Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za rok 2016

  

(aktualizované 11.03.2017, 08:44)

Daňové priznanie typu B podáva daňovník (fyzická osoba), ktorému plynuli príjmy nielen zo závislej činnosti – zamestnania (mohli, nemuseli), ale aj iné príjmy podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a to:

 • § 6 – Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • § 7 – Príjmy z kapitálového majetku,
 • § 8 – Ostatné príjmy (tu patria napríklad veľmi obľúbené príjmy z príležitostných činností).

Ak spĺňate podmienky (uvedené v článkoch), môžete podať daňové priznanie FO typu A aj napr. pri príležitostnom príjme, či výhre (musí nastať situácia, že príjem nebudete musieť zdaňovať).

Kto, kde a dokedy musí podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade podľa miestnej príslušnosti (podľa vášho trvalého pobytu/miesta podnikania spadáte pod konkrétny daňový úrad). Doručiť priznanie daňovému úradu musíte stihnúť do 31.03.2017. Môžete ho zaslať elektronicky*, priniesť osobne alebo poslať poštou (tu je rozhodujúci dátum pečiatky pošty; odporúčam preto posielať doporučene, aby ste mali doklad, že ste skutočne „niečo“ daňovému úradu posielali). Do tohto dátumu (31.03.2017) ste povinný taktiež aj vypočítanú daň zaplatiť.

*K elektronickému zasielaniu je nutná registrácia na daňovom úrade k využívaniu eSlužieb elektronickej komunikácie s Finančnou správou. Ak máte zriadenú elektronickú komunikáciu, komunikovať s daňovým úradom už musíte iba elektronicky.

Ak však tento dátum nestíhate, môžete daňovému úradu oznámiť predĺženie lehoty na podanie a zaplatenie daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace (do 30.06.2017), a v prípade, že ste mali zdaniteľné príjmy (aj) zo zahraničia najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov (do 02.10.2017).

Ak daňové priznanie nepodáte, daňový úrad bude postupovať v zmysle Daňového poriadku.

Keďže pri podnikaní vzniká množstvo možností, kedy sú príjmy od dane oslobodené, kedy nie, čo sa môže použiť ako daňový výdavok a čo nie, existujú rôzne druhy príjmov, ktoré môžu podnikatelia dosahovať, preto sa ďalej budem venovať hlavne „drobným“ podnikateľom, situáciám, kedy ľudia podnikajú popri zamestnaní, prípadne musia namiesto daňového priznania typu A podať typ B.

Čo všetko potrebujem k vyplneniu daňového priznania?

Rovnako, ako pri daňovom priznaní typu A, potrebujete vedieť:

