Vrátenie DPH z iného štátu EÚ + kontaktné údaje na daňové úrady iných členských štátov

  

Ak ste platcom DPH, tak do konca septembra môžete podať žiadosť o vrátenie dane – DPH z iného členského štátu za predchádzajúci rok. Samozrejme iba vtedy, ak ste nejaké DPH (VAT) v zahraničí zaplatili.

Ako a kde sa žiadosť vypĺňa a podáva?

Žiadosť sa v ypĺňa a podáva na stránke Finančnej správy v časti „Autorizované služby“, položka „VAT Refund“.

ice_screenshot_20190820-184855

ice_screenshot_20190820-184922

Podrobný návod nájdete v používateľskej príručke Aplikácia na podanie žiadosti o vrátenie DPH z členskýchštátov EÚ (VAT Refund).

Kto žiadosť podáva?

Túto žiadosť podáva len platca DPH, ktorý má sídlo, miesto podnikania, či prevádzkareň v Slovenskej republike a pre výkon svojho podnikania/činnosti obstaral za predchádzajúci rok tovary a služby v členských štátoch EÚ (s daňou daného štátu).

Žiadosť o vrátenie dane sa môže podať len do toho štátu EÚ, v ktorom podnikateľ nemá sídlo, miesto podnikania, či prevádzkareň, prípadne bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava.

Podať ju môže aj daňovník, ktorý už platcom DPH nie je, ale za obdobie, za ktoré sa žiadosť podáva platcom bol.

Za aké obdobie sa žiadosť podáva?

Žiadosť sa môže podať za obdobie:

  • 1 kalendárneho roka – minimálna suma DPH na vrátenie z členského štátu je 50 €,
  • kratšie ako 1 rok, ale zároveň min. 3 mesiace – minimálna suma DPH na vrátenie z členského štátu je 400 €.

Žiadosť môže mať:

  • globálny charakter – v globálnej žiadosti sú uvedené všetky nákupy tovarov a služieb zo všetkých členských štátov EÚ, alebo
  • individuálny charakter – žiadosť sa podáva pre každý členský štát osobitne.*

*Pri veľkom množstve dokladov odporúčam podať individuálne žiadosti, pretože pri oprave chýb sa musí žiadosť podávať nanovo, so všetkými údajmi. Takto by ste opravili iba tú žiadosť pre konkrétny štát a nie znova pre všetky.

Potrebujete priamo kontaktovať daňový úrad iného členského štátu?

Ak potrebuje priamo kontaktovať daňový úrad iného členského štátu, kontaktné údaje nájdete TU.

Čo ak mám nárok na vrátenie, ale žiadosť nepodám?

Pri nákupe tovaru a služieb zo zahraničia, sa zahraničná DPH účtuje na nákladový účet.

Ak máte nárok na vrátenie dane z členského štátu EÚ, ale žiadosť nepodáte, tak DPH, ktorú ste zaplatili, sa stane nedaňový výdavkom (pripočítateľnou položkou zvyšujúcou základ dane).

To znamená, že časť nákladov (DPH zo zahraničia), ktoré boli účtované ako daňové výdavky (napr. na účet 504 – predaný tovar, 548 – Ostatné prevádzkové náklady) je potrebné ku koncu daného roka, za ktorý by sa mala žiadosť podať, preúčtovať na nedaňový účet. 

V prípade, že by ste žiadosť chceli podať, ale nemôžete, pretože nespĺňate limit na vrátenie DPH (50 € resp. 400 €), zaplatená daň sa považuje za daňovo uznateľný výdavok.

Ak žiadosť podáte, konkrétna DPH zaúčtovaná v nákladoch sa považuje za daňový výdavok. Ku koncu roka, za ktorý sa Žiadosť podáva, zaúčtujete interným dokladom predpis 378/648, kde 378 – iné pohľadávky tvorí DPH, ktorá bude zo zahraničia vrátená a 648 – Ostatné prevádzkové výnosy je odúčtovaná DPH z nákladov, keďže bude vrátená.

(Zdroj: Zákon 222/2004 Z.z. o DPH, Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov)

(Pôvodný článok 20.09.2017 | Aktualizované 21.03.2024, 16:32)

[nahlás chybu v článku]