Pozitívna zásadná zmena pri odpisovaní rizikových pohľadávok od 01.01.2020 (platí aj pre rok 2021)

  

Zaznamenali ste zmenu pri posudzovaní pohľadávky ako nepremlčanej z pohľadu Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov? Od 01.01.2020 sa do tohto zákona dostala zmena, ktorá „predlžuje“ možnosť tvorby opravnej položky k pohľadávkam. O čo ide?

Podľa Obchodného zákonníka je premlčacia doba 4 roky (§ 397 Zákona 513/1991 Zb.) a podľa Občianskeho zákonníka je premlčacia doba 3 roky (§ 101 Zákona 40/1964 Zb.).

K nepremlčaným pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté v zdaniteľných výnosoch/príjmoch je možné v súlade s § 20 ods. 14 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov vytvoriť opravné položky (daňovo uznateľné náklady/výdavky), pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a to vo výške:

  • 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 360 dní,
  • 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 720 dní,
  • 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. To znamená, že ak je účtovným obdobím kalendárny rok, o opravných položkách sa účtuje k 31.12. (§ 26 ods. 3 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve). K tomuto dátumu sa následne aj posudzuje, či je pohľadávka premlčaná alebo nie.

Preto mohla nastať napr. nasledovná situácia:
Podnikateľ má pohľadávku, ku ktorej ešte netvoril žiadnu opravnú položku.  Jej premlčanie nastalo 17.02.2019. O opravných položkách sa však v roku 2019 účtuje až k 31.12.2019.

To je dôvod prečo k tejto pohľadávke nebude môcť podnikateľ vytvoriť opravnú položku, nakoľko ku dňu, ku ktorému sa zostavuje je už pohľadávka premlčaná – § 20 ods. 3 Zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2019 hovorí: „Zásady pre tvorbu, čerpanie a rozpustenie rezerv a opravných položiek ustanovuje osobitný predpis.“

Avšak od 01.01.2020 došlo k doplneniu § 20 ods. 3 Zákona o dani z príjmov nasledovne: „Zásady pre tvorbu, čerpanie a rozpustenie rezerv a opravných položiek ustanovuje osobitný predpis. Pohľadávka sa na účely tohto zákona považuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.“

To ma za následok napr. nasledovnú situáciu:
Podnikateľ má pohľadávku ku ktorej ešte netvoril žiadnu opravnú položku.  Jej premlčanie nastane 17.02.2020. O opravných položkách za rok 2020 sa však bude účtovať až k 31.12.2020.

Pri tejto pohľadávke, ktorej premlčanie nastane počas roka 2020, bude už môcť podnikateľ vytvoriť opravnú položku k 31.12.2020, nakoľko v roku 2020 bola aspoň 1 deň nepremlčaná.

Vyššie opísaná situácia pre zdaňovacie obdobie roka 2020 platí rovnako aj pre zdaňovacie obdobie roka 2021.

Mohlo by vás zaujímať: Odpis pohľadávky u živnostníka (jednoduché účtovníctvo), Ako zrušiť opravnú položku k pohľadávke?, Čo s pohľadávkou, keď odberateľ zomrel?

[nahlás chybu v článku]