Vyplatenie 13. a 14. platu

  

V mesiaci máj 2018 sme vyplatili zamestnancom 13. plat za splnenia všetkých podmienok. Avšak 14. plat 2018 bude vyplácaný len vo výške 50 %, čo už nie je splnená jedna zo 4 podmienok.  A tu sa chcem spýtať, môžeme v mesiaci máj 2019 znova vyplatiť zamestnancom 13. plat s úľavou na ZP a oslobodením do 500 eur, alebo už nie, keď nebola splnená podmienka 14. platu? Neviem, či je to vždy počítané samostatne v konkrétnom roku, alebo všetko naväzuje na seba. Ďakujem za odpoveď.

 

Zdravím. Áno, ďalší rok môžete opäť poskytnúť 13. plat svojim zamestnancom s možnosťou oslobodenia do výšky 500 € od zdravotných odvodov a dane z príjmu, nakoľko nikde v zákone nie je podmienené opätovné poskytnutie 13. platu v ďalšom roku poskytnutím 14. platu v roku predchádzajúcom. Zákon iba podmieňuje výšku oslobodenia – kedy a za akých podmienok ho možno uplatniť.

Všeobecne, na základe § 118 ods. 4 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce, § 5 ods. 7 písm. n)§ 5 ods. 7 písm. o) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, § 138 ods. 1 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a § 13 ods. 18 Zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení sú podmienky nastavené nasledovne:

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti letných dovoleniek (13. plat)

 • nie je oslobodený od sociálnych odvodov,
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 €, pri súčasnom splnení podmienok:
  • musí byť vyplatený za mesiac máj v priebehu júna,
  • musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca*,
  • pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom k 30.04. daného roka, kedy dochádza k vyplateniu, musí nepretržite trvať aspoň 24 mesiacov,
 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 €**.

*Od 01.03.2019 platí novela Zákona o dani z príjmov, podľa ktorej už nie povinná podmienka splnenia vyplatenie priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Nahradila ju podmienka vyplatenie najmenej vo výške 500 € od jedného zamestnávateľa. Zmena sa týka iba 13. platu.

**Od 01.01.2021 platí novela Zákona o dani z príjmov, podľa ktorej sa ruší oslobodenie od dane z príjmov aj do výška 500 €.

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov (14. plat)

 • je oslobodený od sociálnych odvodov do výšky 500 €***,
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 €, pri súčasnom splnení podmienok:
  • musí byť vyplatený za mesiac november v priebehu decembra,
  • musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom k 31.10. daného roka, kedy dochádza k vyplateniu, musí nepretržite trvať aspoň 48 mesiacov,
  • zamestnancovi bol vyplatený 13. plat (podľa podmienok uvedených vyššie),
 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 €****.

***Od 01.01.2021 v prípade 13. a 14. platu neplatí oslobodenie od platenia sociálnych odvodov. 

****Od 01.01.2021 platí novela Zákona o dani z príjmov, podľa ktorej sa ruší oslobodenie od dane z príjmov aj do výška 500 €.

Pozn.: V prípade, že by ste mali dvoch zamestnávateľov a u oboch by vám bol vyplatený 13., prípadne aj 14. plat za splnenia podmienok na oslobodenie, toto oslobodenie sa môže uplatniť u oboch zamestnávateľov. K vysporiadaniu oslobodenia, ktoré je vo výške max. 500 € za rok od všetkých zamestnávateľov dôjde pri vykonaní ročného zúčtovania dane/podaní daňového priznania.

(Pôvodný článok 24.10.2018 | Aktualizované 21.12.2020, 18:05)

[nahlás chybu v článku]