Ktoré príjmy fyzickej osoby sú oslobodené od dane?

  

Aj keď demokracia niečo stojí a  na fungovanie štátu sa musíme poskladať všetci, nie je asi človeka, ktorý by rád platil dane. Mňa nevynímajúc. Preto robím tento “krátky” výňatok zo Zákona o dani z príjmu, v ktorom uvádzam príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, aby ste vedeli, kedy sa žiadnych daní báť nemusíte. Zvýraznil som tie, ktoré sa medzi ľuďmi asi najviac používajú. Platí pre fyzické osoby.

Čo je teda od dane oslobodené?

 • Príjem z predaja nehnuteľnosti
  • nadobudnutej dedením, postupným dedením a to v priamom rade (poručiteľom, teda osobou po ktorej sa dedí, je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok, napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci) alebo niektorým z manželov, ak preukázateľne uplynie aspoň 5 rokov po nadobudnutí nehnuteľnosti dedením,
  • po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia,
  • ktorá bola zaradená v obchodnom majetku firmy, po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,
  • pri vydaní majetku v rámci reštitúcii. 
 • Príjem z predaja hnuteľnej veci
  • ak nebola zaradená v obchodnom majetku firmy, t.j. bežný (súkromný) majetok ľudí, napr. predaj auta cez internet, mobilu, nepotrebných vecí atď.,
  • ak bola zaradená v obchodnom majetku, tak až po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,
  • pri vydaní majetku v rámci reštitúcií.
 • Príjmy z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty, z odpisu záväzku pri konkurze, reštrukturalizácii alebo zrušení daňovníka ex offo (zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, či zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty).
 • Výživné.
 • Ostatné príjmy ako príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí. Takýto príjem je do výšky 500 eur oslobodený od dane, ak je vyšší, zdaňuje sa len rozdiel (príjem mínus 500 eur = to čo sa zdaňuje).
 • Príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Nemôžu to však byť príjmy z podnikania ani príjmy zo závislej činnosti (zamestnania). Takýto príjem je do výšky 500 eur oslobodený od dane, ak je vyšší, zdaňuje sa len rozdiel (príjem mínus 500 eur = to čo sa zdaňuje).
 • Príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve, ktoré súvisia s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň 5 rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom.
 • Príjmy z
  • prevodu opcií (predkupné právo),
  • predaja cenných papierov, ak medzi nákupom a predajom cenného papiera uplynul viac ako 1 rok (oslobodený však nie je predaj cenných papierov, ktoré boli zaradené v obchodnom majetku daňovníka).
  • prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva,
  • náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (Zákon o dobrovoľníctve v znení Zákona o športe).
  • POZN. Príjmy uvedené v bode 8 sú do výšky 500 eur oslobodené od dane, ak sú vyššie, zdaňuje sa len rozdiel (súhrn príjmov mínus 500 eur = to čo sa zdaňuje).
 • Príjem z dlhodobého investičného sporenia po uplynutí 15 rokov od začiatku tohto sporenia.
 • Dávky, podpory a služby z verejného a individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského a úrazového zabezpečenia, plnenia zo starobného dôchodkového sporenia – dôchodok (aj plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu).

 • Dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, iné štátne dávky a štátne sociálne dávky (aj plnenia rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú súčasťou Dohody o Európskom hospodárskom priestore).
 • Príplatok k
  • náhrade príjmu (dávka v nezamestnanosti),
  • nemocenskému (PN-ka),
  • podpore pri ošetrovaní člena rodiny,
  • peňažnej pomoci v materstve,
  • príplatok k dôchodku,
  • výkonu funkcie sudcu, sudcu ústavného súdu a prokurátora.
 • Plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce (dotácie na podporu zamestnania).
 • Jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh (pri brannej povinnosti).
 • Dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Slovenskej informačnej služby (okrem výsluhového príspevku, odchodného a rekreačnej starostlivosti).
 • Vecné alebo peňažné dary poskytované príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, zamestnancom a členom hasičských jednotiek a fyzickým osobám pri záchrane života, majetku.
 • Plnenia z poistenia osôb (okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia).
 • Prijaté náhrady škôd.
 • Náhrady nemajetkovej ujmy.
 • Plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu.

 • Štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia.
 • Podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov (vrátane nepeňažného plnenia).
 • Podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov (vrátane nepeňažného plnenia).
 • Úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane (Daňovým úradom).
 • Výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov a obdobné výhry zo zahraničia.
 • Prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur.
 • Suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti a.k.a. Daňový bonus a plnenia rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú súčasťou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
 • Peňažné náhrady z Fondu ochrany vkladov a z Garančného fondu investícií.
 • Príjem z predaja podielového listu do výšky aktuálnej ceny podielového listu platnej v deň jeho predaja (okrem predaja podielového listu osobe so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí).
 • Prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme.
 • Finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 • Zamestnanecká prémia.
 • Hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť.
 • Príjmy osôb konajúcich v prospech Policajného zboru, vyplácané týmto osobám z finančných prostriedkov Policajného zboru (vykonávaním operatívno-pátracej činnosti, vykonávaním kriminálneho spravodajstva, používaním agenta a ochranou svedka).
 • Plnenia poskytované dobrovoľníkovi (vyplácané podľa Zákona o dobrovoľníctve).
 • Odmena poskytnutá Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky oznamovateľovi protispoločenskej činnosti (napr. korupcie).
 • Finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Úplné znenie Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov nájdete TU.

 [nahlás chybu v článku]