Môžem dostať výpoveď kvôli neplneniu noriem?

  

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na moju situáciu, v robote nám predlžovali zmluvu na ďalší rok a podpisovali sme dodatok. V ňom bol uvedený aj dodatočný bod, že zamestnávateľ s nami môže skončiť pracovný pomer, ak sa nebudú plniť normy. Pýtali sme sa ho, či také niečo v pracovnej zmluve môže byť a povedali nám, že je to klasická klauzula, tak neviem, nevyznám sa v tom. Ďakujem.

Zdravím. Samotný Zákon 311/2001 Z.z. zákonník práce neumožňuje skončenie pracovného pomeru za neplnenie noriem. Takáto klauzula preto určite štandardná nie je. Variant, akým by sa dala výpoveď takýmto neplnením noriem riešiť, je postupovať podľa § 63 Zákona, kde zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil.

Ďalšou možnosťou by bolo skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny. Ak však chce zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný ho oboznámiť s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu. Zamestnávateľ musí mať tiež vo svojich interných smerniciach aj presne vymedzené, čo sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny (menej závažné, závažné) a táto interná smernica musí byť prístupná zamestnancom.

Pri určovaní požadovaného množstva práce a pracovného tempa musí zamestnávateľ brať do úvahy pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam, právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čas na osobnú očistu po skončení práce a čas na prirodzené potreby zamestnanca. Zamestnávateľ taktiež môže zavádzať alebo meniť už zavedené normy spotreby práce, ale len na základe objektívneho posúdenia požadovaného množstva práce a pracovného tempa zamestnanca (§ 133 Zákona)

Mohlo by vás zaujímať: Skončenie pracovného pomeru

[nahlás chybu v článku]