Ako účtovať o virtuálnych menách (kryptomenách) v jednoduchom a podvojnom účtovníctve?

  

V októbri 2018 nadobudli účinnosť novely zákonov, ktoré sa (okrem iného) venovali kryptomenám. Či už išlo o Zákon o dani z príjmov (Zákon 595/2003 Z.z.), Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovania (Oznámenie 628/2007 Z.z.) alebo Postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva (Oznámenie 740/2002 Z.z.). Upravil sa nimi nielen spôsob zdaňovania virtuálnych mien, ale aj spôsob ich účtovania v JÚ a PÚ.

Neprehliadnite: Viac o zdaňovaní virtuálnych mien sa dočítate v článku Ako je to so zdanením Bitcoinov a kryptomien ako takých?

Čo sa považuje za predaj virtuálnej meny? Podľa § 2 ods. ai) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa predajom virtuálnej meny rozumie

 • výmena virtuálnej meny za majetok,
 • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu,
 • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo
 • odplatný prevod virtuálnej meny (predaj za peniaze).

Jednoduché účtovníctvo

Pri účtovaní virtuálnych mien v JÚ je potrebné sa pridržiavať Postupov účtovania v sústave JÚ podľa ktorých je odplatne (kúpou, výmenou) nadobudnutá virtuálna mena považovaná:

 • za krátkodobý finančný majetok,
 • pri obstaraní je ocenená reálnou hodnotou, ak bola obstaraná výmenou za inú virtuálnu menu, alebo obstarávacou cenou (cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny), ak bola nadobudnutá kúpou
 • a zaúčtovaná v knihe krátkodobého finančného majetku (12 ods. 6 Oznámenia).

Vychádza sa z § 4 ods. 13 Oznámenia.

Situácia 1: Virtuálna mena nadobudnutá za eurá alebo inú cudziu menu a jej neskorší predaj za eurá alebo inú cudziu menu na trhu s virtuálnymi menami:

 • Ako prvý vznikne záväzok za nákup virtuálnej meny, ktorý sa zaúčtuje v knihe záväzkov.
 • Výdavok uhrádzajúci vzniknutý záväzok sa prvotne účtuje v peňažnom denníku ako výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov a to z dôvodu, že výdavky vynaložené na obstaranie virtuálnych mien možno zahrnúť do daňovo uznateľných výdavkov do výšky úhrnu príjmu z ich predaja až v období, v ktorom dôjde k ich predaju (19 ods. 2 písm. v) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).
 • Takto nakúpená virtuálna mena sa zaeviduje do evidencie krátkodobého finančného majetku.
 • Pri následnom predaji virtuálnej meny nadobudnutej za eurá alebo inú cudziu menu vznikne pohľadávka z predaja virtuálnej meny.
 • Zároveň sa zaeviduje úbytok predanej virtuálnej meny v evidencii krátkodobého majetku.
 • Úbytok predanej virtuálnej meny sa zaúčtuje v peňažnom denníku ako ostatný výdavok v sume, za ktorú sa prvotne nakúpila (viď. vyššie). Pôjde o uzávierkovú operáciu.
 • Príjem z predaja tejto meny zaúčtuje v peňažnom denníku ako ostatný príjem, ktorý zároveň uhradí vzniknutú pohľadávku z predaja.

Situácia 2: Ak menu ťažíte, jej prírastok si evidujete v evidencii krátkodobého finančného majetku. Následne pri jej predaji za eurá alebo inú cudziu menu:

 • Vznikne pohľadávka z predaja virtuálnej meny.
 • Zároveň sa zaeviduje úbytok predanej virtuálnej meny v evidencii krátkodobého majetku.
 • Príjem z predaja tejto meny zaúčtuje v peňažnom denníku ako ostatný príjem, ktorý zároveň uhradí vzniknutú pohľadávku z predaja.

