Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) za rok 2016 [akt. 04.02.2017]

  

(aktualizované 24.02.2017, 11:15)

Daňové priznanie typu A podáva daňovník (fyzická osoba), ktorému plynuli príjmy iba* zo závislej činnosti (zo zamestnania). Ak mal popri príjmom týmto príjmom aj iné, napr. podnikal popri zamestnaní, je povinný podať daňové priznanie typu B.

*Ak spĺňate podmienky (uvedené v článkoch), môžete podať daňové priznanie FO typu A aj napr. pri príležitostnom príjme, či výhre (musí nastať situácia, že príjem nebudete musieť zdaňovať).

Prečítajte si teda článok s kľudom a s porozumením. Môže sa zdať, že je toho veľa, ale keď si všetko zosumarizujete, nie je to až taká hrôza.

Kto, kde a dokedy musí podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká každému daňovníkovi, ktorého zdaniteľné príjmy za príslušný rok (2016) presiahli sumu 1 901,67 €. Takže, ak ste za rok 2016 nepresiahli sumu týchto príjmov, daňové priznanie podávať nemusíte, ale…

 • …ale 1) Oplatí sa ho podať v tom prípade, ak sa vám z vašich príjmov počas roka „strhávala“ daň, pretože vám ju daňový úrad vráti.
 • …ale 2) Daňovník je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu (1 901 ,67 €) nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu.
 • …ale 3) Aj keď nie ste povinný podať daňové priznanie, musíte ho podať, ak vás k tomu daňový úrad vyzve.

Ak daňové priznanie nepodáte, daňový úrad bude postupovať v zmysle Daňového poriadku.

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade podľa miestnej príslušnosti (podľa vášho trvalého pobytu spadáte pod konkrétny daňový úrad). Doručiť priznanie daňovému úradu musíte stihnúť do 31.03.2017. Môžete ho priniesť osobne alebo poslať poštou (tu je rozhodujúci dátum pečiatky pošty; odporúčam preto posielať doporučene, aby ste mali doklad, že ste skutočne „niečo“ daňovému úradu posielali). Do tohto dátumu (31.03.2017) ste povinný taktiež aj vypočítanú daň zaplatiť.

Ak však tento dátum nestíhate, môžete daňovému úradu oznámiť predĺženie lehoty na podanie a zaplatenie daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace (do 30.06.2017), a v prípade, že ste mali zdaniteľné príjmy (aj) zo zahraničia najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov (do 02.10.2017).

V prípade, že ste poberali iba príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania), môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane*. Na základe neho vám daň vypočíta a prípadný preplatok/nedoplatok na dani pripočíta/strhne z vašej výplaty. Vtedy vy daňové priznanie už nepodávate. Ak máte súčasne viac zamestnávateľov, môžete si jedného vybrať, ktorému doložíte všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za daný rok (2016). No na to, aby vám vykonal toto ročné zúčtovania, musíte ho o to požiadať. Stihnúť to musíte do 15.02.2017 a robí sa to prostredníctvo vyplneného a podpísaného tlačiva „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie„. Viac príkladov nájdete tu».

*Tu sa už o všetko postará váš aktuálny zamestnávateľ. Povie vám, podľa vašej situácie (či máte manžela/manželku, deti,…), aké všetky potvrdenia mu treba priniesť, aby ročné zúčtovanie vykonal.

Ďalej sa budem zaoberať len prípadom, kedy si osoba podáva daňové priznanie sama.

Čo všetko potrebujem k vyplneniu daňového priznania?

 • Ak ste boli k 01.01. roka, za ktorý sa podáva daňové priznanie, poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, potrebujete vedieť výšku tohto vyplateného dôchodku za príslušný rok (2016). O výšku vyplatených dôchodkov sa vám znižuje vaša nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. (Pozn.: na invalidný dôchodok sa neprihliada.)
 • Ak máte manželku, môžete si na ňu, po splnení podmienok, uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Ak však pracovala, prípadne poberala materský príspevok, tu potrebujete vedieť jej dosiahnuté príjmy, resp. výšku vyplateného príspevku za príslušný rok (2016). (Pozn. taktiež sa môže uplatniť aj opačne – manželka na manžela. Vždy ale iba jeden variant.) Podmienky: Ak daňovník za rok 2016 dosiahne základ dane do 35 022,31 €, tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 3 803,33 € – vlastný príjem manželky. Ak daňovník za rok 2016 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 €, tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 12 558,906 € – (základ dane / 4) – vlastný príjem manželky. A ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako  50 235,63 €, tak nemá nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela (resp. je nulová), bez ohľadu na to aké mala príjmy.
 • Na uplatnenie daňového bonusu na deti treba kópie ich rodných listov (ak navštevujú základnú školu), alebo potvrdenia o návšteve školy (pri stredoškolákoch a vysokoškolákoch).
 • Všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za daný rok (aj tých zo zahraničia). Koľko ste za rok zarobili u všetkých zamestnávateľov.
 • Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za rok 2016 je to 3 803,33 eur (mesačne 316,94 €). Ak daňovník za rok 2016 dosiahne základ dane (to z čoho sa daň už finálne počíta) do 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 € za rok. Ak daňovník za rok 2016 dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovník za rok sa vypočíta nasledovne: 8 755,578 € – (základ dane / 4). A ak daňovník za rok 2016 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,32 €, tak daňovník nemá nárok na nezdaniteľnú časť, resp. nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 €.
 • Ak ste si platili dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporení (2. pilier) môžete si ich uplatniť, ale najviac vo výške 1 029,60 € za rok 2016 [»].
 • Ak ste platili príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier), tak ich výšku za daný rok, najviac do výšky 180 €, pričom sumu si môžete uplatniť iba vtedy, ak ste príspevky zaplatili na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne nemali uzatvorenú inú účastnícku zmluvu do 31.12.2013, ktorej súčasťou je dávkový plán [»].
 • Zistiť, či máte nárok na zamestnaneckú prémiu (za rok 2016 vo väčšine prípadov nie).
 • Zistiť, či spĺňate nárok na daňový bonus na dieťa. Uplatniť si ho môže iba jeden z rodičov a ten, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (2 430 €). Jeho výška je 21,41 € mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu). O túto sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
 • Výšku sadzby dane. 19 % zo základu dane do výšky 35 022,31 €, 25 % zo základu dane presahujúceho sumu 35 022,31 €.
 • Ak chcete poukázať 2 % zo svojich daní, vedieť kam ich „poslať„. Na to, aby ste mohli takto prispieť, výška 2 % z daní musí byť aspoň 3 €, čiže vaša celková vypočítaná daň za daný rok musí byť aspoň 150 €.

