Prechodné položky

  

Vedeli by ste mi povedať, čo sú to prechodné položky a ako sa nimi pracuje?

 

Zdravím. Prechodné položky sa využívajú pri „refakturácii“. Treba však povedať, že pojem „refakturácia“ slovenská legislatíva nepozná. Používa sa však pri plneniach, ktoré daná firma sama neposkytuje, ale cez seba (vo svojom mene) pre niekoho iného (na iné meno) zabezpečuje. Pri následnej fakturácii svojmu odberateľovi sa v praxi prikladá aj daná faktúra ako podklad oprávnenosti výšky „refakturovanej“ sumy.

Danej problematike sa venuje aj § 63 ods. 2 Postupov účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo v nákladoch zaúčtovaných podľa iných účtovných dokladov budú zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad náklady na súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrickú energiu možno pri účtovaní postupovať nasledovnými spôsobmi:

  • ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov nároky, ktoré majú, napríklad zamestnanci, spoločníci alebo členovia účtovnej jednotke uhradiť, sumy takých nárokov sa zaúčtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy,
  • ak sa nezistia tieto sumy pred účtovaním príslušných účtovných dokladov, účtujú sa tieto sumy na príslušné účty v účtovej triede 5; o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na ne na účtoch v účtovej triede 3 sa znížia zachytené náklady v účtovej triede 5 – Náklady,
  • v účtovných jednotkách, ktoré poskytujú služby, napríklad v cestovných kanceláriách, vo verejnom stravovaní sa v nákladoch v účtovej triede 5 účtujú celé sumy faktúr alebo iných dokladov a tržby za poskytnuté služby sa účtujú v účtovej triede 6 – Výnosy.

Pre prechodné položky (refaktúráciu) sa práve využíva prvý bod, cez zúčtovacie vzťahy.

Keďže prechodné položky pri následnej „refaktúrácii“ majú vplyv na tvorbu (výšku)  základu dane pre výpočet DPH, treba vychádzať taktiež aj z § 22 ods. 3 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH. Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa však nezahŕňajú výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka. Ide už o spomínané prechodné položky.

Mohlo by vás zaujímať: Kedy je poštovné oslobodené od DPH

(Pôvodný článok 23.08.2018 | Aktualizované 09.03.2024, 14:16)

[nahlás chybu v článku]