 • Ak ste boli k 01.01. roka, za ktorý sa podáva daňové priznanie, poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, potrebujete vedieť výšku tohto vyplateného dôchodku za príslušný rok (2016). O výšku vyplatených dôchodkov sa vám znižuje vaša nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. (Pozn.: na invalidný dôchodok sa neprihliada.)
 • Ak máte manželku, môžete si na ňu, po splnení podmienok, uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Ak však pracovala, prípadne poberala materský príspevok, tu potrebujete vedieť jej dosiahnuté príjmy, resp. výšku vyplateného príspevku za príslušný rok (2016). (Pozn. taktiež sa môže uplatniť aj opačne – manželka na manžela. Vždy ale iba jeden variant.) Podmienky: Ak daňovník za rok 2016 dosiahne základ dane do 35 022,31 €, tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 3 803,33 € – vlastný príjem manželky. Ak daňovník za rok 2016 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 €, tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 12 558,906 € – (základ dane / 4) – vlastný príjem manželky. A ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako  50 235,63 €, tak nemá nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela (resp. je nulová), bez ohľadu na to aké mala príjmy.
 • Na uplatnenie daňového bonusu na deti treba kópie ich rodných listov (ak navštevujú základnú školu), alebo potvrdenia o návšteve školy (pri stredoškolákoch a vysokoškolákoch).
 • Všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za daný rok (aj tých zo zahraničia). Koľko ste za rok zarobili u všetkých zamestnávateľov.
 • Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za rok 2016 je to 3 803,33 eur (mesačne 316,94 €). Ak daňovník za rok 2016 dosiahne základ dane (to z čoho sa daň už finálne počíta) do 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 € za rok. Ak daňovník za rok 2016 dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovník za rok sa vypočíta nasledovne: 8 755,578 € – (základ dane / 4). A ak daňovník za rok 2016 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,32 €, tak daňovník nemá nárok na nezdaniteľnú časť, resp. nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 €.
 • Ak ste si platili dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporení (2. pilier) môžete si ich uplatniť, ale najviac vo výške 1 029,60 € za rok 2016 [»].
 • Ak ste platili príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier), tak ich výšku za daný rok, najviac do výšky 180 €, pričom sumu si môžete uplatniť iba vtedy, ak ste príspevky zaplatili na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne nemali uzatvorenú inú účastnícku zmluvu do 31.12.2013, ktorej súčasťou je dávkový plán [»].
 • Zistiť, či máte nárok na zamestnaneckú prémiu (za rok 2016 vo väčšine prípadov nie).
 • Zistiť, či spĺňate nárok na daňový bonus na dieťa. Uplatniť si ho môže iba jeden z rodičov a ten, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (2 430 €). Jeho výška je 21,41 € mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu). O túto sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
 • Výšku sadzby dane. 19 % zo základu dane do výšky 35 022,31 €, 25 % zo základu dane presahujúceho sumu 35 022,31 €.
 • Ak chcete poukázať 2 % zo svojich daní, vedieť kam ich „poslať„. Na to, aby ste mohli takto prispieť, výška 2 % z daní musí byť aspoň 3 €, čiže vaša celková vypočítaná daň za daný rok musí byť aspoň 150 €.

Navyše, pre daňové priznanie typu B:

 • Výšku jednotlivých druhov príjmov za dané obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie (nie všetky príjmy sa zdaňujú, niektoré z nich sú od dane oslobodené).
 • Výšku daňových výdavkov (skutočné výdavky), resp. výšku paušálnych výdavkov (40 % zo zdaniteľných príjmov a zároveň maximálne 5 040 €/rok alebo 420 €/mesiac).
 • Výšku zaplatených odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne (ak ste platili).
 • Výšku daňovej straty za predchádzajúce obdobie (ak ste ju mali a uplatňujete si ju).

Čo tvorí prílohu daňového priznania?

 • Kópie rodných listov detí, alebo potvrdení o návšteve školy.
 • Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za daný rok (aj tých zo zahraničia).
 • Ak ste boli počas daného roka evidovaný na Úrade práce, tak potvrdenie o období evidencie (nie je povinnou prílohou, ale tety na úrade často pýtajú).
 • V prípade, že ste boli počas roka dobrovoľne nezamestnaný, čestné prehlásenie o tom (nie je povinnou prílohou, ale tety na úrade často pýtajú).
 • Ak chcete poukázať podiel 3 % zo zaplatenej dane musíte vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa Zákona 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a doložiť o tom písomné potvrdenie.
 • Ak si podaním daňového priznania uplatňujete nárok na daňový bonu (alebo jeho časť), je potrebné o tom doložiť doklady preukazujúce váš nárok naň, napr. ide o  kópiu rodného listu dieťaťa, alebo kópiu rozhodnutia o osvojení dieťaťa alebo prevzatí do starostlivosti, potvrdenie o návšteve školy, kópiu potvrdenia o poberaní prídavku na vyživované dieťa.
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve pojednávajúca o príjmoch a výdavkoch, pohľadávkach a záväzkoch podnikateľa (v prípade ak nevedie daňovú evidenciu).
 • Kópie potvrdení o príjmoch dosiahnutých z vyplatenia podielových listov, obstaraných do 31.12.2003 a o sume preddavku vybratého pri vyplatení podielového listu.
 • Kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa vybrala daň zrážkou (§ 43), pri ktorých sa daňovník rozhodol túto vybratú daň považovať za preddavok (§ 43 ods. 6).
 • Ak ste účastníkom združenia bez právnej subjektivity, tak kópiu zmluvy o združení (iba ak už predtým nebola predložená daňovému úradu, alebo v nej došlo k zmenám).

