Novela zákona o službách zamestnanosti (aktualizované 05.04.2017)

  

Zákona 5/2004 Z.z. o službách nezamestnanosti bol schválený do finálnej podoby a jeho najdôležitejšie zmeny od 01.05.2017 sú nasledovné:

 • nezamestnaní, evidovaní na úrade práce, si budú môcť zarobiť mesačne až 100% životného minima (198,09 €),
 • odpracovať budú môcť maximálne 40 kalendárnych dní za rok* (spočítavajú sa všetky dohody v priebehu daného kalendárneho roka),
 • do tohto započítavaného obdobia sa započítavajú dohody, ktoré začali pred 01.05. a ďalej trvajú (započítavajú sa len tie dni od 01.05.) alebo tie, ktoré začali po 01.05.,
 • do tohto obdobia sa nezapočítavajú dohody, ktoré skončili pred 01.05.,
 • nezamestnaní nemôžu mať viac súbežných dohôd,
 • nezamestnaní, evidovaní na úrade práce, môžu pracovať výlučne na  dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti,
 • pred začatím dohody musia nezamestnaní predložiť kópiu dohody na úrade práce budú vyradení z evidencie pre nespoluprácu a zaradiť sa späť budú môcť najskôr až po 6 mesiacoch (budú si musieť sami pol roka platiť zdravotné odvody),
 • tie dohody, ktoré boli uzavreté pred 01.05. a pokračujú po 01.05. musia skončiť najneskôr 09.06.,
 • pre tie dohody, ktoré boli uzavreté pred 01.05. a pokračujú aj po 01.05., musia evidovaní nezamestnaní opäť predložiť ich kópiu na úrade práce, inak budú vyradení z evidencie pre nespoluprácu a zaradiť sa späť budú môcť najskôr až po 6 mesiacoch (budú si musieť sami pol roka platiť zdravotné odvody),
 • v prípade, že má uchádzač o zamestnanie uzatvorenú dohodu ešte predtým, ako podá na úrade práce žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, je povinný úradu predložiť kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak úrad práce zistí, že si túto povinnosť nesplnil, resp. nesplnil včas, vyradí ho z evidencie.

*Pozor! Pod pojmom „odpracovaných 40 kalendárnych dní v roku“ sa rozumie to, že sa započítava skutočný počet dní trvania dohody a nie len odpracované dni.

Kde nemôžu mať nezamestnaní uzatvorenú dohody?

 • U zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie na úrad práce boli v pracovnom pomere a/alebo v služobnom pomere.
 • U zamestnávateľa, ktorý ich v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce.
 • V čase vykonávania absolventskej praxe, dobrovoľníckej služby, menších obecných služieb pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj.

Všetko sa dočítate v schválenom znení tohto zákona [»]


(Pôvodný článok z 15.03.2017)

Už zajtra (16.03.2017) sa prerokuje novela Zákona 5/2004 Z.z. o službách nezamestnanosti v ktorej sa navrhuje, že od jeho účinnosti, ktorá by mala byť 01.05.2017, nezamestnaný, evidovaný na úrade práce, bude mať veľmi obmedzené možnosti, ako si bude môcť privyrobiť, a to:

 • bude môcť pracovať na dohodu, ale iba maximálne 40 kalendárnych dní v kalendárnom roku, pričom zarobiť bude môcť maximálne do výšky 75 % životného minima (v roku 2017 je to max. 148,57 €),
 • alebo môže vykonávať osobnú asistenciu pre ťažko zdravotne postihnutú osobu (pričom môže zarobiť tiež iba maximálne do výšky 75 % životného minima).

Teda, ak ste evidovaní na úrade práce a súčasne pracujete na dohodu, tak po účinnosti zákona od 01.05.2017 musí vaša dohoda skončiť najneskôr po 40 dňoch, t.j. 09.06.2017. A na dohodu už ďalej pracovať nemôžete. Alebo môžete, ale vyradia vás z úradu práce.

[Zdroj: slov-lex.sk, nrsr.sk]

[nahlás chybu v článku]