Účtovanie colného dlhu vyfakturovaného špedičnou firmou

  

Viete mi povedať ako zaúčtovať DPH a clo, keď mi to vybavovala špedičná firma a toto DPH a clo zaplatila za mňa? Ďakujem.

 

Zdravím. To, čo vám poslala špedičná firma, je faktúra za služby, že za vás v zastupovaní vybavila colné náležitosti a zaplatila za vás colný dlh (DPH, clo,…).

Samotná faktúra tak bude obsahovať základ dane a DPH za túto službu a voľný základ dane (bez DPH), ktorým je colný dlh.

Dôležité je tiež určiť, kedy si môžete uplatniť DPH. Tu sa postupuje podľa § 51 ods. 1 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH.

Z faktúry za službu si môžete uplatniť daň najskôr v tom zdaňovacom období (mesiaci/štvrťroku), kedy došlo k dodaniu služby. DPH z colného dlhu si môžete uplatniť až vtedy, keď je daň zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru a máte dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Súčasťou faktúry od špedičnej služby je aj potvrdenie o tom, kedy, v akej výške, na aký účet a pod akým variabilným symbolom bol colný dlh správcovi dane uhradený. Na základe tohto dátumu potom určíte zdaňovacie obdobie, kedy si najskôr môžete uplatniť tuto DPH. Pozor si treba dávať hlavne pri prelome mesiacov.

Ako vyzerá účtovanie?

Faktúra od špedičnej firmy

Názov špedičnej firmy 124,00 € – / 321
Služba vybavenia colného dlhu 20,00 € 518 / –
DPH zo služby 20 % 4,00 € 343 / –
Zaplatený colný dlh (DPH, clo,…)* 100,00 € 379 001 / –

Na účet 379 – Iné záväzky sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky, napr. záväzok voči colnému orgánu z dôvodu cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze; na analytických účtoch sa sleduje osobitne zúčtovanie ciel a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty a jednotlivých spotrebných daní pri dovoze (…) (§ 55 ods. 9 písm. c) Zákona 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave PÚ).

Jednotný colný doklad

DPH 20,00 € 343 / 379 002
CLO 80,00 € 50x / 379 003

Zápočet úhrady colného dlhu špedičnou firmou

DPH 20,00 € 379 002 / 379 001
CLO 80,00 € 379 003 / 379 001

Úhrada faktúry od špedičnej firmy

Úhrada cez bankový účet (pokladnicu) 124,00 € 321 / 221 (211)

Odpočet dane v daňovom priznaní

Samotný odpočet dane sa vykonáva v daňovom priznaní k DPH na riadkoch:

  • r. 21 a r. 23 – za službu špedičnej firmy za vybavenia colného dlhu,
  • r. 25 – DPH z colného dlhu.

DPHv20.clo,dph

Mohlo by vás zaujímať: Objednané knihy z japonského Amazonu. Čo s colným konaním?, Dovoz tovaru z krajín mimo EÚ

[nahlás chybu v článku]