Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za rok 2018

  

Daňové priznanie typu B podáva daňovník (fyzická osoba), ktorému plynuli príjmy nielen zo závislej činnosti (zo zamestnania), ale aj iné príjmy podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, a to:

 • § 6 – Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • § 7 – Príjmy z kapitálového majetku,
 • § 8 – Ostatné príjmy (tu patria napríklad veľmi obľúbené príjmy z príležitostných činností).

Ak spĺňate podmienky (uvedené v článkoch), môžete podať daňové priznanie FO typu A, aj napr. pri príležitostnom príjme, či výhre (musí nastať situácia, že príjem nebudete musieť zdaňovať).

Kto, kde a dokedy musí podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká každému daňovníkovi, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2018 presiahli sumu 1 915,01 €. V prípade, že ste túto sumu príjmov nepresiahli, daňové priznanie podávať nemusíte.

Nezabudnite na to, že aj keď podať daňové priznanie nemusíte, budete ho musieť podať v prípade, že vás na to daňový úrad vyzve. V samotnej výzve vás správca dane poučí o následkoch nepodania daňového priznania – ak daňové priznanie nepodáte, či už z dôvodu, že ste ho mali povinnosť podať, alebo ste neuposlúchli výzvu, daňový úrad bude postupovať v zmysle Daňového poriadku a uloží vám pokutu.

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade podľa miestnej príslušnosti (podľa vášho trvalého pobytu). Doručiť priznanie daňovému úradu a zaplatiť vypočítanú daň musíte stihnúť do 31.03.2019. Keďže tento dátum pripadá na nedeľu, lehota sa predlžuje do pondelka, 01.01.2019. Viac o platení dane nájdete v článku Platenie daní – Daňový úrad.

Daňové priznanie môžete priniesť osobne alebo poslať poštou (tu je rozhodujúci dátum pečiatky pošty). Táto možnosť však platí už len iba pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Podnikateľia (živnostníci, SZČO) majú od 01.07.2018 zo zákona povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky, a preto ho musia podať jedine cez portál finančnej správy.

Ak však tento dátum nestíhate, môžete daňovému úradu oznámiť predĺženie lehoty na podanie a zaplatenie daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace (do pondelka 01.07.2019). A v prípade, že ste mali zdaniteľné príjmy plynúce aj zo zahraničia, najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov (do pondelka 30.09.2019).

Čo všetko potrebujem k vyplneniu daňového priznania?

 • Všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2018 (aj tých zo zahraničia) – koľko ste za rok zarobili u všetkých zamestnávateľov. Ak ste takéto príjmy mali.
 • Ak ste boli k 01.01.2018 poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, potrebujete vedieť výšku tohto vyplateného dôchodku za príslušný rok (20178). O túto výšku vyplatených dôchodkov sa vám znižuje vaša nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Na invalidný dôchodok sa neprihliada.
 • V prípade, že ste boli počas roka dobrovoľne nezamestnaný, výšku zaplatených odvodov zdravotného a sociálneho poistenia, ktoré ste si sami platili.
 • Ak máte manželku, môžete si na ňu, po splnení podmienok, uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Ak však mala príjem, prípadne poberala materský príspevok, je potrebné vedieť jej dosiahnutý príjem, resp. výšku vyplateného príspevku za príslušný rok 2018. Platí aj opačný prípad, ak si manželka uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manžela. Vždy ale iba jeden variant.
  Podmienky: Ak daňovník za rok 2018 dosiahol základ dane do 35 268,06 €, tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 3 830,02 € – vlastný príjem manželky. Ak daňovník za rok 2018 dosiahol základ dane vyšší ako 35 268,06 €, tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 12 647,032 € – (základ dane / 4) – vlastný príjem manželky. A ak daňovník dosiahol základ dane vyšší ako  50 588,13 €, tak nemá nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela (resp. je nulová), bez ohľadu na to aké mala príjmy.
 • Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť iba jeden z rodičov a ten, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (2 880 €). Jeho výška je 21,56 € mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu). O túto sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
 • Ak ste platili príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier), tak ich výšku za daný rok, najviac do výšky 180 €, pričom sumu si môžete uplatniť iba vtedy, ak ste príspevky zaplatili na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne nemali uzatvorenú inú účastnícku zmluvu do 31.12.2013, ktorej súčasťou je dávkový plán [»].
 • Výšku vašej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za rok 2018 je maximálne 3 830,02 eur (mesačne 319,17 €). Ak ste za rok 2018 dosiahli základ dane do 19 948 €, nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 830,02 €. Ak ste dosiahli základ dane vyšší ako 19 948 €, nezdaniteľná časť na daňovník za rok sa vypočíta ako 8 817,016 € – (základ dane / 4). A ak ste dosiahli základ dane vyšší ako 35 268,06 €, tak nemáte nárok na nezdaniteľnú časť, resp. nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 €.
 • Výšku sadzby dane je 19 % zo základu dane do výšky 35 268,06 € a 25 % zo základu dane presahujúceho sumu 35 268,06 €.
 • Ak chcete poukázať 2 % zo svojich daní, výška 2 % z daní musí byť aspoň 3 €, čiže vaša celková vypočítaná daň za daný rok musí byť aspoň 150 €.
 • Novinkou pre tento rok je možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach v úhrne najviac do výšky 50 € za rok. Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj zaplatené úhrady za manželku (manžela) a (vyživované) dieťa daňovníka v úhrne najviac do výšky 50 € za rok za každého z nich.
 • Druhou novinkou je, po zrušení štátneho príspevku pre mladých na hypotekárne úvery, možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky.  Ide o sumu vo výške 50 % zo zaplatených úrokov hypotekárneho úveru v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 €. O túto sumu sa znižuje vaša výsledná daň.

