Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť hmotný majetok?

  

Často dostávam otázku alebo telefonát od klientov (alebo aj tu), ako dlho budú odpisovať ten-ktorý majetok, keď si ho kúpia. Aj keď som im poskytol tabuľku majetku podľa odpisových skupín uvedených v Prílohe č. 1 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, nie vždy sa dá presne určiť kde majetok na 100 % zaradiť a ako dlho ho teda potom odpisovať. Čo v takomto prípade?

Podľa § 28 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve odpisuje účtovná jednotka hmotný majetok (okrem zásob) a nehmotný majetok (okrem pohľadávok). Takéto odpisovanie vykonáva na základe odpisového plánu, ktorý si musí zostaviť. Účtovná jednotka odpisuje tento majetok počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Ide teda o opotrebenie vyjadrené z pohľadu účtovnej jednotky (podniku).

Pre výpočet dane je však potrebné takéto opotrebenie vyjadriť daňovo – teda iba tak, ako to povoľuje zákon. A to aj v tom prípade, že sa takéto opotrebenie nemusí stretávať s realitou. Postup odpisovania dlhodobého hmotného začína § 26 Zákona o dani z príjmov.

Tento paragraf pojednáva o povinnosti zaradiť hmotný majetok do jednej zo šiestich odpisových skupín uvedených v Prílohe č. 1 Zákona o dani z príjmov. Určenie odpisovej skupiny sa vykonáva na základe Klasifikácie produkcie (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008) a Klasifikácie stavieb (Opatrenie Štatistického úradu SR 128/2000 Z.z.) a je dôležité z hľadiska určenia dĺžky doby odpisovania majetku.

ice_screenshot_20181218-182218

Následne uvediem dva zjednodušené príklady, ako vám môže táto Klasifikácia produkcie uľahčiť a urýchliť pátranie po správnom riešení.

V prípade kúpy osobného automobilu je zaradenie veľmi jednoduché. Ide o kód produkcie (KP) 29.10.2, ktorý spadá do 1. odpisovej skupiny. Aj samotný druh majetku je v Prílohe č. 1 definovaný ako “Osobné automobily”, takže zaradenie je v tomto prípade jednoznačné.

ice_screenshot_20181218-185736

Menší problém by mohol nastať napr. v prípade mikroskopu. Zaradiť ho do 1. odpisovej skupiny ako “Meracie, testovacie a navigačné zariadenia” (KP 26.51) alebo ako “Optické a fotografické prístroje a zariadenia” (KP 26.7)? Alebo do 2. odpisovej skupiny ako “Lekárske a stomatologické nástroje a potreby” (KP 32.5) alebo ako “Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené” (KP 28.99)? Človek môže tušiť, môže tipovať, ale istotu nájde v Klasifikácii produkcie.

Z nej zistíme, že mikroskopy majú KP buď 26.51.61 “Mikroskopy (okrem optických mikroskopov) a difraktografy” alebo 26.70.22 “Binokulárne  i  monokulárne  ďalekohľady  a  ostatné  optické  teleskopy;  ostatné astronomické prístroje; optické mikroskopy”. Už len treba vedieť o aký mikroskop presne ide. A podľa KP tiež zistíme, že ide o 1. odpisovú skupinu.

ice_screenshot_20181218-192457

Takto sa dá postupovať úplne pri každom majetku. Môže sa však prihodiť situácia (zatiaľ som sa s takou osobne nestretol), kedy ani podľa Klasifikácie produkcie nebudete vedieť určiť do ktorej odpisovej skupiny zaradiť majetok. Aj na to ale zákon myslí. V § 26 ods. 1 Zákona sa píše, že ak nie je možné zaradiť hmotný majetok do odpisových skupín podľa prílohy a jeho doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, tak sa na účely odpisovania zaradí do 2. odpisovej skupiny.

[nahlás chybu v článku]