Vrátenie DPH štátu pri nadspotrebe pohonných hmôt – áno alebo nie?

  

Dobrý deň. Riešim dilemu – má alebo nemá sa pri nadspotrebe, keď sa pohonné hmoty preúčtovávajú do nedaňových výdavkov/nákladov, odvádzať uplatnená DPH naspäť štátu? Podľa mňa nie, ale zase kolegyňa tvrdí, že áno, keďže ide o nedaňový výdavok/náklad. Ďakujem.

 

Zdravím. Pri danej situácii je potrebné sa na problém pozrieť z pohľadu dvoch zákonov: Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a Zákona 222/2004 Z.z. o DPH.

Nadspotreba z pohľadu Zákona o dani z príjmov

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) Zákona si môže podnikateľ vybrať jeden z troch spôsobov uplatňovania daňových výdavkov/nákladov na pohonné hmoty:

  • podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze,
  • na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo
  • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Ako vidieť, pri každom variante môže resp. vznikne nadspotreba z dôvodu, že reálna spotreba auta je vždy vyššia ako spotreba uvedená v technickom preukaze. Častou príčinou nadspotreby sú napr.: neekonomická jazda, jazda za studena, beh motora naprázdno (státie v kolóne, zohrievanie auta), klimatizácia, opotrebenie motora a i.

Každá takáto nadspotreba je následne, podľa vyššie uvedeného, posudzovaná ako nedaňový výdavok/náklad. Ten sa následne

  • v jednoduchom účtovníctve zaúčtuje mínusovou hodnotou ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (poníženie výdavkov),
  • v podvojnom účtovníctve ako nedaňový náklad, ktorý bude následne v daňovom priznaní zvyšovať základ dane pri výpočte dane z príjmov.

Nadspotreba z pohľadu Zákona o DPH

Podľa § 49 Zákona vzniká právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Platiteľ si môže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Problematika uplatnenia si dane je veľmi široká a Zákona sa jej venuje v samostatnej časti Odpočítanie dane.

Možno si teda všimnúť, že nadspotreba pohonných hmôt je riešená len z hľadiska Zákona o dani z príjmov. Z pohľadu Zákona o DPH je podstatné, či boli pohonné hmoty spotrebované na účely podnikania alebo nie. Preto pri preúčtovaní nadspotreby nevzniká povinnosť odviesť DPH späť štátu.

Mohlo by vás zaujímať: Priemerné ceny PHM, Ako vypočítať spotrebu auta, keď ju nepoznám?, Márna jazda – fakturovať s či bez DPH? A čo s vynaloženými nákladmi?

(Pôvodný článok 15.02.2020 | Aktualizované 20.07.2022, 20:21)

[nahlás chybu v článku]