Navyše, pre daňové priznanie typu B:

 • Výšku jednotlivých druhov príjmov za dané obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie (§ 6 – Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu; § 7 – Príjmy z kapitálového majetku; § 8 – Ostatné príjmy)
 • Výšku daňových výdavkov (skutočné výdavky), resp. výšku paušálnych výdavkov (60 % zo zdaniteľných príjmov a zároveň maximálne 20 000 € za rok).
 • Výšku zaplatených odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne (ak ste platili).
 • Výšku daňovej straty za predchádzajúce obdobie (ak ste ju mali a uplatňujete si ju).

Čo tvorí prílohu daňového priznania?

 • Všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2018 (aj tých zo zahraničia).
 • Na uplatnenie daňového bonusu na deti treba kópie ich rodných listov (ak navštevujú základnú školu), alebo potvrdenia o návšteve školy (pri stredoškolákoch a vysokoškolákoch).
 • Čestné vyhlásenie manžela/manželky, že si neuplatňuje daňový bonus na deti.
 • Ak si uplatňujete daňový bonus na zaplatené úroky, je potrebné doložiť kópiu potvrdenia z banky o zaplatených úrokoch z hypotekárneho úveru. Potvrdenie nevydáva banka automaticky, je potrebné oň požiadať (niektoré banky ho ale samé od seba posielajú).

Daňový úrad vás môže dodatočne vyzvať na doloženie ďalších dokladov v prípade, že ste na niečo zabudli, alebo v prípade pochybností.

Akými výdavkami si môže podnikateľ ponížiť svoj príjem?

Príjem za dané obdobie, ktorý je predmetom dane, si môže podnikateľ ponížiť o výdavky jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov – skutočné alebo paušálne výdavky.

Skutočné výdavky (§ 6 ods. 6 Zákona)

Ide o všetky daňové výdavky za dané obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Sú to spravidla tie výdavky, ktoré slúžia na zabezpečenie a udržanie príjmov podnikateľa, resp. zárobkovej činnosti. Výslednú sumu, ktorá sa zdaňuje, potom tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Paušálne výdavky (§ 6 ods. 10 Zákona)

Paušálne výdavky si môže uplatniť iba ten daňovník, ktorý počas roka nebol platcom DPH, prípadne bol platcom iba časť roka a zároveň si neuplatňuje skutočne vynaložené výdavky. Ich výška je 60 % z úhrnu príjmu za daný rok, najviac však 20 000 €.

Príklady pre paušálne výdavky:

Podnikateľ v roku 2018 dosiahol príjem 27 000 €. Keďže 60 % z 27 000 je 16 200 € (čo je menej ako maximum 20 000 € za rok), ako paušálne výdavky si môže za rok uplatniť celú výšku vypočítaných paušálnych výdavkov, teda 16 200 €.

Podnikateľ v roku 2018 dosiahol príjem 41 000 €. Keďže 60 % z 41 000 je 24 600 € (čo je viac ako maximum 20 000 € za rok), ako paušálne výdavky si môže uplatniť iba zákonom stanovenú hranicu 20 000 € (a nie  vypočítaných 24 600 €).

Ako sa dopracovať k základu dane a k dani?

