Ako (dlho) odpisovať dočasnú stavbu?

  

Dobrý deň. V škole nám dali z účtovníctva zadanie na celý polrok, len ešte si potrebujem vypočítať odpisy, ale v zadaní máme, že firma postaví na 3 roky dočasnú stavbu, kvôli rekonštrukcií vlastnej budovy. Odpisujú sa aj takéto stavby? Ako dlho? Ďakujem ak poradíte.

 

Zdravím. Pre určenie spôsobu a dĺžky odpisovania stavby je smerodajný Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Podľa charakteru stavby* môže ísť o

  • stavby trvalé, pri ktorých nie je obmedzená dĺžka ich užívania,
  • stavby dočasné, pri ktorých je stanovená ich dĺžka užívania.

*V súlade so Zákonom 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Ak ide o stavby trvalé, postupuje sa podľa § 27 Zákona, pričom podľa využitia/účelu stavby sa podľa Prílohy č. 1 Zákona zaradia buď do 5. alebo 6. odpisovej skupiny s dĺžkou odpisovania 20 alebo 40 rokov.

Ak však ide o stavby dočasné, ktorými môžu byť, vo vašom prípade, nejaké stavby staveniska, keďže idete rekonštruovať, tie sa podľa § 26 ods. 6 Zákona odpisujú časovo, t.j. ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a určenej doby trvania stavby.

Následne sa podľa § 26 ods. 9 Zákona ročný odpis takejto dočasnej stavby určuje s presnosťou na celé kalendárne mesiace, počnúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania – to je mesiac, v ktorom sa majetok začal účtovať alebo evidovať. Pri tomto spôsobe odpisovania možno v roku začatia a v roku ukončenia odpisovania uplatniť ročné odpisy len vo výške pripadajúcej na toto zdaňovacie obdobie v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých sa majetok využíval na zabezpečenie príjmov.

Príklad:
Vo vašom príklade bude vstupná cena dočasnej stavby rozdelená na 36 častí (3 roky x 12 mesiacov) a každý mesiac, počnúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania, si do opisov zahrniete túto 1/36 vstupnej ceny.

(Pôvodný článok 23.05.2018 | Aktualizované 27.06.2023, 20:05)

[nahlás chybu v článku]