Skončenie pracovného pomeru, keď sa zamestnávateľ zrušuje

  

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať – firma končí, v pracovnej zmluve pred 25-timi rokmi má pracovník výpovednú lehotu 2 mesiace. Teraz (ak správne pozerám) je výpovedná lehota 3 mesiace. Ako to je ? Ktorá z nich je správna? Firma by mala končiť k 30.06.2022. Zajtra (22.04.2022) by mali dostať výpoveď. Píšem preto, lebo mi to nesedí. Ak by dostali výpoveď zajtra, tak už je to neskoro, iba v prípade dohody by to vychádzalo.

 

Zdravím. Čo sa týka vašej otázky, zamestnávateľ uvádza v pracovnej zmluve, okrem podstatných náležitostí, aj iné náležitosti ako sú napríklad výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby (§ 43 ods. 2 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce).

Samotná výpovedná doba je upravené v § 62 Zákonníka práce. V prípade, že zamestnávateľ dáva zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, výpovedná doba sú 3 mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Vo vašom prípade, keď zamestnancom dáte výpoveď 22.04.2022 a ich výpovedná doba sú 3 mesiace, výpovedná doba im začína plynúť od 01.05.2022 a uplynie 31.07.2022.

To, že v pracovnej zmluve bola pred 25-timi rokmi dohodnutá výpovedná doba 2 mesiace nie je v aktuálnej situácii „podstatné“, nakoľko ustanovenie Zákonníka práce ohľadom výpovede sa aplikuje až dňom, kedy sa výpoveď dáva a to v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi.

Čo sa týka kolízie dátumu ukončenia firmy a výpovednej doby, tu treba povedať, že samotné zrušenie zamestnávateľa ešte neznamená aj aické zrušenie pracovných pomerov. Tie je potrebné ukončiť v súlade už s vyššie spomínanými ustanoveniami Zákonníka práce. Vo vašej situácii zo znamená to, že aj keď sa zamestnávateľ zruší 30.06.2022, pracovné pomery budú ukončené až uplynutím výpovednej doby, t.j. 31.07.2022.

Tu je však možné situáciu riešiť ukončením pracovného pomeru dohodou, kedy zamestnancom vyplatíte ich zákonný nárok na odstupné a taktiež, ale to už je predmetom samotnej dohody, ekvivalentnú časť počas ktorej by mali dostávať mzdu, ale už nebudú môcť u vás pracovať.

Tejto situácii sa v článku venoval portál epravo.sk, kde si viete prečítať bližšie informácie v článku Skončenie pracovného pomeru z dôvodu zrušenia zamestnávateľa alebo jeho časti.

Mohlo by vás zaujímať: Skúšobná doba pri opätovnom nástupe do tej istej práce, Firemné auto na súkromné účely – nepeňažný príjem zamestnanca

[nahlás chybu v článku]