Akými výdavkami si môže podnikateľ ponížiť svoj príjem?

Príjem za dané obdobie, ktorý je predmetom dane, si môže podnikateľ ponížiť o výdavky jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov – skutočné alebo paušálne výdavky.

Skutočné výdavky (§ 6 ods. 6)

Ide o všetky daňové výdavky za dané obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Sú to spravidla tie výdavky, ktoré slúžia na zabezpečenie a udržanie príjmov podnikateľa, resp. zárobkovej činnosti. Výslednú sumu, ktorá sa zdaňuje, potom tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Paušálne výdavky (§ 6 ods. 10*)

*Od 01.01.2017 je účinné nové znenie zákona, ktoré zvyšuje paušálne výdavky. Prvýkrát sa uplatní v roku 2018 pri podávaní daňového priznania za rok 2017.

Paušálne výdavky si môže uplatniť iba ten daňovník, ktorý počas roka nebol platcom DPH, prípadne bol platcom iba časť roka a zároveň si neuplatňuje skutočne vynaložené výdavky. Ich výška je 40 % z úhrnu príjmu za daný rok, najviac však 5 040 €. To platí pre daňovníka, ktorý podnikal celý rok. Ak podnikal iba časť roka, môže is uplatniť tieto paušálne výdavky iba za danú časť roka, v ktorej prevádzkoval svoju činnosť. Ich výška sa vypočíta ako súčin počtu mesiacov podnikania a sumy 420 € (5 040 € / 12 mesiacov = 420 € na mesiac).

Príklady pre paušálne výdavky:

Podnikateľ podniká v roku 2016 celý rok a jeho príjmy sú 15 000 €. Keďže 40 % z 15 000 je  6 000 € (čo je viac ako maximum 5 040 €/rok), ako paušálne výdavky si môže za rok uplatniť iba 5 040 €.

Podnikateľ podniká v roku 2016 celý rok a jeho príjmy sú 10 000 €. Keďže 40 % z 10 000 je 4 000 € (čo je menej ako maximum 5 040 €/rok, ), ako paušálne výdavky si môže za rok uplatniť iba 4 000 €.

Podnikateľ podniká od apríla 2016 a jeho príjmy sú 10 000 €. Nakoľko podniká iba 9 mesiacov, môže si uplatniť paušálne výdavky iba maximálne do výšky 3 780 € (9 x 420). Keďže 40 % z 10 000 je 4 000 € (čo je viac ako jeho vypočítané maximum 3 780 €/obdobie podnikania), ako paušálne výdavky si môže za obdobie uplatniť iba 3 780 €.

Podnikateľ podniká od apríla 2016 a jeho príjmy sú 5 000 €. Nakoľko podniká iba 9 mesiacov, môže si uplatniť paušálne výdavky iba maximálne do výšky 3 780 € (9 x 420). Keďže 40 % z 5 000 je 2 000 € (čo je menej ako jeho vypočítané maximum 3 780 €/obdobie podnikania, ale je to presne 40 %), ako paušálne výdavky si môže za obdobie uplatniť iba 2 000 €.

A ako sa rozhodnúť, ktorú zo spomínaných dvoch druhov výdavkov použiť? Jednoducho. Obyčajnými kupeckými počtami. Zrátať si, ktorá varianta je pre vás výhodnejšia a tú použiť.

Ako sa dopracovať k základu dane a k dani?

