Aký predmet podnikania uviesť pri obchodovaní s kryptomenami?

  

Dobrý deň. Plánujem založiť jednoosobovú eseročku na obchodovanie krypta. Aké predmety podnikania mám uviesť, prosím? Ďakujem.

Zdravím. Od 01.11.2020 je na danú činnosť potrebná viazaná živnosť. Vyplýva to z novely Zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, kde sa v § 9 ods. 1 písm. o) ustanovilo, že:

„Poskytovateľom služieb zmenárne virtuálnej meny sa rozumie osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.“.

Viazanou živnosťou sa podľa § 19 ods. 1 písm. b) Zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) rozumie živnosť, ak je podmienkou jej prevádzkovania odborná spôsobilosť získaná inak (ako výučným listom). Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti inak je podľa § 24 zákona pri viazaných živnostiach uvedený v Prílohe č. 2.

V prílohe pod poradovým číslom 82b. sa nachádza viazaná živnosť Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny, na ktorej prevádzkovanie je potrebné preukázať úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Týmto vzdelaním sa podľa Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rozumie:

  • § 16 ods. 4 písm. c)„úplné stredné všeobecné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu alebo štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej športovej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške“,
  • § 16 ods. 4 písm d)„úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, škole umeleckého priemyslu alebo v strednej športovej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou, úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania nadstavbového štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pomaturitného kvalifikačného štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky; dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a v študijných odboroch, v ktorých sa praktické vyučovanie vykonáva formou odborného výcviku je dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list“.

Zjednodušene povedané, musíte mať ukončenú strednú školu alebo gymnázium, učilište s výučným listom alebo 8-ročné gymnázium.

Ako živnosť, pri zakladaní eseročky, teda uvádzate Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny, pričom osobne by som uviedol aj živnosť pod poradovým číslom 82a. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny, kde je preukazovanie odbornej spôsobilosti totožné.

Mohlo by vás zaujímať: Zdaňovanie zisku z predaja akcii, Ako účtovať o virtuálnych menách (kryptomenách) v jednoduchom a podvojnom účtovníctve?

(Pôvodný článok 11.07.2022 | Aktualizované 30.12.2023, 15:14)

[nahlás chybu v článku]