Sitácia 3: Ak za jeden druh virtuálnej meny obstaráte (nakúpite) iný druh virtuálnej meny (ide vlastne o výmenu virtuálnej meny za inú virtuálnu menu), tak:

 • Ako prvý vznikne záväzok za obstaranie novej virtuálnej meny, ktorý sa zaúčtuje v knihe záväzkov.
 • Takto obstaraná nová virtuálna mena sa zaeviduje do evidencie krátkodobého finančného majetku.
 • Zároveň sa zaeviduje úbytok tej virtuálnej meny v evidencii krátkodobého majetku, ktorou uhradíte tento vzniknutý záväzok.
 • Úbytok virtuálnej meny sa súčasne zaúčtuje v peňažnom denníku ako ostatný výdavok v sume, za ktorú sa prvotne obstarala. Pôjde o uzávierkovú operáciu.
 • Ak následne (novú) virtuálnu menu predáte za eurá alebo inú cudziu menu, postupujete ako pri predaji vyťaženej meny.

Podvojné účtovníctvo

Pre správne účtovanie virtuálnych mien v PÚ je potrebné sa pridržiavať Postupov účtovania v sústave PÚ podľa ktorých je majetok

 • odplatne nadobudnutej virtuálnej meny,
 • virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu
 • a virtuálnej meny nadobudnutej výmenou za inú virtuálnu menu

považovaný za krátkodobý finančný majetok, účtovaný v účtovnej skupine 25 (§ 17 ods. 10 písm. c) Oznámenia).

Ďalej, podľa § 46 ods. 6 Oznámenia, sa účtovnej jednotke, ktorá účtuje o virtuálnych menách, odporúča v účtovnom rozvrhu vytvorenie napr. účtu 258 – Virtuálna mena, na účte ktorej sa bude účtovať o prírastkoch a úbytkoch týchto mien (nákup, predaj, výmena).

Pre každú virtuálnu menu je následne potrebné na účte 258 vytvoriť vlastnú analytickú evidenciu. Ak zároveň dochádza aj ku ťažbe virtuálnej meny, tak je tiež nutné analyticky rozlišovať virtuálne meny vymenené za tieto vyťažené meny zvlášť od odplatne nakúpených (od tých, čo ste si kúpili za peniaze).

Účtovanie virtuálnej meny do nákladov pri úbytku virtuálnej meny sa účtuje na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady. Účtovanie virtuálnej meny do výnosov sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. Na tieto účty sa rovnako účtujú aj vzniknuté rozdiely z dôvodu ocenenia virtuálnej meny a prepočtu virtuálnej meny na eurá.

Ak virtuálnu menu ťažíte, je nutné viesť jej evidenciu na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 (§ 85 ods. 2 písm. n) Oznámenia).

Sitácia 4: Príklad účtovania virtuálnej meny kúpou.

Obstaranie virtuálnej meny kúpou 258 A / 325
Úhrada záväzku za nákup 325 / 211 resp. 221
Predaj kúpenej virtuálnej meny 315 / 668
Úbytok virtuálnej meny 568 / 258 A

Rozdiel medzi výnosmi z predaja (668) a nákladmi zaúčtovanými ako úbytok virtuálnej meny, ktoré sú vo výške prvotnej sumy obstarania (nákupnej ceny) predávanej virtuálnej meny (568), budú vašim zdaniteľným ziskom.

Situácia 5: Príklad účtovania virtuálnej meny ťažbou.

Vyťaženie virtuálnej meny zaúčtované podsúvahovo 75x A / 799
Zaúčtovanie virtuálne meny v deň výmeny 258 A / 668
Predaj vyťaženej virtuálnej meny 315 / 258 A
Úbytok virtuálnej meny podúsvahovo 799 / 75x A
Úhrada pohľadávky  za nákup 211 resp. 221 / 315

Vysvetlenie ku tabuľke: Podsúvahové účty, ich analytickú evidenciu a čo sa na týchto účtoch eviduje je potrebné mať upravené v internej smernici. Účet 799 – Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom slúži na zabezpečenie podvojnosti účtovania (ide o dobrovoľný účet § 85 ods. 3 Oznámenia).

Vyťažená virtuálna mena sa do dňa výmeny (predaja) eviduje len podsúvahovo. Zaúčtuje sa až ku dňu realizácie výmeny, pričom sa ocení reálnou hodnotou.

Mohlo by vás zaujímať: Aký predmet podnikania uviesť pri obchodovaní s kryptomenami?

(Pôvodný článok 24.05.2019 | Aktualizované 27.11.2022, 18:54)

[nahlás chybu v článku]