 • Sčítame si všetky príjmy zo zamestnaní.
 • Od celkových príjmov odpočítame zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
 • Získame základ dane zo závislej činnosti (V. oddiel daňového priznania).
 • Vypočítame si základy daní z jednotlivých druhov príjmov: z príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (VI. oddiel daňového priznania), z príjmov z kapitálového majetku (VII. oddiel daňového priznania) a z ostatných príjmov (VIII. oddiel daňového priznania).
 • Všetky tieto čiastkové základy dane spočítate a dostanete „celkový“ základ dane.
 • Zo tohtozákladu dane odpočítame nezdaniteľnú časť na daňovníka (podľa podmienok uvedených vyššie).
 • Ďalej, ak je nárok (tiež uvedené podmienky vyššie), odpočítame aj nezdaniteľnú časť na manželku/manžela.
 • A taktiež, ak je nárok, sa odpočítajú dobrovoľne zaplatené príspevky do 2. a 3. piliera.
 • Získame znížený základ dane (v prípade, že ste mali príjmy zo zahraničia, tie uvediete do vyňatých príjmov – zdaňovať sa už nebudú a získate znížený základ dane po vyňatí príjmov zo zahraničia).
 • Z tohto zníženého základu dane si vypočítate daň 19 % (resp. 25 %). Ak vypočítaná daň nepresiahne 17 €, tak sa neplatí a v ďalších riadkoch pre daň píšete 0 (nuly).
 • V prípade, že ste si počas celého roka, alebo iba jeho časti, neuplatňovali daňový bonus na dieťa, ale mohli ste si ho uplatniť, uplatníte si ho dodatočne v daňovom priznaní. Výšku tohto dodatočne uplatňovaného bonusu odpočítate od vypočítanej dane v predchádzajúcom kroku a získate novú výšku dane.
 • A nakoniec, uvediete výšku už zaplatenej dane, ktorú vám „strhával“ zamestnávateľ zo mzdy. Tu vám buď vyjde 0 (žiadny rozdiel), preplatok (ktorý vám bude vrátený), alebo nedoplatok (ktorý musíte zaplatiť, ale iba v prípade ak je vyšší ako 5 €).

Kedy musím platiť preddavky na daň z príjmov?

Takéto preddavky sa platia iba z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a musí ich platiť podnikateľ nasledovne:

 • ak jeho daňová povinnosť presiahla 2 500 €, ale nepresiahla  16 600 €, je povinný platiť štvrťročné preddavky nadaň vo výške 1/4 z jeho poslednej známej daňovej povinnosti, a to vždy najneskôr do konca každého kalendárneho štvrťroka,
 • ak jeho daňová povinnosť presiahla 16 600 €, je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z jeho poslednej známej daňovej povinnosti, a to vždy najneskôr do konca každého kalendárneho mesiaca,
 • ak jeho daňová povinnosť nepresiahla 2 500 €, nie je povinný platiť žiadne preddavky na daň.

Viac o preddavkoch na daň nájdete na stránke finančnej správy. A o tom, kde ich zaplatiť v článku Platenie daní – Daňový úrad.

Kde sa čo vypĺňa v daňovom priznaní?

Tlačivo na vyplnenie nájdete tu». Pri vypĺňaní vám určite pomôže aj Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. A viacej informácií nájdete aj na stránke finančnej správy.

fob1601 fob1602 fob1603 fob1604 fob1605 fob1606 fob1607 fob1608 fob1609 fob1610 fob1611 fob1612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fob1613fob1614fob16potvrdenie

V prípade, že máte príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti a nevyužijete možnosť daňovej evidencie, musíte ako prílohu daňového priznania typu B ešte vyplniť a priložiť Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve. Jej vyplnenie však nie je nič zložitého.

uzfob161uzfob162

uzfob163

No a čo je to daňová evidencia, to sa dočítate v článku Daňová evidencia.

Mohlo by vás zaujímať: Oprava ročného zúčtovania dane daňovým priznaním

[Zdroj: Zákon o dani z príjmov, financnasprava.sk]

[nahlás chybu v článku]
alebo ak by ste chceli niečo doplniť

po prečítaní tohto článku odporúčam upokojiť myseľ

www.sypanecaje.sk