Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2017

  

K dispozícii sú nové Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2018

Daň z príjmov

Sadzba dane
 • 19  % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (198,09 €) vrátane, teda do 35 022,31 €,
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok sumy platného životného minima (198,09 €), teda zo sumy nad 35 022,31 €,
 • pre výpočet preddavkom  na daň zo závislej činnosti je hranicou základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 918,53 €,
 • pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba dane 19 % bez ohľadu na výšku príjmu.
Nezdaniteľná časť na daňovníka
 • 316,94 € za mesiac,
 • ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane do 100-násobku platného životného minima, t.j. 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 € za rok,
 • ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane vyšší ako 100-násobok platného životného minima, t.j. viac ako 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovník za rok sa vypočíta nasledovne: 8 755,578 € – (základ dane / 4), kde 8 7755,578 € je 44,2-násobok životného minima a výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor,
 • ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,32 €, tak daňovník nemá nárok na nezdaniteľnú časť, resp. nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 €.
Nezdaniteľná časť na manželku/manžela
 • ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane do 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 3 803,33 € – vlastný príjem manželky,
 • ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 12 558,906 € – (základ dane  / 4) – vlastný príjem manželky, kde suma 12 558,906 € je 63,4-násobok životného minima a výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor,
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako  50 235,63 €, tak nemá nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela (resp. je nulová), bez ohľadu na to aké mala príjmy.
Daňový bonus
 • 21,41 € na dieťa za mesiac (256,92 € na dieťa za rok),
 • hranicou príjmu na priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy, t.j. 2 610 € (6 x 435 €),
 • hranicou príjmu na priznanie nároku zamestnancovi je polovica minimálnej mzdy, t.j. 217,50 € (435 € / 2).
Nezdaniteľná časť 2. pilier – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
 • základ dane si daňovník môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • najviac však do výšky 2 % zo základu dane, a zároveň táto suma nesmie presiahnuť 60-násobok priemernej mesačnej mzdy podľa Štatistického úradu SR (spred 2 rokov za rok, v ktorom sa zisťuje), t.j. za rok 2017 je to max. 1 059,60 € (60 x 883 € x 0,02).
 • znižuje sa základ dane – čiastkový základ dane alebo súčet čiastkových základov dane: príjem zo závislej činnosti (zamestnanie) alebo príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (ods. 1 a 2).
Nezdaniteľná časť 3. pilier – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 • základ dane si daňovník môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • najviac do výšky 180 €,
 • sumu si môže uplatniť iba vtedy, ak príspevky zaplatil na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu do 31.12.2013, ktorej súčasťou je dávkový plán (viac »).
Zamestnanecká prémia
 • pre rok 2017 nemá na zamestnaneckú prémiu nárok žiaden zamestnanec, pretože postupom výpočtu nevyjde nikomu.
Paušálne výdavky
 • 60 % z príjmov SZČO, max. 20 000 € za rok.
Zdanenie cien a výhier
 • od dane sú oslobodené ceny a výhry neprevyšujúce 350 €, inak sa daní len suma prevyšujúca túto sumu,
 • každý výhra sa posudzuje osobitne,
 • viac o zdaňovaní nepeňažne »peňažnej » výhry.
Zdaňovanie príležitostného príjmu
Daň sa neplatí
 • ak nepresiahne sumu 17 €,
 • alebo ak celkové príjmy daňovníka za rok (2017) nepresiahnu 1 901,67 €.

Zdravotné poistenie

 • minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov je 441,50 €, z toho minimálny preddavok 61,81 € mesačne (14 %), resp. 30,90 € (7 %) ak ide o osobu so zdravotným postihnutím (a týka sa jej platenie preddavku),
 • maximálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov je pre rok 2017 zrušený.

