Zle vystavený pokladničný doklad – koľko z DPH si môžem odpočítať?

  

Dobrý deň prajem. Pri spracovaní účtovníctva sa mi do rúk dostal doklad, kde je zle vypočítaná DPH. Keď si zo základu dane vypočítam 20 %-nú DPH, tak na bločku je uvedená vyššia ako moja vypočítaná. Keďže som ju reálne aj zaplatil, mám aj nejakú možnosť si ju odpočítať? Ďakujem.

 

Zdravím. Odpočítaniu dane (DPH) sa v Zákone 222/2004 Z.z. o DPH venuje časť Odpočítanie dane, ktorá začína § 49. Tu sa upravujú podmienky (do)kedy, za akých podmienok a v akej výške možno daň odpočítať.

Na priznanie práva na odpočítanie dane je potrebné, aby dotknutá osoba bola zdaniteľnou osobou (platiteľ dane) a aby tovary alebo služby, na základe ktorých vzniká právo na odpočítanie dane, zdaniteľná osoba využívala na výstupe pre potreby svojich zdaniteľných plnení a aby tieto tovary alebo služby na vstupe dodala alebo poskytla iná zdaniteľná osoba (platiteľ dane).

Z daného možno vyvodiť základné pravidlo: Odpočítanie dane si môže uplatniť len  platiteľ dane. Na to, aby vznikol nárok na odpočet, musí pri danom tovare alebo službe vzniknúť (u dodávateľa) daňová povinnosť.

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora právo zdaniteľných osôb odpočítať z DPH, ktorú majú zaplatiť, DPH splatnú alebo zaplatenú na vstupe z tovarov, ktoré nadobudli, alebo služieb, ktoré prijali, predstavuje základnú zásadu spoločného systému DPH zavedeného právnou úpravou Únie.

Samotný systém odpočítania dane má za cieľ celkovo zmierniť záťaž, ktorú pre podnikateľa predstavuje DPH splatná alebo zaplatená pri výkone všetkých jeho hospodárskych činností, čím sa zabezpečuje daňová neutralita. Právo na odpočítanie dane je teda neoddeliteľnou súčasťou mechanizmu DPH a v zásade nemôže byť obmedzené, pričom však musia byť splnené hmotnoprávne a formálne podmienky.

  • Hmotnoprávne podmienky – pre právo odpočtu DPH musí reálne dôjsť k dodaniu tovaru alebo služby (nemôže ísť o podvodné alebo zneužívajúce konanie).
  • Formálne podmienky – právo odpočtu je podmienené vlastnením faktúry (alebo zjednodušenej faktúry) so všetkými náležitými údajmi podľa § 74 Zákona (čo je v súlade s článkom 226 Smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty).

Súdny dvor však rozhodol*, že odpočítanie dane zaplatenej na vstupe musí byť priznané aj keď boli opomenuté určité formálne požiadavky, pričom však musia byť vždy splnené hmotnoprávne požiadavky.

*Napr. C-385/09 Nidera Handelscompagnie, C-280/10 Polski Trawertyn, C-183/14 Salomie a Oltean.

Toľko zákony a teória. A ako teda postupovať vo vašej situácii?

Prvý krok, ktorý by som určite osobne urobil je, že by som kontaktoval dodávateľa a požiadal ho o opravu dokladu. V prípade, že by to z neviem akých dôvodov nebolo možné, a ak by boli splnené vyššie uvedené podmienky (čo určite sú – nebavíme sa o podvodnom konaní), pristúpil by som k odpočtu DPH, ale v správnej výške.

Uvádzate, že na doklade je uvedená vyššia DPH ako mala byť. Ak je napr. uvedená výška DPH na doklade 70 €, ale reálne mala byť 55 €, odpočítal by som DPH vo výške aká reálne mala byť, teda 55 € a zvyšnú časť, 15 €, by som účtoval do daňovo uznateľných výdavkov/nákladov.

FB_IMG_1564208210339

Vzor pokladničného dokladu so zle vypočítanou DPH (Zdroj: Facebook)

Pre viac informácii ohľadom uplatnenia práva odpočtu DPH je k dispozícii aj metodický pokyn.

Mohlo by vás zaujímať: Letenky a DPH. Ako to s nimi je?, Vrátenie DPH pri krádeži

(Pôvodný článok 31.07.2019 | Aktualizované 16.12.2023, 20:33)

[nahlás chybu v článku]