Môže byť výpoveď poslaná e-mailom, keď podpísaná zaručeným elektronickým podpisom?

  

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ohľadom výpovede. Môže byť akceptované podanie výpovede aj emailom, buď zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa v prípade, že bude podpísané zaručeným elektronickým podpisom? Ďakujem.

 

Zdravím. Podľa § 61 ods. 1 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce môže výpoveďou skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. To znamená, že právne účinky výpovede nastanú dňom, keď sa písomná výpoveď doručila druhému účastníkovi.

Zákon taktiež v § 38 upravuje samotné doručovanie písomností. Zo strany zamestnávateľa sa vyžaduje, aby boli písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy doručené zamestnancovi do vlastných rúk na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek, kde bude zastihnutý. Iba v prípade, ak nie je možné zamestnancovi doručiť písomnosť osobne, je možné ju doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku. Zamestnávateľ ju zasiela na poslednú jemu známu adresu zamestnanca ako doporučenú zásielku, pričom zásielka musí byť označená „do vlastných rúk“.

Ak ide o písomnosti, ktoré doručuje zamestnanec, tu to platí obdobne – doručujú sa zamestnávateľovi osobne na pracovisku alebo, ak nie je možné doručenie na pracovisku, doporučenou zásielkou.

Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní v momente (dňom)

  • keď zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť osobne prevzal,
  • alebo keď zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevzal od poštového podniku,
  • alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú,
  • alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa.
  • alebo ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietol.

Z daných ustanovení Zákonníka práce vyplýva, že pre platnosť výpovede je potrebné preukázanie doručenia výpovede, ktoré môže byť len osobné, prípadne poštou. Forma e-mailovej komunikácie nie je v tomto momente prípustná. A to ani v tom prípade, že je samotná výpoveď podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, ktorý sa používa na komunikáciu medzi občanom resp. firmou a orgánmi verejnej moci.

Mohlo by vás zaujímať: Môžem dostať výpoveď kvôli neplneniu noriem?, Mám nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania?

(Pôvodný článok 02.05.2019 | Aktualizované 08.08.2022, 18:13)

[nahlás chybu v článku]