Odklad splátky dane

  

Budem podávať daňové priznanie až teraz, kvôli príjmom zo zahraničia, ale už teraz viem, že mi vyjde platiť veľká daň. Je to možné zaplatiť nejako na splátky?

 

Zdravím. V súlade s § 57 Zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) máte možnosť požiadať daňový úrad o odklad platenia dane alebo o platenie dane v splátkach. Žiadosť musíte podať písomne (nemá predpísanú formu) a priložiť k nej aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie.

Navyše, ak je vaša dlžná suma vyššia ako 3 000 €, musí byť zabezpečená záložným právom podľa § 81 Zákona alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka (Zákon 40/1964 Zb.).

Samotný odklad alebo povolenie splátok môže byť najviac na 24 mesiacov, pričom dlžná čiastka sa úročí. Tento úrok vyrúbi daňový úrad po zaplatení dlžnej čiastky rozhodnutím a na jeho zaplatenie máte 15 dní.

Pri výpočte úroku sa použije 3-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane. V prípade, že 3-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, pri výpočte úroku sa použije ročná úroková sadzba 10 %

Keďže úrok je dosť vysoký, osobne by som to riešil formou pôžičky, úveru, prípadne spotrebného úveru – čo by v porovnaní s úrokom od daňového úradu vyšlo pri prepočte lacnejšie.

Čo je analýza finančnej a ekonomickej situácie?

Aj keď to môže znieť zložito, v skutočnosti tomu tak nie je. Ide hlavne o poskytnutie údajov, z ktorých vie daňový úrad zistiť vašu aktuálnu finančnú a ekonomickú situáciu. Môže ísť o prehľad vašich pohľadávok a záväzkov (v členení podľa partnerov, splatnosti), príjmov a výdavkov (v členení podľa ich pôvodu), stavu zásob, majetku podniku, predloženie účtovnej závierky a pod.

(Pôvodný článok 07.09.2017 | Aktualizované 03.04.2022, 18:10)

[nahlás chybu v článku]