Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021

Ako je všeobecne známe, daňové priznanie (DP) musí, po splnení podmienok, podať každý daňovník v lehote do 3 kalendárnych mesiacoch po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 49 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Pre rok 2021, za ktorý sa bude DP podávať, je táto lehota do štvrtka, 31.03.2022.

Lehotu je však možno predĺžiť.

  • Najviac o 3 celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii (lehota podania je do štvrtka, 30.06.2022) alebo
  • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii (lehota podania je do piatka, 30.09.2022).

Predĺženie lehoty na podanie DP musí byť oznámené správcovi dane (daňovému úradu) do konca lehoty na podanie DP (do 31.03.2022). Novou lehotou je vždy koniec kalendárneho mesiaca.

Ak ide o  daňovníka v konkurze alebo v likvidácii a chcel by si predĺžiť lehotu na podanie DP, musí podať žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie DP. Daňový úrad môže žiadosti vyhovieť alebo ju zamietnuť, pričom proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Predĺženie lehoty môže byť najviac o 3 kalendárne mesiace.

Od 01.01.2018 je v platnosti nové štandardizované tlačivo Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktorého vzor s možnosťou vyplnenia a vytvorenia exportného súboru na podanie, nájdete na tejto stránke.

[nahlás chybu v článku]