Čo tvorí prílohu daňového priznania?

 • Kópie rodných listov detí, alebo potvrdení o návšteve školy.
 • Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za daný rok (aj tých zo zahraničia).
 • Ak ste boli počas daného roka evidovaný na Úrade práce, tak potvrdenie o období evidencie (nie je povinnou prílohou, ale tety na úrade často pýtajú).
 • V prípade, že ste boli počas roka dobrovoľne nezamestnaný, čestné prehlásenie o tom (nie je povinnou prílohou, ale tety na úrade často pýtajú).
 • Ak chcete poukázať podiel 3 % zo zaplatenej dane musíte vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa Zákona 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a doložiť o tom písomné potvrdenie.
 • Ak si podaním daňového priznania uplatňujete nárok na daňový bonu (alebo jeho časť), je potrebné o tom doložiť doklady preukazujúce váš nárok naň, napr. ide o  kópiu rodného listu dieťaťa, alebo kópiu rozhodnutia o osvojení dieťaťa alebo prevzatí do starostlivosti, potvrdenie o návšteve školy, kópiu potvrdenia o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

V podstate treba vydokladovať celý daný rok, aby v ňom neostal ani jeden deň „hluchý“. Daňový úrad vás môže dodatočne vyzvať na doloženie ďalších dokladov v prípade, že ste na niečo zabudli, alebo v prípade pochybností. Preto nezabudnite v priznaní uviesť vaše telefónne číslo alebo e-mail  a hlavne žiadne stresy.

Ako sa dopracovať k základu dane a k dani?

 • Sčítame si všetky príjmy zo zamestnaní.
 • Od celkových príjmov odpočítame zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
 • Získame základ dane.
 • Zo základu dane odpočítame nezdaniteľnú časť na daňovníka (podľa podmienok uvedených vyššie).
 • Ďalej, ak je nárok (tiež uvedené podmienky vyššie), odpočítame aj nezdaniteľnú časť na manželku/manžela.
 • A taktiež, ak je nárok, sa odpočítajú dobrovoľne zaplatené príspevky do 2. a 3. piliera.
 • Získame znížený základ dane (v prípade, že ste mali príjmy zo zahraničia, tie uvediete do vyňatých príjmov – zdaňovať sa už nebudú a získate znížený základ dane po vyňatí príjmov zo zahraničia).
 • Z tohto zníženého základu dane si vypočítate daň 19 % (resp. 25 %). Ak vypočítaná daň nepresiahne 17 €, tak sa neplatí a v ďalších riadkoch pre daň píšete 0 (nuly).
 • V prípade, že ste si počas celého roka, alebo iba jeho časti, neuplatňovali daňový bonus na dieťa, ale mohli ste si ho uplatniť, uplatníte si ho dodatočne v daňovom priznaní. Výšku tohto dodatočne uplatňovaného bonusu odpočítate od vypočítanej dane v predchádzajúcom kroku a získate novú výšku dane.
 • A nakoniec, uvediete výšku už zaplatenej dane, ktorú vám „strhával“ zamestnávateľ zo mzdy. Tu vám buď vyjde 0 (žiadny rozdiel), preplatok (ktorý vám bude vrátený), alebo nedoplatok (ktorý musíte zaplatiť, ale iba v prípade ak je vyšší ako 5 €).

Kde sa čo vypĺňa v daňovom priznaní?

Tlačivo na vyplnenie nájdete tu». Pri vypĺňaní vám určite pomôže aj Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. A viacej informácií nájdete aj na stránke finančnej správy.

Pre ilustráciu uvádzam jeden vymyslený modelový príklad vyplneného daňového priznania s komentárom.

foa16-01 foa16-02 foa16-03 foa16-04 foa16-05 foa16-06 foa16-07

Mohlo by vás zaujímať: Oprava ročného zúčtovania dane daňovým priznaním

[Zdroj: Zákon o dani z príjmov, financnasprava.sk]

[nahlás chybu v článku]
alebo ak by ste chceli niečo doplniť

po prečítaní tohto článku odporúčam upokojiť myseľ

www.sypanecaje.sk