Môže zamestnávateľ vyžadovať nejaký „dôkaz“ o sprievode?

  

Môžem ako zamestnávateľ vyžadovať nejaký dôkaz o tom, že akého rodinného príslušníka sprevádzal zamestnanec na vyšetrenie? Lebo sa u nás rozmohla taká turistika a mám podozrenie, že nejde o rodinných príslušníkov…

 

Zdravím. Podľa zákonníka práce (Zákon 311/2001 Z.z.) ste vy, ako zamestnávateľ, povinný poskytnúť zamestnancom pracovné voľno pri osobných prekážkach v práci v zákonom stanovenom rozsahu. Jedným z týchto dôvodov je sprievod (§ 141 ods. 2 písm. c) Zákona).

Môže ísť o sprievod rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie. Toto voľno sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času zamestnanca.

Alebo môže isť aj o sprievod zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy, kedy sa pracovné voľno s náhradou mzdy opäť poskytuje poskytuje na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 10 dní v kalendárnom roku.

Samotná definícia rodinného príslušníka je uvedená v § 40 ods. 5 Zákona nasledovne:

„Rodinný príslušník (…) je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.“

Potiaľto by všetko vyzeralo dobre a mohlo by sa zdať, že môžete požadovať nejaký druh „dôkazu“ o tom, či naozaj išlo o rodinného príslušníka. Ale…

V Zákonníku práce sa hneď na jeho začiatku nachádza Článok 11, ktorý zamestnávateľovi umožňuje zhromažďovať o zamestnancovi len tie osobné údaje, ktoré súvisiace s jeho kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával.

Z daného teda možno vyvodiť záver, že podmienenie uznania sprievodu nejakou formou „dôkazu“, nebodaj zisťovaním priamo u lekára alebo rodinného príslušníka, nie je umožnené.

Mohlo by vás zaujímať: Vyšetrenie u lekára a náhrada mzdy, Môže materskú poberať otec či mama matky?

[nahlás chybu v článku]