Rekreácia zamestnanca a ubytovanie u súkromníka bez živnosti

  

Bola som na dovolenke s manželom a deťmi. Spali sme 4 noci v Poprade na private v dome. Pán, čo nás ubytoval, nám dal aj potvrdenie o ubytovaní s našimi menami, aj že som to zaplatila. Ale v robote mi povedali, že ten pán nemá živnosť, že iba ubytováva na základe nejakého oznámenia daňovému úradu bez nutnosti mať živnosť. Najhoršie na to bolo to, že mi povedali, že mi to potom nemôžu preplatiť. Nedá sa to nejako urobiť, aby mi to v robote preplatili?

 

Zdravím. Za akých podmienok a aké výdavky si môže zamestnanec uplatniť u zamestnávateľa pri rekreácii upravuje § 152a Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce.

Uplatnenie tohto príspevku možno využiť na nasledovné služby a za nasledovných podmienok:

 • váš pracovný pomer u zamestnávateľa trval a trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
 • príspevok ste využili na
  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
  • alebo na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom,
 • využiť ho mohli aj manžela, vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti, či iná osoba žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Aj keď sa môže zdať, že podľa opísaných bodov ste podmienky splnili, dôležité je aj samotné prenocovanie a ubytovanie a to, čo sa pod týmito pojmami ukrýva.

Prenocovanie

Prenocovanie je definované v § 2 písm. d) Zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu ako „prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie“.

Ubytovanie

Pri ubytovaní je dôležitá definícia ubytovacieho zariadenia. Tá je uvedená v § 2 písm. a) Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried (277/2008 Z.z.).

Ubytovacím zariadením sa rozumie „budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku“.

Táto vyhláška sa uplatňuje na ubytovacie zariadenia, ktoré sú prevádzkované na základe živnostenského oprávnenia (§ 30 Zákona 455/1991 Zb. Živnostenský zákon).

Na základe vyššie uvedeného môžem povedať, že váš zamestnávateľ postupoval správne.

Takýto výdavok nie je možné považovať za oprávnené výdavky na rekreáciu zamestnanca, nakoľko daňový doklad nebol vystavený osobou, ktorá by mala na danú ubytovaciu činnosť živnostenské oprávnenie.

Mohlo by vás zaujímať: Zamestnávateľ mi nepreplatil príspevok na rekreáciu. Postupoval správne?, Pripravuje sa rozšírenie príspevku na rekreáciu zamestnancov

[nahlás chybu v článku]