Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za rok 2017

  

Daňové priznanie typu B podáva daňovník (fyzická osoba), ktorému plynuli príjmy nielen zo závislej činnosti (zo zamestnani), ale aj iné príjmy podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a to:

 • § 6 – Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • § 7 – Príjmy z kapitálového majetku,
 • § 8 – Ostatné príjmy (tu patria napríklad veľmi obľúbené príjmy z príležitostných činností).

Ak spĺňate podmienky (uvedené v článkoch), môžete podať daňové priznanie FO typu A aj napr. pri príležitostnom príjme, či výhre (musí nastať situácia, že príjem nebudete musieť zdaňovať).

Kto, kde a dokedy musí podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká každému daňovníkovi, ktorého zdaniteľné príjmy za príslušný rok (2017) presiahli sumu 1 901,67 €. V prípade, že ste túto sumu príjmov nepresiahli, daňové priznanie podávať nemusíte.

Nezabudnite na to, že aj keď podať daňové priznanie nemusíte, budete ho musieť podať v prípade, že vás na to daňový úrad vyzve. V samotnej výzve vás správca dane poučí o následkoch nepodania daňového priznania.

Ak daňové priznanie nepodáte, daňový úrad bude postupovať v zmysle Daňového poriadku.

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade podľa miestnej príslušnosti (podľa vášho trvalého pobytu). Doručiť priznanie daňovému úradu a zaplatiť vypočítanú daň musíte stihnúť do utorka 03.04.2018. Môžete ho priniesť osobne alebo poslať poštou (tu je rozhodujúci dátum pečiatky pošty). V prípade, že s daňový úradom komunikujete elektronicky, podať ho musíte už len týmto spôsobom. Viac o platení dane nájdete v článku Platenie daní – Daňový úrad.

Ak však tento dátum nestíhate, môžete daňovému úradu oznámiť predĺženie lehoty na podanie a zaplatenie daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace, do pondelka 02.07.2018. A v prípade, že ste mali zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, do pondelka 01.10.2018.

Čo všetko potrebujem k vyplneniu daňového priznania?

Pozn. V týchto podkladoch pre vyplnenie daňového priznania a vypočítania dane, sú uvedené aj položky, ak ste mali okrem podnikania aj príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) alebo nejakej formy dohody.

 • Všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017 (aj tých zo zahraničia). Koľko ste za rok zarobili u všetkých zamestnávateľov.
 • Ak ste boli k 01.01.2017 poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, potrebujete vedieť výšku tohto vyplateného dôchodku za príslušný rok (2017). O túto výšku vyplatených dôchodkov sa vám znižuje vaša nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Na invalidný dôchodok sa neprihliada.
 • V prípade, že ste boli počas roka dobrovoľne nezamestnaný, výšku zaplatených odvodov zdravotného a sociálneho poistenia, ktoré ste si sami platili.
 • Ak máte manželku, môžete si na ňu, po splnení podmienok, uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Ak však mala príjem, prípadne poberala materský príspevok, je potrebné vedieť jej dosiahnutý príjem, resp. výšku vyplateného príspevku za príslušný rok 2017. Platí aj opačný prípad na manžela. Vždy ale iba jeden variant. Podmienky: Ak daňovník za rok 2017 dosiahol základ dane do 35 022,31 €, tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 3 803,33 € – vlastný príjem manželky. Ak daňovník za rok 2017 dosiahol základ dane vyšší ako 35 022,31 €, tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 12 558,906 € – (základ dane / 4) – vlastný príjem manželky. A ak daňovník dosiahol základ dane vyšší ako  50 235,63 €, tak nemá nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela (resp. je nulová), bez ohľadu na to aké mala príjmy.
 • Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť iba jeden z rodičov a ten, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (2 610 €). Jeho výška je 21,41 € mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu). O túto sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
 • Ak ste platili príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier), tak ich výšku za daný rok, najviac do výšky 180 €, pričom sumu si môžete uplatniť iba vtedy, ak ste príspevky zaplatili na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne nemali uzatvorenú inú účastnícku zmluvu do 31.12.2013, ktorej súčasťou je dávkový plán [»].
 • Výšku vašej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za rok 2017 je maximálne 3 803,33 eur (mesačne 316,94 €). Ak ste za rok 2017 dosiahli základ dane (to, z čoho sa daň už finálne počíta) do 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 €. Ak ste dosiahli základ dane vyšší ako 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovník za rok sa vypočíta ako 8 755,578 € – (základ dane / 4). A ak ste dosiahli základ dane vyšší ako 35 022,32 €, tak nemáte nárok na nezdaniteľnú časť, resp. nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 €.
 • Výšku sadzby dane je 19 % zo základu dane do výšky 35 022,31 € a 25 % zo základu dane presahujúceho sumu 35 022,31 €.
 • Ak chcete poukázať 2 % zo svojich daní, výška 2 % z daní musí byť aspoň 3 €, čiže vaša celková vypočítaná daň za daný rok musí byť aspoň 150 €. Prispieť môžete napríklad »TU«

