 01.01.2018 minulosťou.

Nezdaniteľná časť 2. pilier – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
 • pre rok 2018 nie je k dispozícii.
Nezdaniteľná časť 3. pilier – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 • základ dane si daňovník môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • najviac do výšky 180 €,
 • sumu si môže uplatniť iba vtedy, ak príspevky zaplatil na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu do 31.12.2013, ktorej súčasťou je dávkový plán (viac »).
Nezdaniteľná časť pri kúpeľnej starostlivosti
 • ak v priebehu roka pôjdete do kúpeľov, tak preukázateľne zaplatenými úhradami súvisiacimi s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami si bude môcť ponížiť svoj základ dane,
 • maximálna výška je 50 € za dané zdaňovacie obdobie (daný rok),
 • uplatniť si túto nezdaniteľnú časť môžete aj za manželku/manžela a deti, najviac však tiež 50 € za osobu (musí im však byť v danom roku poskytnutá kúpeľná starostlivosť),
 • viac v § 11 ods. 14 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (nebojte sa, je to len jeden krátky odstavec).
Zamestnanecká prémia
 • pre rok 2018 nemá na zamestnaneckú prémiu nárok žiaden zamestnanec (postupom výpočtu nevyjde nikomu).
Paušálne výdavky
 • 60 % z príjmov SZČO, max. 20 000 € za rok.
Zdanenie cien a výhier
 • od dane sú oslobodené ceny a výhry neprevyšujúce 350 €, inak sa daní len suma prevyšujúca túto sumu,
 • každý výhra sa posudzuje osobitne,
 • viac o zdaňovaní nepeňažne »peňažnej » výhry.
Zdaňovanie príležitostného príjmu
 • príležitostný príjem do sumy 500 € za rok sa nezdaňuje, zdaňuje sa len suma nad touto hranicou,
 • viac o príležitostnom príjme.
Daň sa neplatí
 • ak nepresiahne sumu 17 €,
 • alebo ak celkové príjmy daňovníka za rok (2018) nepresiahnu 1 915,01 €.

Zdravotné poistenie

 • minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov je 456,00 €, z toho minimálny preddavok 63,84 € mesačne (14 %), resp. 31,92 € (7 %) ak ide o osobu so zdravotným postihnutím (a týka sa jej platenie preddavku),
 • maximálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov je pre rok 2018 zrušený.

Sociálne poistenie

 • maximálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia je 6 384 € (okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ nemá stanovený).
SZČO
 • minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia je 456,00 €, z toho minimálne poistné 151,16 € (33,15 % | nemocenské 4,4 %, starobné 18 %, invalidné 6 %, rezervný fond 4,75 %),
 • povinnosť platiť poistné od 01.07.2018 (resp. od 01.10.2018 pri odklade daňového priznania) má SZČO, ktorej  brutto príjem (bez odpočítania výdavkov) za rok 2017 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, t. j. 5 472 € (12 x 456 €).
 • viac v článku Hranica zárobku za rok 2018 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2019.
Dobrovoľne poistená osoba
 • minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia je 456 €, z toho minimálne poistné 160,28 € (35,15 % | nemocenské 4,4 %, starobné 18 %, invalidné 6 %, rezervný fond 4,75 %, nezamestnanosť 2 %).
Náhrada príjmu pri PN a nemocenské dávky zamestnanca
 • náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti tak, že počas 1. až 3. dňa je to 25 % a od 4. do 10. dňa je to 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
 • najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN od 01.07.2017 do 30.06.2018 je 59,9671 € (výpočet: 2 x 912 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol),
 • najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN od 01.07.2018 do 30.06.2019 je 62,7287 € (výpočet: 2 x 954 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol),
 • nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práce neschopnosti a je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
 • najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky od 01.07.2017 do 30.06.2018 je 59,9672 € (výpočet: 2 x 912 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor),
 • najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky od 01.07.2018 do 30.06.2019 je 62,7288 € (výpočet: 2 x 954 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).
Dávka v nezamestnanosti
 • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 01.01.2018 do 30.06.2018 je 59,9672 € (výpočet: 2 x 912 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor),
 • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 01.07.2018 do 30.06.2019 je 62,7288 € (výpočet: 2 x 954 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).
Predčasný starobný dôchodok
 • nárok na predčasný starobný dôchodok do 30.06.2018 má poistenec, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 239,38 € (1,2-násobok životného minima 199,48 €),
 • nárok na predčasný starobný dôchodok od 01.07.2018 má poistenec, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 246,10 € (1,2-násobok životného minima 205,07 €),
Minimálna mzda 2018

 • 480 €/mesiac pre zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou,
 • 2,7590 €/hodina za každú odpracovanú hodinu zamestnancom (pri pracovnom čase 40 hodín týždenne),
 • viac o minimálnej mzde a prepočte koeficientami.

Cestovné náhrady

 • od 01.01.2009 bez zmeny,
 • 0,050 €/km pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,183 €/km pre osobné cestné motorové vozidlá,
 • viac o uplatňovaní cestovných náhrad.

Stravné

Životné minimum

Platné sumy životného minima od 01.07.2017 od 30.06.2018 sú nasledovné:

Od 01.07.2018 do 30.06.2019 plania nasledovné sumy životného minima:

 • 205,07 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 143,06 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 93,61 €  mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

Prídavok na dieťa

Od 01.01.2018 sa zvyšuje prídavok na dieťa zo sumy 23,52 € na 23,68 €.

Rodičovský príspevok

Od 01.01.2018 sa zvyšuje suma rodičovského príspevku zo sumy 203,20 € na 214,70 €.

Zárobok počas evidencie na úrade práce

 • Od 01.05.2017 je maximálny možný zárobok, ktorý môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie 100 % z platného životného minima, t. j. 198,09 € do 30.06.2017 a 199,48 € od 01.07.2017.
 • Informácie nájdete aj v článku Novele zákona o službách zamestnanosti.

Exekučné zrážky

Sumy sú platné od 01.07.2017 do 30.06.2018 a zaokrúhľujú sa na eurocenty nadol.

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 199,48 € (100 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 49,87 € (25 % životného minima plnoletej FO).

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

 • na povinného: 199,48 € (100 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 99,74 € (50 % životného minima plnoletej FO).  

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 99,74 € (50 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 49,87 € (25 % životného minima plnoletej FO).  

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 83,77 € (70 % základnej sumy na povinného),
 • na vyživovanú osobu: 34,90 € (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu).

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia:

 • 299,22 € (150 % životného minima plnoletej FO).

Sumy sú platné od 01.07.2018 do 30.06.2019 a zaokrúhľujú sa na eurocenty nadol.

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 205,07 € (100 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 51,26 € (25 % životného minima plnoletej FO).

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

 • na povinného: 205,07 € (100 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 102,53 € (50 % životného minima plnoletej FO).  

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 102,53 € (50 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 51,26 € (25 % životného minima plnoletej FO).  

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 86,12 € (70 % základnej sumy na povinného),
 • na vyživovanú osobu: 35,88 € (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu).

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia:

 • 307,60 € (150 % životného minima plnoletej FO).

(Aktualizované 17.10.2018, 09:41)

[nahlás chybu v článku]