Ako uplatniť daňový odpis firemného auta pri jeho (čiastočnom) prenajatí?

  

Máme vo firme vozidlo, ktoré chceme od júna prenajať. Môžem v tom prípade uplatniť odpis vozidla za celý rok?

 

Zdravím. Pri odpisovaní majetku, ktorý prenajímate treba postupovať podľa § 19 ods. 3 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý hovorí nasledovné:

Daňovými výdavkami sú aj odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, okrem hmotného majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku.

Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

Je to napísané trochu komplikovanie, takže… Čo to vlastne znamená? Zhrniem to na príklade jedného mesiaca, ktorého postup sa dá následne aplikovať aj na viacej mesiacov.

Vaše firemné auto prenajmete počas 1 mesiaca a zvyšok roka (11 mesiacov) ho používate na firemné účely. Nárok na daňový odpis sa posudzuje iba do výšky príjmu z prenájmu samostatne za ten mesiac, kedy bol majetok v prenájme. Po zvyšnú časť roka je nárok na celý „zostatkový“ daňový odpis.

Nárok na alikvotný daňový odpis za jeden mesiac vypočítate tak, že ročný daňový odpis predelíte počtom mesiacov v roku (12). K tomu odpisu potom porovnáva sumu príjmu z prenájmu. Zvyšnú časť za 11 mesiacov uplatníte normálne.

Dajme tomu, že obstarávacia cena auta je 12 000 € a auto máte zaradené v majetku, pre zjednodušenie výpočtu, od 01.01.2019 v 1. odpisovej skupine. Ročný daňový odpis je teda 3 000 €. Z neho 1/12 za jeden mesiac nájmu je 250 €. A k tejto sume je potrebné porovnávať príjem z prenájmu.

Pokiaľ by bol príjem z prenájmu vo výške napr. 300 €, tak do odpisov môžete uplatniť celú sumu pomerného daňového odpisu, teda 250 €. Ďalej nič neriešite.

ice_screenshot_20190522-215828

Zdroj: program Omega od firmy KROS

Ak by ale bol príjem nižší ako 250 €, trebárs 200 €, do odpisov si môžete za daný mesiac uplatniť len 200 € a zvyšná časť 50 € sa prenesie ako neuplatnená časť daňového odpisu do odpisov v roku po uplynutí doby odpisovania (v modelovom príklade by odpisovanie skončilo v roku 2022, zvyšná časť by sa teda uplatnila až v 5. roku, v roku 2023).

ice_screenshot_20190522-215929

Zdroj: program Omega od firmy KROS

Mohlo by vás zaujímať:

 

[nahlás chybu v článku]