Prerušenie daňových a účtovných odpisov

  

Dobrý deň. Mám takú otázku ohľadom odpisov. Všade sa píše, že je možné prerušiť odpisovanie majetku, či už zo zákona povinne alebo dobrovoľne. Ale Zákon o dani z príjmov hovorí iba o daňových odpisoch. Ako to je s účtovnými odpismi?

 

Zdravím. Áno, je to tak, Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov pojednáva iba o prerušení odpisovania dlhodobého majetku z pohľadu daňových odpisov.

Daňové odpisy

Podľa § 2 ods. 9 Zákona môže daňovník prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, akoby nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.

Prerušiť odpisovanie majetku musí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, okrem iného, za to zdaňovacie obdobie, kedy hmotný majetok nevyužívala na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Zákon o dani z príjmov vám teda dáva možnosť, ako ste písali v otázke, dobrovoľného prerušenia odpisovania majetku (daňová optimalizácia) alebo zákonnej povinnosti prerušenia odpisovania majetku.

Účtovné odpisy

Čo sa týka prerušenia účtovných odpisov, tu je potrebné postupovať podľa Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

§ 26 ods. 3 Zákona pojednáva o tom, že účtovná jednotka je povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Následne, v nadväznosti na § 28 Zákona, odpisuje účtovná jednotka hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami – je povinná zostaviť si odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku.

Z účtovného hľadiska sa hmotný a nehmotný dlhodobý majetok odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Je teda potrebné brať do úvahy aj morálne opotrebenie takéhoto majetku.

Aký je teda záver?

Daňové odpisy sú zákonom stanovené, nevyjadrujú skutočné opotrebenie majetku a je ich možné prerušiť.

Účtovné odpisy si zostavuje účtovná jednotka sama a majú zohľadňovať reálne opotrebenie majetku. K ich prerušeniu nedochádza, nakoľko k reálnemu opotrebeniu dochádza aj v období, kedy sa majetok nevyužíva na podnikanie.

Príklad:
CNC stroj len tak stojí vo výrobe a nepoužíva sa. Vzniká tu časové opotrebenie – stroj je o rok starší; morálne opotrebenie – vďaka technickému pokroku vznikli aj počas roka nevyužívania CNC stroja nové stroje, ktoré sú výkonnejšie, produktívnejšie, presnejšie. Aj toto všetko by malo byť zohľadnené pri tvorbe účtovných odpisov prostredníctvom odpisového plánu (využiť sa môže napríklad zmena výšky odpisov v období nevyužívania majetku).

Mohlo by vás zaujímať: Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť hmotný majetok?, Môže byť výpoveď poslaná e-mailom, keď podpísaná zaručeným elektronickým podpisom?

(Pôvodný článok 12.11.2019 | Aktualizované 16.04.2022, 14:45)

[nahlás chybu v článku]