Zbohom príležitostný príjem, vitaj zdaňovanie (schválené)

  

Je to oficiálne. Od 01.01.2018 bude v Zákone o dani z príjmov bude presnejšie zadefinovaný príležitostný príjem. Doteraz išlo iba o výklad Finančnej správy, ktorý však nebol právne podložený – príležitostný príjem je iba taký príjem, ktorý nie je dopredu zmluvne dohodnutý. Prečítajte si pôvodný článok nižšie.

Pôvodný článok | Navrhovaná novela Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa zaoberá aj príležitostným príjmov. Konkrétne o jeho presnejšie zadefinovanie, keďže súčasný výklad, ktorý si môžete prečítať v článku Príležitostný príjem, je iba zo strany Finančnej správy – príležitostný príjem je iba taký príjem, ktorý nie je dopredu zmluvne dohodnutý. Takýto výklad však nie je právne záväzný a ani podložený. Preto sa do novely § 8  ods. 1 písm. a) zákona dostalo nasledovné:

Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

Ak dôjde k schváleniu novely a fyzická osoba bude mať za daný rok nejaký zmluvne dohodnutý (už nie príležitostný) príjem, bude platiť nasledovné:

  • ak fyzická osoba dosiahne za rok celkový zdaniteľný príjem nižší, ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane, nebude naďalej musieť podávať daňové priznanie,
  • fyzickej osobe, ktorá dosiahne za rok celkový zdaniteľný príjem vyšší, ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane, nebude môcť zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane, ale bude si musieť sám podať daňové priznanie (FO typ B),
  • zmluvne dohodnutý (už nie príležitostný) príjem bude celý zdaniteľný a nebude možné naň uplatniť oslobodenie 500 € za rok,
  • na takýto (už nie príležitostný) príjem si budete môcť uplatniť výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, maximálne do výšky dosiahnutého príjmu.

Mohlo by vás zaujímať: Príležitostný príjem

(Zdroj: nrsr.sk)

(Aktualizované 07.12.2017, 17:30)

[nahlás chybu v článku]