Sociálne poistenie

 • maximálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia je 6 181 € (okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ nemá stanovený).
SZČO
 • minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia je 441,50 €, z toho minimálne poistné 146,35 € (33,15 % | nemocenské 4,4 %, starobné 18 %, invalidné 6 %, rezervný fond 4,75 %),
 • povinnosť platiť poistné od 01.07.2017 (resp. od 01.10.2017 pri odklade daňového priznania) má SZČO, ktorej  brutto príjem (bez odpočítania výdavkov) za rok 2016 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, t. j. 5 298 € (12 x 441,50 €).
 • viac v článku Hranica zárobku za rok 2017 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2018.
Dobrovoľne poistená osoba
 • minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia je 441,50 €, z toho minimálne poistné 155,18 € (35,15 % | nemocenské 4,4 %, starobné 18 %, invalidné 6 %, rezervný fond 4,75 %, nezamestnanosť 2 %).
Náhrada príjmu pri PN a nemocenské dávky zamestnanca
 • náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti tak, že počas 1. až 3. dňa je to 25 % a od 4. do 10. dňa je to 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
 • najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 58,0602 € (výpočet: 2 x 883 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol),
 • nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práce neschopnosti a je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
 • najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je 58,0603 € (výpočet: 2 x 883 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).
Dávka v nezamestnanosti
 • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 01.01.2017 do 30.06.2017 je 58,0603 € (výpočet: 2 x 883 € x 12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor). Od 01.07.2017 je 59,9672 € (výpočet: 2 x 912 € x12 mesiacov / 365 dní; zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).
Predčasný starobný dôchodok
 • nárok na predčasný starobný dôchodok do 30.06.2017 má poistenec, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 237,80 € (1,2-násobok životného minima 198,09 €). Od 01.07.2017 najmenej 239,38 € (1,2-násobok životného minima 199,48 €).
Minimálna mzda 2017

Cestovné náhrady

 • od 01.01.2009 bezo zmeny,
 • 0,050 €/km pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,183 €/km pre osobné cestné motorové vozidlá,
 • viac o uplatňovaní cestovných náhrad.

Stravné

Životné minimum

Platné sumy životného minima do 30.06.2017 sú nasledovné:

 • pre jednu plnoletú fyzickú osobu 198,09 €,
 • pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 138,19 €,
 • na dieťa 90,42 €.

Platné sumy životného minima od 01.07.2017 sú nasledovné:

Zárobok počas evidencie na úrade práce

 • Maximálny možný zárobok, ktorý môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie je 75 % z platného životného minima, t. j. 147,57 €.
 • Od 01.05.2017 je maximálny možný zárobok, ktorý môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie 100 % z platného životného minima, t. j. 198,09 € do 30.06.2017 a 199,48 € od 01.07.2017.

Exekučné zrážky

Sumy sú platné do 30.06.2017 a zaokrúhľujú sa na eurocenty nadol.

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 118,85 € (60 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 49,52 € (25 % životného minima plnoletej FO).

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

 • na povinného: 198,09 € (100 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 99,04 € (50 % životného minima plnoletej FO).  

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 99,04 € (50 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 49,52 € (25 % životného minima plnoletej FO).  

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 83,19 € (70 % základnej sumy na povinného),
 • na vyživovanú osobu: 34,66 € (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu).

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia:

 • 297,13 € (150 % životného minima plnoletej FO).

Sumy sú platné od 01.07.2017 a zaokrúhľujú sa na eurocenty nadol.

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 119,68 € (60 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 49,87 € (25 % životného minima plnoletej FO).

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

 • na povinného: 199,48 € (100 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 99,74 € (50 % životného minima plnoletej FO).  

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 99,74 € (50 % životného minima plnoletej FO),
 • na vyživovanú osobu: 49,87 € (25 % životného minima plnoletej FO).  

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 83,77 € (70 % základnej sumy na povinného),
 • na vyživovanú osobu: 34,90 € (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu).

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia:

 • 299,22 € (150 % životného minima plnoletej FO).

[zdroj: Daňové a odvodový tipy V., @DanoveAOdvodoveTipyJozefaMihala]

(aktualizované: 02.01.2018, 07:59)

[nahlás chybu v článku]