Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018

Ako je všeobecne známe, daňové priznanie (DP) musí, po splnení podmienok, podať každý daňovník v lehote do 3 kalendárnych mesiacoch po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 49 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov). Pre rok 2018, za ktorý sa bude podávať DP, je táto lehota do 01.04.2019. Túto lehotu však možno predĺžiť:

  • najviac o 3 celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii (lehota podania je do 01.07.2019) alebo
  • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii (lehota podania je do 30.09.2019).

Predĺženie lehoty na podanie DP musí byť oznámené správcovi dane (daňovému úradu) do konca lehoty na podanie DP (do 01.04.2019). Novou lehotou je vždy koniec kalendárneho mesiaca.

Ak ide o  daňovníka v konkurze alebo v likvidácii a chcel by si predĺžiť lehotu na podanie DP, musí podať žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie DP. Daňový úrad môže žiadosti vyhovieť alebo ju zamietnuť, pričom proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Predĺženie lehoty môže byť najviac o 3 kalendárne mesiace.

Od 01.01.2018 je v platnosti nové štandardizované tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktoré si môžete vyplniť a vytlačiť, prípadne, ak s daňovým úradom komunikujete elektronicky, rovno vytvoriť export na podanie, na tejto stránke.

[nahlás chybu v článku]