Korona opatrenia – zmeny zákonov

  

Vláda dnes schválila zmeny niektorých zákonov s cieľom zmierniť ekonomické následky zapríčinené koronavírusom.

V tomto článku sú uvedené zmeny v Zákonníku práce, Zákone o sociálnom poistení, Zákone o službách v zamestnanosti, Zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Zákone o sociálnych službách.

Pozn.: čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu = samotný čas trvania tohto stavu a obdobie 2 mesiacov po jeho odvolaní

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu:

 • Je zamestnávateľ oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje.
 • Má zamestnanec právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.
 • Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej 7dní vopred, a ak ide o „prenesenú“ dovolenku, najmenej 2 dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.
 • Ak z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu celkom alebo z časti a poskytuje zamestnancovi náhradu mzdy (prekážka na strane zamestnávateľa), môže zamestnávateľ zamestnancovi nariadiť odpracovanie času, za ktorý zamestnancovi patrila náhrada mzdy. Odpracovanie možno nariadiť najviac v rozsahu 400 hodín v kalendárnom roku a odpracovanie je možné najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď prekážka v práci nastala. Zamestnancovi za čas výkonu práce patrí dosiahnutá mzda.
 • Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej 2 dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.
 • Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie a izolácia a za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy (zamestnanec dostáva od štátu „karanténnu OČR“ od Sociálnej poisťovne).
 • Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. V tejto situácii teda dochádza k zníženiu vyplácaného zárobku zamestnancovi zo 100 % na 80 %.

Zákon je účinný od 04.04.2020 (Zdroj: slov-lex.sk)

Mohlo by vás zaujímať: Práca z domu a stravné

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Opatrenia sa týkajú aj oblastí Sociálnej poisťovne. Ide najmä o nasledujúce zmeny:

 • Dávka v nezamestnanosti, ktorej čerpanie by plynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje o jeden mesiac (zo 6-tich mesiacov na 7 mesiacov).
 • Ak však pominie mimoriadna situácia, do zostávajúcej časti podporného obdobia sa toto predĺžené obdobie už nezahŕňa.
 • Ak si počas evidencie na úrade práce nájdete prácu, čerpali ste dávku v nezamestnanosti a chcete si nechať vyplatiť 50 % zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti, tento mesiac predĺženého obdobia sa do výplaty nezarátava.
 • Vláda však môže na obdobie trvania krízovej situácie a na obdobie 2 mesiacov po jej ukončení ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty dávky v nezamestnanosti, dĺžku podporného obdobia v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti.

Mohlo by vás zaujímať: Vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

 • Ak zamestnávateľ čerpá príspevky na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, preukazuje splnenie podmienok (§ 70 ods. 7 Zákona) čestným vyhlásením.
 • Ak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny dodatočne zistí, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti nespĺňal podmienky, je žiadateľ povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok.

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Do tohto zákona sú zapracované prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie,núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

 • Zamestnávateľ nie je povinný zamestnanca oboznámiť s právnymi predpismi a ostatnými predpismi ak k prijatiu do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo prevedeniu na inú prácu, zavedeniu novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku došlo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19 ak túto povinnosť objektívne nie je možné splniť.
 • Nesplnenie tejto vyššie uvedenej povinnosti však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. K samotnému oboznámeniu zamestnanca s týmito predpismi musí dôjsť ihneď, ako to bude možné, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

V zákone sú upravené aj plynutia ďalších lehôt počas krízovej situácie.

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Venuje sa možnosti ustanovenia výšky finančného príspevku pre obce, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre, nocľahárne a i.

(Zdroj: rokovania.gov.sk)

(Pôvodný článok 31.03.2020 | Aktualizované 05.04.2020, 11:54)

[nahlás chybu v článku]