Navyše, pre daňové priznanie typu B:

 • Výšku jednotlivých druhov príjmov za dané obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie (nie všetky príjmy sa zdaňujú, niektoré z nich sú od dane oslobodené).
 • Výšku daňových výdavkov (skutočné výdavky), resp. výšku paušálnych výdavkov (60 % zo zdaniteľných príjmov a zároveň maximálne 20 000 €/rok).
 • Výšku zaplatených odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne (ak ste platili).
 • Výšku daňovej straty za predchádzajúce obdobie (ak ste ju mali a uplatňujete si ju).

Čo tvorí prílohu daňového priznania?

 • Všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017 (aj tých zo zahraničia), ak boli.
 • Na uplatnenie daňového bonusu na deti treba kópie ich rodných listov (ak navštevujú základnú školu), alebo potvrdenia o návšteve školy (pri stredoškolákoch a vysokoškolákoch).
 • Čestné vyhlásenie manžela/manželky, že si neuplatňuje daňový bonus na deti.
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve pojednávajúca o príjmoch a výdavkoch, pohľadávkach a záväzkoch podnikateľa (iba v prípade ak nevedie daňovú evidenciu alebo neuplatňujete paušálne výdavky).

Daňový úrad vás môže dodatočne vyzvať na doloženie ďalších dokladov v prípade, že ste na niečo zabudli, alebo v prípade pochybností.

Akými výdavkami si môže podnikateľ ponížiť svoj príjem?

Príjem za dané obdobie, ktorý je predmetom dane, si môže podnikateľ ponížiť o výdavky jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov – skutočné alebo paušálne výdavky.

Skutočné výdavky (§ 6 ods. 6)

Ide o všetky daňové výdavky za dané obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Sú to spravidla tie výdavky, ktoré slúžia na zabezpečenie a udržanie príjmov podnikateľa, resp. zárobkovej činnosti. Výslednú sumu, ktorá sa zdaňuje, potom tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Paušálne výdavky (§ 6 ods. 10)

Paušálne výdavky si môže uplatniť iba ten daňovník, ktorý počas roka nebol platcom DPH, prípadne bol platcom iba časť roka a zároveň si neuplatňuje skutočne vynaložené výdavky. Ich výška je 60 % z úhrnu príjmu za daný rok, najviac však 20 000 €.

Príklady pre paušálne výdavky:

Podnikateľ v roku 2017 dosiahol príjem 27 000 €. Keďže 60 % z 27 000 je 16 200 € (čo je menej ako maximum 20 000 €/rok), ako paušálne výdavky si môže za rok uplatniť celú výšku vypočítaných paušálnych výdavkov, teda 16 200 €.

Podnikateľ v roku 2017 dosiahol príjem 41 000 €. Keďže 60 % z 41 000 je 24 600 € (čo je viac ako maximum 20 000 €/rok), ako paušálne výdavky si môže uplatniť iba zákonom stanovenú hranicu 20 000 € (a nie  vypočítaných 24 600 €).

Ako sa dopracovať k základu dane a k dani?

