Dovoz tovaru z krajín mimo EÚ

  

Chcem sa opýtať čo všetko potrebujem ak chcem dať doviezť surovinu na spracovanie ako firma? Myslím tým, aký tam je postup pri preclievaní a tak. Uvažujem, že budem kupovať zvyšky kovu, ktorý následne dám spracovať spolupracujúcej firme, ktorá z toho vyrobí produkt pre moju firmu a ten budem ďalej predávať. Ďakujem.

Zdravím. Táto otázka by bola skôr vhodná pre nejakú špedičnú/zasielateľskú firmu, prípadne pre kuriérsku spoločnosť, ktoré sa v týchto „vodách“ pohybujú. Všeobecne je však postup nasledovný:

Ak vám bude objednávaný tovar dovážaný poštovou prepravou, poštový podnik predkladá všetky zásielky z tretích krajín na colné konanie.

To však neplatí pri:

  • pri zásielkách, ktoré obsahujú tovar, ktorého celková hodnota tovaru prekračuje 1 000 €,
  • tovare, v súvislosti s ktorým je podaná žiadosť o vrátenie alebo odpustenie cla,
  • tovare, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam.

Vtedy je potrebné podať k začatiu colného konania štandardné colné vyhlásenie, spolu s príslušnými dokladmi (v zmysle článku 162 a 163 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie).

Ak by bol tovar doručený ako zásielka prostredníctvom kuriérnych spoločností, kuriérne spoločnosti predkladajú všetky zásielky z tretích krajín na colné konanie.

  • Ak bude zásielka oslobodená od CLA a DPH, tak colný úrad tieto zásielky ihneď prepúšťa do colného režimu voľný obeh a následne sú doručené príjemcovi.
  • Ak bude na zásielku vymeraná niektorá z dovozných platieb, v tomto prípade sa podáva písomné colné vyhlásenie, ktoré je vyplňované v súlade s colnými predpismi. V takomto prípade je potrebná registrácia príjemcu zásielky u colných orgánov v systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov. Tu, v tomto prípade, ak neovládate colné predpisy a formality do takej miery, že by ste mohli byť v rámci colného konania deklarantom, je vhodné splnomocniť na zastupovanie v colnom konaní niektorú z firiem poskytujúcich služby colnej deklarácie (špedičné/zasielateľské, kuriérske).

Pri objednávaní tovaru by bolo vhodné sa dohodnúť s vašim dodávateľom, kto bude podávať colné vyhlásenie. Aby sa zabezpečilo to, že buď si ho podáte vy sám, alebo ho podá dopravca, ktorý vykonáva prepravu, alebo ho vykoná iná firma, ktorú splnomocníte.

Sadzba cla je väčšinou vyjadrená percentuálnym údajom a je vypočítaná z colnej hodnoty t.j. cena tovaru a pripočítané všetky náklady spojené s týmto tovarom pri dovoze do EÚ napr. náklady na dopravu, balenie, manipuláciu a pod. (ak nie sú už započítané v hodnote tovaru).

Daň z pridanej hodnoty sa vypočíta ako 20 % zo základu pre DPH, ktorý je tvorený súčtom colnej hodnoty tovaru, výšky vymeraného CLA a všetkých nákladov, ktoré boli spojené s dopravou tohto tovaru na územie SR (okrem tých, čo sú už započítané do colnej hodnoty).

Viacej presnejších informácií ohľadom dovozu nájdete aj na stránke Finančnej správy. Všetko ohľadom sadzieb je možné nájsť v sadzobníku Taric SK. Informačný materiál ohľadom colných predpisov prijatých na úrovni EÚ nájdete v Oznámení k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie.

(Pôvodný článok 29.08.2016 | Aktualizované 20.08.2018, 19:11)

 [nahlás chybu v článku]