Ako zaúčtovať výsledok daňovej kontroly DPH?

  

Mali sme daňovú kontrolu za rok 2018 a pri niektorých dokladoch nám nebol uznaný celý nárok na odpočet DPH. Ako to teraz zaúčtovať v účtovníctve, keď to musíme naspäť vrátiť daňovému úradu? Jedná sa o právnickú osobu.

 

Zdravím. V predmetnom prípade je potrebné postupovať podľa § 67 ods. 2 Zákona 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave PÚ, kde sa píše nasledovné:

„Na účte 538 – Ostatné dane a poplatky sa účtujú aj dodatočné vyrubenia týchto daní za minulé roky vrátane dane z pridanej hodnoty za minulé roky, ak o túto daň už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob a pohľadávok. (…)“

Následne súvzťažný zápis sa podľa § 52 Postupov účtovania účtuje na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Účtovanie bude vyzerať nasledovne:

Daňový nedoplatok vykázaný daňovou kontrolou 538 / 343
Úhrada daňového nedoplatku z daňovej kontroly  343 / 221

Takáto daň je podľa § 21 ods. 2 písm. i) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov daňovo uznateľným nákladom.

Mohlo by vás zaujímať: Nepriama zľava a DPH, Odpočet DPH pri úhrade pokladničného dokladu súkromnou platobnou kartou zamestnanca

[nahlás chybu v článku]