Márna jazda – fakturovať s či bez DPH? A čo s vynaloženými nákladmi?

  

Chcel by som sa opýtať, že ja vykonávam autodopravu, s autom prevážam tovar od objednávateľa kam to chce dodať. Teraz som bol u jedného zákazníka, čo som mu mal prepraviť pár šijacích strojov, ale keď som tam prišiel, tak mi povedal že zabudol mi zavolať, že to musí zrušiť. Povedal mi ale, že cestu mi zaplatí. Len teraz to mám fakturovať s či bez DPH?

 

Zdravím.  Na takúto náhradu škody máte nárok zo zákona. Konkrétne ide o Zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, časť Náhrada škody, kde sa píše, že „Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.“.

Čo sa týka fakturácie s alebo bez DPH, treba vychádzať z § 2 ods. 1 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Podľa neho je predmetom dane poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Keďže takáto jazda, ktorú ste vykonali, sa nepovažuje za poskytnutie služby (nedošlo k objednanej preprave), tak aj fakturovaná náhrada za vašu vykonanú službu nebude podliehať dani.

Faktúra, ktorú vystavíte vášmu zákazníkovi za márnu jazdu, tak bude bez DPH.

Náklady/výdavky, ktoré ste mali s danou jazdou, ako sú pohonné hmoty, diaľničné poplatky, prípadne iné náklady/výdavky s danou prepravou, ktorá mala nastať, sú plne daňovo uznateľné, nakoľko podľa § 2 písm. i) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov boli vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Mohlo by vás zaujímať: “Totálka” s autom. Čo je daňovo uznateľným výdavkom?, Nákladná cestná doprava vrámci EÚ a povinnosť voči Sociálnej poisťovni

(Pôvodný článok 13.09.2018 | Aktualizované 21.07.2022, 18:53)

[nahlás chybu v článku]