Daňová evidencia

  

Daňová evidencia je spôsob, ktorým môže podnikateľ (fyzická osoba) preukázať a uplatniť skutočne vynaložené výdavky k jeho dosiahnutým príjmom za dané účtovné obdobie bez nutnosti dodržiavania Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Tiež je to spôsob, ako si podnikateľ môže zjednodušiť svoju administratívnu záťaž tým, že nemusí viesť (jednoduché) účtovníctvo, ale iba pomocné záznamy, čím dokáže ušetriť aj na výdavkoch, ktoré by mu vznikli platením si účtovníka/účtovníčky.

Keďže daňová evidencia sa nepokladá za účtovníctvo, nemôže podnikateľ dostať pokutu od daňového úradu za chyby v „účtovníctve“. To však nevylučuje iné pokuty, penále a úroky z omeškania.

Daňovú evidenciu upravuje § 6 ods. 11 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Využiť ju môže ako platiteľ, tak aj neplatiteľ DPH, ktorý dosahuje:

Ak sa teda podnikateľ rozhodne v danom roku pre daňovú evidenciu namiesto vedenia účtovníctva, musí ju viesť viesť počas celého roka a evidovať nasledovné záznamy:

  • o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • o hmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
  • o nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
  • o zásobách,
  • o pohľadávkach,
  • o záväzkoch,
  • evidenciu dane z pridanej hodnoty v zmysle § 70 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ale iba v prípade, ak je daňovník platiteľom DPH.

Pri podávaní daňového priznania FO typ B, podnikateľ potom namiesto Účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve povinne vypĺňa v VI. oddiely Tabuľku č. 1a.

DPFOBv18de

Mohlo by vás zaujímať: Daňová evidencia, jej archivácia a čo musí obsahovať

(Pôvodný článok 13.01.2018 | Aktualizované 13.03.2019 | 20:11)

[nahlás chybu v článku]