Marcové rokovanie parlamentu sa bude niesť aj v duchu týchto tém

  

Na marcovom rokovaní parlamentu, ktoré začína 26.03.2019 sa bude rokovať aj o témach ako daň z príjmov, DPH, Zákonník práce, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodičovskom príspevku, či novom Zákone o 13. dôchodku.

Daň z príjmov

Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb zo súčasných 21 % na 15 %, pričom sa navrhuje, že by sa znížená sadza dane uplatnila už za zdaňovacie obdobie začínajúce 01.01.2019. Ak sa zákon schváli, účinný by mal byť od 01.01.2020 [»] (zákon bol stiahnutý z rokovania)

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka z 19,2-násobku životného minima na 22,7-násobok životného minima, čo by malo na následok zvýšenie čistej mzdy zamestnancov. Z dôvodu, aby sa predišlo prílišnej záťaži na rozpočty samospráv, ktorým sa v súčasnosti prerozdeľuje daň z príjmov fyzických osôb, sa navrhuje postupné zvýšenie nezdaniteľných častí v dvoch po sebe idúcich rokoch: v roku 2020 na 21-násobok životného minima a od roku 2021 už na vyššie uvedený 22,7-násobok životného minima. Ak sa zákon schváli, účinný by mal byť od 01.01.2020 a od 01.01.2021 [»] (zákon bol stiahnutý z rokovania)

Predložený bude aj návrh, ktorý by určite potešil množstvo ľudí, aby bol pri prenájme nehnuteľností možný paušálnych odpočet daňových výdavkov vo výške 40 % z celkových príjmov z prenájmu. Týkalo by sa to fyzických osôb – nepodnikateľov, ktorí prenajímajú svoje súkromné nehnuteľnosti nezaradené v obchodnom majetku. Ak sa zákon schváli, účinný by mal byť od 01.01.2020 [»] (návrh zákona neprešiel)

Daň z pridanej hodnoty

Zníženie DPH na všetky potraviny z 20 % na 10 %, okrem výnimiek ako nápoje, cukrovinky, prídavné látky do potravín, arómy, výživové doplnky a cukrárske výrobky. Ak sa zákon schváli, účinný by mal byť od 01.01.2020 [»] (zákon bol stiahnutý z rokovania)

Zníženie DPH na noviny, časopisy a periodiká z 20 % na 10 %, ak reklamný materiál jednotlivo alebo spolu netvorí viac ako 50 % celkového obsahu a/alebo ktorých erotický obsah nepredstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu. Ak sa zákon schváli, účinný by mal byť od 01.01.2020 [»] (zákon bol stiahnutý z rokovania)

Zákonník práce

K Zákonníku práce bola predložená novela, ktorá by mala dopad na veľké množstvo zamestnancov, ale tiež aj zamestnávateľov. Ide o dovolenku. Navrhuje sa zrušiť súčasný stav, kedy je základná výmera dovolenky najmenej 4 týždne a po dovŕšení 33 rokov veku najmenej 5 týždňov a zaviesť základnú výmeru dovolenky na dobu najmenej 5 týždňov. Zrušila by sa tak podmienka veku. Ak sa zákon schváli, účinný by mal byť od 01.01.2020 [»] (zákon bol stiahnutý z rokovania)Zákon o sociálnom poistení

Navrhuje sa aj zavedenie dávky otcovskej popôrodnej starostlivosti (otcovské) do systému nemocenského poistenia. Nárok na otcovské by mal poistenec, ktorý sa stará o dieťa, ktorého je otcom, ak bol v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistený najmenej 270 dní. Otcovské by sa poskytovalo za dni, najviac však za 14 dní a to vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Ak sa zákon schváli, účinný by mal byť od 01.01.2020 [»]

Z okolitých krajín majú majú podobnú dávku zavedenú v Českej republike (7 dní, 70 % denného vymeriavacieho základu), Maďarsku (5 dní behom prvých dvoch mesiacov života dieťaťa, 100 % predchádzajúceho platu), Poľsku (14 dní 100 % z predchádzajúceho príjmu). Najväčšiu podporu otcov v tomto smere majú vo Fínsku (54 dní, platba závisí na predchádzajúcom príjme, až 75 % z predchádzajúceho príjmu) a Slovinsku (90 kalendárnych dní , prvých 15 dní 100 % z predchádzajúceho príjmu, potom základná pevná čiastka). (návrh zákona neprešiel)

Zmeny by sa mohli dotknúť aj odvodov, pretože sú navrhované nasledovné zmeny:

  • zníženie odvodov do rezervného fondu solidarity o 4 % na 0,75 % z pôvodnej výšky 4,75 % v prípade zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľnej poistenej osoby. V prípade štátu detto zníženie tiež na 0,75 % zo súčasnej úrovne 2 % z vymeriavacieho základu.
  • zvýšenie odvodov do základného fondu starobného poistenia o 4 % na strane zamestnávateľa za zamestnanca, SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby a štátu, tiež v prípade zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ v 2. pilieri a aj v prípade SZČO, ktorá je sporiteľom v 2. pilieri.
  • zníženie poistného na invalidné poistenie zamestnanca z 3 % vymeriavacieho základu na 2 %, SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu a štát z 6 % vymeriavacieho základu na 5 %.

Ak sa zákon schváli, účinný by mal byť od 01.01.2020 [»] (zákon bol stiahnutý z rokovania)

Zákon o rodičovskom príspevku

Navrhuje sa možnosť flexibilného poberania rodičovského príspevku tak, že namiesto súčasnej doby poberania (3 roky veku dieťaťa) sa bude môcť poberať do dvoch rokov veku dieťaťa, avšak vo vyššej sume. Celkovú sumu, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, by tak bolo možné vybrať aj skôr ako dieťa dosiahne 3 roky veku (dolnou hranicou výberu rodičovského príspevku boli už spomínané 2 roky veku dieťaťa).

Pokiaľ by v prípade využitia tejto možnosti došlo k dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu dieťaťa, nárok na poberanie rodičovského príspevku do šiestich rokov veku by ostal zachovaný v rovnakej podobe ako v súčasnosti.

Ak sa zákon schváli, účinný by mal byť od 01.07.2019 [»] (návrh zákona neprešiel)

13. dôchodok

Navrhnutý bol aj nový zákon, Zákon o 13. dôchodku. Podľa neho by poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka a má bydlisko na území Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa vyplatila 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku, ak by suma dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahla 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca 13. dôchodok.

Kompletný návrh Zákona si môžete prečítať TU. Ak sa zákon schváli, účinný by mal byť od 01.07.2019. (návrh zákona neprešiel)

(Pôvodný článok 07.03.2019 | Aktualizované a doplnené 03.04.2019, 18:59)

[nahlás chybu v článku]