 • Sčítate si všetky príjmy zo zamestnaní.
 • Od celkových príjmov odpočítate zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
 • Získate základ dane zo závislej činnosti (V. oddiel daňového priznania).
 • Vypočítate si základy daní z jednotlivých druhov príjmov: z príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (VI. oddiel daňového priznania), z príjmov z kapitálového majetku (VII. oddiel daňového priznania) a z ostatných príjmov (VIII. oddiel daňového priznania).
 • Všetky tieto čiastkové základy dane spočítate a dostanete „celkový“ základ dane.
 • Z „celkového“ základu dane odpočítate nezdaniteľnú časť na daňovníka (podľa podmienok uvedených vyššie). Pozor! Túto nezdaniteľnú časť je možné odpočítať iba od príjmov plynúcich zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Ďalej, ak je nárok (tiež uvedené podmienky vyššie), odpočítate aj nezdaniteľnú časť na manželku/manžela. Pozor! Túto nezdaniteľnú časť je možné tiež odpočítať iba od príjmov plynúcich zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 • A taktiež, ak je nárok, odpočítate dobrovoľne zaplatené príspevky do 3. piliera, prípadne kúpeľnú starostlivosť.
 • Získate znížený základ dane.
 • V prípade existencie príjmov zo zahraničia, sa tieto uvedú do vyňatých príjmov – zdaňovať sa už nebudú a získate tak znížený základ dane po vyňatí príjmov zo zahraničia, alebo sa využije možnosť zápočtu dane zaplatenej v zahraničí (vybrať si môžete to, čo vám lepšie vyhovuje, ak obe možnosti použitia umožňuje Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a tou-ktorou krajinou).
 • Z tohto zníženého základu dane vypočítate daň 19 % (resp. 25 %, viď. podmienky vyššie). Ak vypočítaná daň nepresiahne 17 €, tak sa neplatí a v ďalších riadkoch pre daň píšete nuly. K tomuto kroku by som bližšie odporučil článok Centové preplatky/nedoplatky na dani. Ako to s nimi vlastne je?
 • V prípade, že ste si počas celého roka, alebo iba jeho časti, neuplatňovali daňový bonus na dieťa, ale mohli ste si ho uplatniť, uplatníte si ho dodatočne v daňovom priznaní. Výšku tohto dodatočne uplatňovaného bonusu odpočítate od vypočítanej dane v predchádzajúcom kroku a získate novú výšku dane. Taktiež odpočítate daňový bonus na zaplatené úroky.
 • A nakoniec, uvediete výšku už zaplatenej dane, ktorú vám odvádzal zamestnávateľ z vašej mzdy. Tu vám buď vyjde 0 (žiadny rozdiel), preplatok (ktorý vám bude vrátený), alebo nedoplatok (ktorý musíte zaplatiť, ale iba v prípade ak je vyšší ako 5 €).
DPFOBv18-17

Čo sa vypĺňa v Prílohe č. 3 (posledná strana) daňového priznania FO typ B na účely sociálneho a zdravotného poistenia

Tlačivo daňového priznania pre vytlačenie a ručné vyplnenie nájdete TU. Odporúčam radšej využiť elektronický formulár TU, ktorý si môžete vyplniť priamo cez počítač (pri vypĺňaní sa vykonáva automaticky aj výpočtová kontrola a zvýrazňujú sa chyby) a následne hotové vyplnené daňové priznanie vytlačiť alebo vyexportovať na elektronické podanie. Pri vypĺňaní vám môže pomôcť aj Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Viac informácií tiež nájdete aj na stránke finančnej správy.

Vynikajúcou pomôckou je aj program TAXA od spoločnosti KROS a.s. Tento program obsahuje sprievodcu vypĺňaním, ktorý sa vás pýta na otázky podľa typu daňového priznania a následne za vás toto daňové priznanie vyplní. V bezplatnej skúšobnej verzii si môžete zdarma vytvoriť jedno daňové priznanie k dani z príjmov FO (buď typ A alebo typ B) a vytlačiť si ho (v bezplatnej verzii nie je možné exportovať daňové priznanie pre finančnú správu).

Kedy mi daňový úrad vráti daň?

Ak vám v daňovom priznaní vyšiel preplatok na dani a podali ste ho do 01.04.2019, pričom ste nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak vám daňový úrad podľa § 79 ods. 2 Zákona 563/2009 Z.z. Daňového poriadku vráti tento preplatok najneskôr do 40-tich dní odo dňa vzniku daňového preplatku, teda najneskôr do 13.05.2019 (keďže 40. deň. 11.05.2019, pripadá na sobotu).

Kedy musím platiť preddavky na daň?

Celú problematiku upravuje § 42 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Preddavok na daň z príjmu možno chápať ako zálohovú platbu dane za obdobie, za ktoré ešte nie je známa skutočná daňová povinnosť. Môže ísť buď o štvrťročné, mesačné alebo o žiadne platenie preddavkov.

Fyzická osoba – podnikateľ platí preddavky štvrťročne, ak jeho daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola vyššia ako 2 500 €, ale nepresiahla 16 600 €. Ak daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola vyššia ako 16 000 €, tak fyzická osoba – podnikateľ  má povinnosť platiť preddavky mesačne. Viac o platení preddavkoch nájdete v článkoch Platenie preddavkov na daň z príjmu FO, PO a Dokedy sú splatné preddavky na daň z príjmov FO a PO?

Mohlo by vás zaujímať: Oprava ročného zúčtovania dane daňovým priznaním, Daňová evidenciaČo si môžem uplatniť ako výdavky pri prenájme bytu?

(Pôvodný článok 07.02.2019 | Aktualizované 11.02.2019, 17:43)

[nahlás chybu v článku]

osu-knihy