Prepis auta spoločníka na firmu – ako postupovať?

  

Stala sa mi, teda ide sa mi stať takáto situácia: spoločník chce prepísať svoje auto na IČO eseročky. Ako to urobiť v účtovníctve, ako to zaúčtovať a akú sumu tam dať? Viete poradiť?

 

Zdravím. V prípade, že sa jedná o podvojné účtovníctvo, treba pri účtovaní postupovať podľa Oznámenia 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave PÚ podľa časti Účtovanie a obstaranie dlhodobého majetku.

Podľa § 33 ods. 4 Postupov sa o takomto majetku účtuje nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov (rovnako ako pri dotáciách v § 52 Zákona).

Bezodplatné nadobudnutie auta 042 / 384
Zaradenie auta do majetku 022 / 042
Odpis auta* 551 / 082
Zúčtovanie výnosov budúcich období* 384 / 648

*Odpis 551 a výnosy budúcich období 648 budú v rovnakej výške – konečný vplyv na výsledok hospodárenia bude nulový.

Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok, o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03 (031 – Pozemky, 032 – Umelecké diela a zbierky) sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Bezodplatné nadobudnutie pozemku 042 / 648
Zaradenie pozemku do majetku 031 / 042

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy.

Bezodplatné nadobudnutie auta od spoločníka 042 / 413
Zaradenie auta do majetku 022 / 042
Odpis auta 551 / 082

Pre vás bude smerodajný posledný uvedený postup zaúčtovania takto nadobudnutého majetku.

Čo sa týka ocenenia, tak bezodplatne nadobudnutý majetok (okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami) sa podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve oceňuje reálnou hodnotou.

Reálnou hodnotou sa podľa § 27 ods. 2 Zákona rozumie trhová cena, hodnota zistená oceňovacím modelom alebo posudok znalca.

Najčastejšie sa využíva ocenenie znalcom alebo trhovou cenou (§ 27 ods. 3 Zákona). Ide o takú cenu, za ktorú sa daný produkt v danom stave (vek, kvalita, poškodenie, vlastnosti a i.) na trhu najčastejšie predáva.

Ako teda postupovať?

  1. Auto dáte oceniť znalcovi, alebo si ho oceníte reálnou hodnotou. Ak ho budete trhovou cenou oceňovať vy, je dôležité viesť si k tomu dokumentáciu, aby bolo zrejmé z čoho ste vychádzali.
  2. Spoločník s firmou spíše určitú formu darovacej zmluvy.
  3. Auto prepíšete na Polícii na firemné IČO (firemné údaje).
  4. Cez interné doklady zaúčtujete nadobudnutie majetku.

Mohlo by vás zaujímať: Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť hmotný majetok?, Dotácia z Úradu práce na vyplatenú mzdu pre právnickú osobu (účtovanie), Ako oceniť prírastok zvierat?

[nahlás chybu v článku]

sketch-1538076624417-99