Platenie preddavkov na daň z príjmu FO, PO

  

Je obdobie daňových priznaní a s tým vystáva aj otázka, či musí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba platiť preddavky? Všetko to záleží od jeho poslednej známej daňovej povinnosti, pri fyzických osobách, a od dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pri právnických osobách.

Pri fyzických osobách upravuje problematiku § 34 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, pri právnických osobách je to § 42 Zákona.

Preddavok na daň z príjmu možno chápať ako určitý druh zálohovej platby dane za obdobie, za ktoré ešte nie je známa skutočná daňová povinnosť. Môže ísť buď o štvrťročné, mesačné alebo o žiadne platenie preddavkov.

Pozn.: Ohľadom termínov splatnosti preddavkov na daň z príjmov si prečítajte článok Dokedy sú splatné preddavky na daň z príjmov FO a PO?

Štvrťročné platenie preddavkov

Fyzická osoba – podnikateľ platí preddavky štvrťročne, ak jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 €, ale nepresiahla 16 600 €, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Právnická osoba platí preddavky štvrťročne, ak jeho daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 5 000 €, ale nepresiahne 16 600 €, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Mesačné platenie preddavkov

Obdobne, ako pri štvrťročnom platení, sa postupuje aj pri mesačnom platení. Mesačné preddavky musí platiť tá fyzická osoba – podnikateľ, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

A rovnako aj pre právnickú osobu, ak jej daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 €, platí preddavky na daň mesačne, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Mesačné preddavky na daň sú splatné vždy do konca príslušného mesiaca.

Neplatenie preddavkov

Ak posledná známa daňová povinnosť fyzickej osoby, alebo daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie právnickej osoby nepresiahla 5 000 €, nevzniká povinnosť platby preddavkov na daň.

Treba však podotknúť, že správca dane (daňový úrad) môže aj tak určiť platenie preddavkov.

Na aký účet sa platia preddavky?

Preddavky na daň z príjmu sa platia na rovnaký účet (treba previesť na IBAN tvar) ako daň z príjmu, t.j. pre:

 • fyzické osoby v tvare 500208 – osobný účet daňovníka / 8180,
 • právnické osoby v tvare 500224 – osobný účet daňovníka / 8180.

Variabilný symbol sa uvádza pre:

 • štvrťročné platenie preddavkov 11004x20rr, kde:
  • x je 1 pre štvrťrok január-marec,
  • x je 2 pre štvrťrok apríl-jún,
  • x je 3 pre štvrťrok júl-september,
  • x je 4 pre štvrťrok október-december,
  • rr je rok, za ktorý sa platia preddavky.
 • mesačné platenie preddavkov 1100xx20rr, kde:
  • xx je 01 pre mesiac január,
  • xx je 02 pre mesiac február (…),
  • xx je 12 pre mesiac december,
  • rr je rok, za ktorý sa platia preddavky.

Ak si nastavíte platenie preddavkov trvalým príkazom, môžete na to použiť univerzálny variabilný symbol 11000020rr (rr je rok, za ktorý sa platia preddavky).

Informácie nájdete taktiež v článku Platenie daní – Daňový úrad.

Mohlo by vás zaujímať: Ktoré preddavky započítať o daňového priznania (PO)?

(Pôvodný článok 05.01.2018 | Aktualizované 20.02.2020, 17:21)

[nahlás chybu v článku]