Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019

Ako je všeobecne známe, daňové priznanie (DP) musí, po splnení podmienok, podať každý daňovník v lehote do 3 kalendárnych mesiacoch po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 49 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Pre rok 2019, za ktorý sa bude DP podávať, je táto lehota do utorka, 31.03.2020.

Lehotu je však možno predĺžiť.

  • Najviac o 3 celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii (lehota podania je do utorka, 30.06.2020) alebo
  • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii (lehota podania je do stredy, 30.09.2020).

Predĺženie lehoty na podanie DP musí byť oznámené správcovi dane (daňovému úradu) do konca lehoty na podanie DP (do 31.03.2020). Novou lehotou je vždy koniec kalendárneho mesiaca.

Ak ide o  daňovníka v konkurze alebo v likvidácii a chcel by si predĺžiť lehotu na podanie DP, musí podať žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie DP. Daňový úrad môže žiadosti vyhovieť alebo ju zamietnuť, pričom proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Predĺženie lehoty môže byť najviac o 3 kalendárne mesiace.

Od 01.01.2018 je v platnosti nové štandardizované tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktoré si môžete vyplniť a vytlačiť, prípadne, ak s daňovým úradom komunikujete elektronicky, rovno vytvoriť export na podanie, na tejto stránke.

POZOR! Z dôvodu zavedených opatrení voči korona vírusu sa pre niektorých daňovníkom automaticky predlžuje lehotu na podanie daňového priznania. Viac v článku Daňové priznanie k dani z príjmov (nie len do 30.06.2020).

(Pôvodný článok 11.01.2020 | Aktualizované 20.03.2020, 16:13)

[nahlás chybu v článku]