Príležitostný príjem

  

Príležitostný príjem – pojem, ktorým si veľa ľudí odobruje svoje zárobky s tým, že takýto príjem do do výšky 500 € za rok od dane oslobodený. No ale, čo hovorí zákon? Kedy je príjem chápaný ako príležitostný, a kedy ide o iné druhy príjmov? Pre správne oslobodenie, uplatnenie výdavkov a nasledovné zdanenie príjmu, je potrebné určiť jeho druh podľa Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Pre fyzické osoby existujú nasledovné druhy príjmov:

  • príjmy zo závislej činnosti (§ 5),
  • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6),
  • príjmy z kapitálového majetku (§ 7),
  • ostatné príjmy (§ 8).

Príležitostný príjem

Medzi ostatné príjmy patria aj príjmy z príležitostných činností. Príjmom z príležitostnej činnosti je iba taký príjem, ktorý vám, ako fyzickej osobe, plynie bez zmluvne dohodnutých podmienok, teda v prípade, ak sa nejedná o zmluvný vzťah uzatvorený medzi dvomi zmluvnými stranami. Môže ísť napríklad o príjem zo zberu lesných plodov, z odvozu papiera, kovu do zberných surovín a i. Tento výklad bol preferovaný Finančnou správou, no od 01.01.2018 sa jeho presná definícia dostáva aj do zákona. Prečítať si o tom môžete v článku Zbohom príležitostný príjem, vitaj zdaňovanie.

Takýto príjem je do výšky 500 € za rok oslobodený* od dane. Ak presiahol sumu 500 €, do daňového priznania sa uvádza iba príjem nad túto sumu.

*Toto oslobodenie si nemôžete uplatniť vtedy, ak ste si ho už uplatnili pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti.

„O príjem z príležitostnej činnosti ide teda iba vtedy, ak sa sami rozhodnete vykonať určitú činnosť, bez zmluvne dohodnutej povinnosti. „

Ak sa jedná o príjem dosiahnutý na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu, pričom sa nejedná o príjem podľa § 5 až 7 zákona o dani z príjmov, takýto príjem podlieha dani z príjmov ako ostatný príjem – „iný“ príjem. Pri takomto „inom“ príjme nie je možné uplatniť oslobodenie 500 €.

„A pozor! Nemusí ísť iba o písomne uzatvorenú zmluvu, pretože zmluva môže byť uzatvorená aj ústne. Teda, ak sa s niekým dopredu už na niečom dohodnete, nejde o príležitostný príjmem.“

Aké výdavky si môžete uplatniť?

Príležitostný príjem

Okrem oslobodenia 500 € pri príležitostnom príjme, si môžete uplatniť aj výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, maximálne do výšky dosiahnutého príjmu. Ak sú teda výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Ak máte príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, môžete si vybrať medzi uplatnením buď preukázateľných výdavkov, alebo výdavkov vo výške 25 % z týchto príjmov (najviac do výšky 5 040 € ročne).

„Iný“ príjem

Pri „inom“ príjme si môžete uplatniť výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, maximálne do výšky dosiahnutého príjmu. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Kde v daňovom priznaní sa tieto príjmy uvádzajú?

Pre zdanenie týchto príjmov je potrebné vyplniť Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B.

Príležitostný príjem a k nemu náležité výdavky, „iný príjem“ a k nemu náležité výdavky uvádzate v daňovom priznaní VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona).

Mohlo by vás zaujímať: Zbohom príležitostný príjem, vitaj zdaňovanie (schválené)

(Aktualizované 10.03.2018, 13:33)

[nahlás chybu v článku]

po prečítaní tohto článku odporúčam upokojiť myseľ

sypanecaje.sk