Centové preplatky/nedoplatky na dani. Ako to s nimi vlastne je?

  

Chcel by som sa opýtať na jednu vec. Keď mi v robote robia ročné zúčtovanie dane cez výplatu, tak sa na dani zúčtovávajú aj centové rozdiely, buď ich doplatím, alebo sa vrátia. No keď sa podáva daňové priznanie, tak ak vyjde preplatok alebo nedoplatok do 5 eur, tak sa naň neprihliada a nič sa nevracia. Aká je v tom spravodlivosť?

Zdravím. No pokúsim sa to napísať nejako zrozumiteľne. Čo sa týka dane zo závislej činnosti (daň, čo sa zráža z vašej mzdy), platí nasledovné:

  • Ak je výsledkom ročného zúčtovania preddavkov preplatok, zamestnávateľ ho zamestnancovi vyplatí bez ohľadu na jeho výšku, t.j. aj 1 cent (§ 40 ods. 1 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov). 
  • Ak je výsledkom ročného zúčtovania preddavkov nedoplatok do 5 € a zamestnanec neuplatňuje daňový bonus (podľa § 33 Zákona) a ani poukázanie 2 % z daní (podľa § 50 Zákona), zamestnávateľ ho nezrazí a takýto nedoplatok ani neodvádza.
  • Ak si však zamestnanec uplatňuje daňový bonus alebo v žiadosti o ročné zúčtovanie požiadal o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane, zamestnávateľ takémuto zamestnancovi vysporiada aj nedoplatok do 5 €.

Ak sa týka o daň v rámci daňového priznania, tak podľa § 46a Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa daň fyzickej osobe nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 €. To však neplatí, ak

  • daňovník uplatňuje daňový bonus a/alebo
  • daňový bonus na zaplatené úroky a/alebo
  • sa daň vyberá zrážkou a/alebo
  • sa zrážajú preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (zo mzdy zo zamestnania) a/alebo
  • sa preddavky platia na zabezpečenie dane.

V nadväznosti na § 79 ods. 2 Zákona 563/2009 Z.z. Daňový poriadok sa uplatňuje postup, pri ktorom sa daňový preplatok vráti v prípade, že ho už nie je možné použiť na daňové pohľadávky daňového úradu (nič daňovému úradu nedlhujete) a jeho suma presiahne 5 €.

Čo sa týka nerovnakého prístupu k plateniu nedoplatku dane pri ročnom zúčtovaní dane a pri podaní daňového priznania je možnosť obrátiť sa na legislatívny odbor Ministerstva financií SR, prípadne môžete podať návrh na zmenu zákona priamo Národnej rade SR alebo prostredníctvom jej poslancov.

[nahlás chybu v článku]