Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022

Ako je všeobecne známe, daňové priznanie musí, po splnení podmienok, podať každý daňovník v lehote do 3 kalendárnych mesiacoch po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 49 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov). Pre daňové priznanie za rok 2022 je táto lehota do piatka, 31.03.2023.

Lehotu je však možné predĺžiť.

  • Najviac o 3 celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii (lehota podania je do piatka, 30.06.2023) alebo
  • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii (lehota podania je do pondelka, 02.10.2023).

Predĺženie lehoty na podanie DP musí byť oznámené správcovi dane (daňovému úradu) do konca lehoty na podanie DP (do 31.03.2023). Novou lehotou je vždy koniec kalendárneho mesiaca.

Ak ide o  daňovníka v konkurze alebo v likvidácii a chcel by si predĺžiť lehotu na podanie DP, musí podať žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie DP. Daňový úrad môže žiadosti vyhovieť alebo ju zamietnuť, pričom proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Predĺženie lehoty môže byť najviac o 3 kalendárne mesiace.

Od 01.01.2018 je v platnosti nové štandardizované tlačivo Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Pozor! Od 01.01.2023 bude platiť nové štandardizované tlačivo Oznámenia. Aj keď obsahovo (čo do vyplňovania) bude totožné s predchádzajúcim, zmena bude v popisoch a vysvetleniach. Preto si dávajte pri ich predkladaní pozor a uistite sa, či váš výrobca softvéru dané tlačivo už do programu zapracoval.

[nahlás chybu v článku]