Platenie preddavkov na daň z príjmu FO, PO

  

Je obdobie daňových priznaní a s tým vystáva aj otázka, či musí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba platiť preddavky? Všetko to záleží od jeho daňovej povinnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pri fyzických osobách, a od predpokladanej daňovej povinnosti, pri právnických osobách.

Celú problematiku upravuje § 42 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Preddavok na daň z príjmu možno chápať ako určitý druh zálohovej platby dane za obdobie, za ktoré ešte nie je známa skutočná daňová povinnosť. Môže ísť buď o štvrťročné, mesačné alebo o žiadne platenie preddavkov.

Pozn.: Ohľadom termínov splatnosti preddavkov na daň z príjmov si prečítajte článok Dokedy sú splatné preddavky na daň z príjmov FO a PO?

Štvrťročné platenie preddavkov

Fyzická osoba – podnikateľ platí preddavky štvrťročne, ak jeho daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola vyššia ako 2 500 €, ale nepresiahla 16 600 €.

Právnická osoba platí preddavky štvrťročne, ak jeho predpokladaná daňová povinnosť za dané zdaňovacie obdobie bude vyššia ako 2 500 €, ale nepresiahne 16 600 €. Predpokladaná daň sa vypočíta ako základ dane znížený o odpočet daňovej straty (r. 500 daňového priznania), ktorá sa prenásobí sadzou dane platnou pre obdobie, pre ktoré sa predpokladaná daň počíta.

Mesačné platenie preddavkov

Obdobne, ako pri štvrťročnom platení, sa postupuje aj pri mesačnom platení. Mesačné preddavky musí platiť tá fyzická osoba – podnikateľ, ktorej daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola vyššia ako 16 000 €.

A rovnako aj pre právnickú osobu, ak jej predpokladaná daňová povinnosť za dané zdaňovacie obdobie bude vyššia ako 16 000 €.

Neplatenie preddavkov

Preddavky platiť nemusíte ak ste pod hranicou 2 500 € daňovej povinnosti pri fyzickej osobe – podnikateľovi a predpokladanej daňovej povinnosti pri právnickej osobe. Treba však podotknúť, že správca dane (daňový úrad) môže aj tak určiť platenie preddavkov.

V akej výške a kde sa platia preddavky?

Preddavky sa platia vo výške 1/4 (štvrťročne) resp. 1/12 (mesačne) z poslednej známej daňovej povinnosti (FO) alebo z predpokladanej daňovej povinnosti a sú splatné vždy do konca kalendárneho štvrťroka resp. kalendárneho mesiaca.

Rýchly príklad: Ak vám v daňovom priznaní za rok 2018, podávanom v roku 2019, vyjde daňová povinnosť, resp. predpokladaná daňová povinnosť do 2 500 € (vrátane), tak povinnosť platiť preddavky za rok 2019 nemáte. Ak bude v rozmedzí 2 500 € až 16 600 € (vrátane), máte povinnosť platiť štvrťročné preddavky. No a ak bude nad 16 600 €, máte povinnosť platiť preddavky mesačne.

Preddavky na daň z príjmu sa platia na rovnaký účet (treba previesť na IBAN tvar) ako daň z príjmu, t.j. pre:

 • fyzické osoby v tvare 500208 – osobný účet daňovníka / 8180,
 • právnické osoby v tvare 500224 – osobný účet daňovníka / 8180.

Variabilný symbol sa uvádza pre:

 • štvrťročné platenie preddavkov 11004x20rr, kde:
  • x je 1 pre štvrťrok január-marec,
  • x je 2 pre štvrťrok apríl-jún,
  • x je 3 pre štvrťrok júl-september,
  • x je 4 pre štvrťrok október-december,
  • rr je rok, za ktorý sa platia preddavky.
 • mesačné platenie preddavkov 1100xx20rr, kde:
  • xx je 01 pre mesiac január,
  • xx je 02 pre mesiac február (…),
  • xx je 12 pre mesiac december,
  • rr je rok, za ktorý sa platia preddavky.

Ak si nastavíte platenie preddavkov trvalým príkazom, môžete na to použiť univerzálny variabilný symbol 11000020rr (rr je rok, za ktorý sa platia preddavky).

(Pôvodný článok 05.01.2018 | Aktualizované 30.01.2019, 15:49)

[nahlás chybu v článku]