Dokedy si môžem odpočítať DPH z nákupov pri registrácii za platiteľa DPH?

  

Pravdepodobne sa stanem platcom DPH teraz v júli, lebo som prekročil obrat na platenie DPH. Dočítal som sa, že si môžem z nakúpených tovarov a služieb odpočítať spätne DPH. Dokedy si ale môže uplatniť tento odpočet? Iba v daňovom priznaní DPH za júl podávanom v auguste, alebo sa dá aj neskôr? Ďakujem.

 

Zdravím. Čo sa týka odpočítania dane (DPH) podľa § 55 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH, tak ak sa vy, ako zdaniteľná osoba, stanete platiteľom dane, môžete si odpočítať daň viažúcu sa k tovarom a službám, ktoré ste nadobudli alebo prijali ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď ste sa stali platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob* neboli zahrnuté do daňových výdavkov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom ste sa stala platiteľom.

*Okrem zásob znamená, že odpočítanie dane z nakúpených zásob si uplatníte plnom rozsahu, podľa evidencie zásob, ktoré máte ku dňu registrácie na sklade, ak tieto zásoby použijete na účely svojho podnikania ako platiteľ (že nepôjde o dodávky oslobodené od DPH**).

**Daň si môžete odpočítať aj v prípade, ak tovary a služby použijete na podnikanie v zahraničí, ak by táto daň bola odpočítateľná, keby táto činnosť bola vykonávaná v tuzemsku.

Povedané inými slovami – daň si môžete odpočítať z tých tovarov (a zásob), ktoré ste ešte nespotrebovali a z tých služieb, ktoré ste ešte nevyužili.

Uplatniť si taktiež môžete aj odpočet dane pri odpisovanom majetku. Tu si však odpočet môžete uplatniť iba z ešte neodpísanej časti (rozdiel obstarávacej ceny a pomernej časti dane zodpovedajúcej odpisom).

Čo sa týka termínu, dokedy je možné takýto odpočet vykonať, tak odpočítanie si môžete uplatniť najskôr v prvom zdaňovacom období, v ktorom ste sa stali platiteľom a/alebo najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Vychádza sa pritom z § 55 ods. 2 Zákona, ktorý odkazuje na § 49 až § 51 Zákona pojednávajúce o samotných podmienkach kedy, za akých okolností a v akej výške je možné odpočítať daň. V tomto konkrétnom prípade ide o § 51 ods. 2 Zákona, Uplatnenie práva na odpočítanie dane.

DPHv21-reg

Odpočet dane sa uvádza na riadku 30 daňového priznania DPH.

O odpočte dane pri registrácii nájdete tiež informácie na stránke Finančnej správy.

Mohlo by vás zaujímať: Nepriama zľava a DPH, Daňové priznanie DPH za zomrelého samostatne hospodáriaceho roľníka

(Pôvodný článok 15.05.2019 | Aktualizované 13.06.2021, 14:10)

[nahlás chybu v článku]