 • Sčítate si všetky príjmy zo zamestnaní.
 • Od celkových príjmov odpočítate zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
 • Získate základ dane zo závislej činnosti (V. oddiel daňového priznania).
 • Vypočítate si základy daní z jednotlivých druhov príjmov: z príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (VI. oddiel daňového priznania), z príjmov z kapitálového majetku (VII. oddiel daňového priznania) a z ostatných príjmov (VIII. oddiel daňového priznania).
 • Všetky tieto čiastkové základy dane spočítate a dostanete „celkový“ základ dane.
 • Zo tohto základu dane odpočítate nezdaniteľnú časť na daňovníka (podľa podmienok uvedených vyššie). Pozor! Túto nezdaniteľnú časť je možné odpočítať iba od príjmov plynúcich zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Ďalej, ak je nárok (tiež uvedené podmienky vyššie), odpočítate aj nezdaniteľnú časť na manželku/manžela. Pozor! Túto nezdaniteľnú časť je možné odpočítať iba od príjmov plynúcich zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 • A taktiež, ak je nárok, odpočítate dobrovoľne zaplatené príspevky do 3. piliera.
 • Získate znížený základ dane (v prípade, že ste mali príjmy zo zahraničia, tie uvediete do vyňatých príjmov – zdaňovať sa už nebudú a získate znížený základ dane po vyňatí príjmov zo zahraničia).
 • Z tohto zníženého základu dane si vypočítate daň 19 % (resp. 25 %). Ak vypočítaná daň nepresiahne 17 €, tak sa neplatí a v ďalších riadkoch pre daň píšete nuly.
 • V prípade, že ste si počas celého roka, alebo iba jeho časti, neuplatňovali daňový bonus na dieťa, ale mohli ste si ho uplatniť, uplatníte si ho dodatočne v daňovom priznaní. Výšku tohto dodatočne uplatňovaného bonusu odpočítate od vypočítanej dane v predchádzajúcom kroku a získate novú výšku dane.
 • A nakoniec, uvediete výšku už zaplatenej dane, ktorú vám, v prípade zamestnania, odvádzal zamestnávateľ z vašej mzdy. Tu vám buď vyjde 0 (žiadny rozdiel), preplatok (ktorý vám bude vrátený), alebo nedoplatok (ktorý musíte zaplatiť, ale iba v prípade ak je vyšší ako 5 €).

Tlačivo daňového priznania pre vytlačenie a ručné vyplnenie nájdete »TU«. Odporúčam radšej využiť elektronický formulár »TU«, ktorý si môžete vyplniť priamo cez počítač a následne hotové vyplnené daňové priznanie vytlačiť alebo vyexportovať na elektronické podanie. Pri vypĺňaní vám môže pomôcť aj Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. A viacej informácií tiež nájdete aj na stránke finančnej správy.

Kedy mi daňový úrad vráti daň?

Ak vám v daňovom priznaní vyšiel preplatok na dani a podali ste ho do 03.04.2018, pričom ste nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak vám daňový úrad podľa § 79 ods. 2 Zákona 563/2009 Z.z. Daňového poriadku vráti tento preplatok najneskôr do 40-tich dní odo dňa vzniku daňového preplatku, teda najneskôr do 14.05.2018 (keďže 40. deň. 12.05.2018, pripadá na sobotu).

Kedy musím platiť preddavky na daň?

Celú problematiku upravuje § 42 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Preddavok na daň z príjmu možno chápať ako zálohovú platbu dane za obdobie, za ktoré ešte nie je známa skutočná daňová povinnosť. Môže ísť buď o štvrťročné, mesačné alebo o žiadne platenie preddavkov.

Fyzická osoba – podnikateľ platí preddavky štvrťročne, ak jeho daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola vyššia ako 2 500 €, ale nepresiahla 16 600 €. Ak daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola vyššia ako 16 000 €, tak fyzická osoba – podnikateľ  má povinnosť platiť preddavky mesačne. Viac o platení preddavkoch nájdete v článku Platenie preddavkov na daň z príjmu FO, PO.

Mohlo by vás zaujímať: Oprava ročného zúčtovania dane daňovým priznaním, Daňová evidencia

(Aktualizované 02.04.2018, 17:24)

[nahlás chybu v článku]

po prečítaní tohto článku odporúčam upokojiť myseľ

www.sypanecaje.sk