Daňová evidencia, jej archivácia a čo musí obsahovať

  

Dobrý. Chcem sa spýtať, ako dlho musím doma uchovávať daňovú evidenciu, všetky tie papiere a doklady? Alebo to môžem po podaní daňového priznania vyhodiť, keď to nie je účtovníctvo?

 

Zdravím. Vyhadzovať by som papiere nevyhadzoval, pretože podľa § 6 ods. 12 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v nadväznosti na § 69 Zákona 563/2009 Z.z. Daňový poriadok ste povinný uchovávať daňovú evidenciu po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrúbiť alebo dodatočne vyrúbiť. Doklady teda musíte uchovávať po dobu 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie.

Príklad: V roku 2019 podávate daňové priznanie za rok 2018, uchovávať doklady musíte do konca roka 2024.

Čo musí obsahovať daňová evidencia a kde v daňovom priznaní sa nachádza?

Ak uplatňujete pri príjmoch z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu preukázateľne vynaložené daňové výdavky a vediete daňovú evidenciu, tá musí podľa § 6 ods. 11 Zákona o dani z príjmov obsahovať evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
  • zásobách a pohľadávkach,
  • záväzkoch.

V prípade, ak ste platiteľom DPH, ste povinný taktiež viesť a uchovávať evidenciu DPH podľa § 70 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Samotná forma ako má daňová evidencia vyzerať nie je nikde v zákone stanovená, je to ponechané na vašej tvorivosti. Určuje len jej obsah, čo musí obsahovať (uvedené vyššie).

DPFOBv18de

Pri daňovej evidencii sa v VI. oddiely povinne vyplňuje Tabuľka č. 1a

Výhodou daňovej evidencie je jednoduchosť jej vedenia a spracovania. Často sa zaobídete bez účtovníka/účtovníčky. A taktiež nemôžete dostať pokutu za účtovníctvo, ak náhodou spravíte chybu. To však nevylučuje iné pokuty, penále a úroky z omeškania. Nevýhodou je, že ju viesť môže iba fyzická osoba.

Mohlo by vás zaujímať: Čo je to Daňová evidencia?

(Pôvodný článok 13.12.2016 | Aktualizované 05.04.2019, 09:27)

[nahlás chybu v článku]