Výber z „podnikateľského kilečka“ (doplnené)

  

Vláda dnes chválila návrh noviel zákonov vrámci zlepšenia podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Vyberám z nich pár zaujímavých z pohľadu účtovníctva, daní a miezd. Odkaz na všetky znenia noviel zákonov nájdete na konci článku.

Navýšenie spotreby pohonných hmôt auta/určenie vlastnej spotreby interným predpisom

Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky

 • spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %; ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia,
 • preukázanej spotreby vrátane spotreby uvedenej vo vnútornom akte riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou  spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza a ak sa neuplatňuje postup podľa vyššie uvedeného odseku.

(zmenený § 19 ods. 2 písm. l) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov)

Zvyšuje sa hranica povinného auditu

Pre účtovné obdobie, ktoré začína od 01.01.2020 zostáva hranica pre povinný audit nezmenená. Teda, účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok musí vykonať povinný audit:

 • celková suma majetku presiahla 2 000 000 €,
 • čistý obrat presiahol 4 000 000€,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Pre účtovné obdobie, ktoré začína od 01.01.2021 sa podmienky menia na:

 • celková suma majetku presiahla 3 000 000 €,
 • čistý obrat presiahol 6 000 000€,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 40.

A pre účtovné obdobie, ktoré začína od 01.01.2022 sa podmienky menia na:

 • celková suma majetku presiahla 4 000 000 €,
 • čistý obrat presiahol 8 000 000€,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

(zmenený § 19 ods. 1 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve)

Zrušenie registrácie zamestnávateľa u Sociálnej poisťovni

Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov odhlásením posledného zamestnanca tohto zamestnávateľa z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

(Zmenený § 226 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení)

Podmienky reklamácie a vybavenie samotnej reklamácie

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Reklamačný poriadok tak už napríklad nebude musieť byť dostupný na predajni ak je dostupný na internetovej stránke predajcu.

(zmenený § 18 ods. 1 Zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa)

Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

Napríklad pri odoslaní reklamácie poštou je dátumom uplatnenia reklamácie dátum odoslania poštou/kuriérom a od vtedy sa počíta lehota na vybavenie reklamácie. Po novom to bude až po prevzatí/prijatí zásielky predávajúcim.

(zmenený § 18 ods. 4 Zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa)

Koniec vzorovým pokladničným dokladom

Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.

(zmenený § 8 ods. 5 Zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice)

Viac času pri daňovej kontrole

V prípade daňovej kontroly sa zvyšuje minimálny počet dní, ktoré má daňový subjekt na vyjadrenie sa k zisteniam daňovej kontroly z 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.

(zmenený § 46 ods. 8 Zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok))

***BONUS***

Podľa Zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke bude skrátená lehota na uloženie pokuty z 2 rokov na 60 dní od porušenia povinnosti resp. odo dňa, keď sa orgán príslušný uložiť pokutu dozvedel o porušení povinnosti.

(Zdroj: rokovania.sk)

(Pôvodný článok 24.07.2020 | Aktualizované 25.06.2020, 20:18)

[nahlás chybu v článku]