Odpis pohľadávky u živnostníka (jednoduché účtovníctvo)

  

Dobrý deň. V živnosti mám už dva roky jednu vystavenú faktúru, ktorú už nedostanem zaplatenú. Dá sa jej nejako zbaviť odúčtovaním z môjho účtovníctva, nejako ju odpísať alebo tak?

 

Zdravím. Keďže účtujete v sústave jednoduchého účtovníctva, pri odpise pohľadávky je rozhodujúci dôvod takého odpisu pohľadávky. Zákonom uznané dôvody, pri ktorých možno zahrnúť pohľadávku do daňových výdavkov sú uvedené v § 19 ods. 2 písm. h) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Patria medzi ne situácie:

  • súdom zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo súdom zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušenie konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate (…),
  • ak to vyplýva z výsledku konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo z výsledku oddlženia splátkovým kalendárom.
  • v prípade, že dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
  • ak exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd alebo exekútor zastaví z dôvodu, že po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku,
  • ak exekútor výkon rozhodnutia alebo exekúciu zastaví (z dôvodu podľa § 61n ods. 1 písm. a), c)d) Zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok) to sa vzťahuje aj na ostatné pohľadávky evidované daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi.

Ak nastala jedna z vyššie uvedených situácii, zánik pohľadávky sa zaúčtuje v knihe pohľadávok na základe dokladov preukazujúcich dôvod odpisu pohľadávky (§ 14 ods. 3 Zákona 628/2007 Z.z. Postupy účtovania v sústave JÚ).

Ak však nenastala žiadna z vyššie uvedených situácii (teda upustíte od vymáhania pohľadávky zo svojej vlastnej vôle), zánik pohľadávky sa zaúčtuje v knihe pohľadávok a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa vo výške hodnoty odpísanej pohľadávky zaúčtuje Ostatný príjem (§ 14 ods. 2 Postupov účtovania v sústave JÚ).

O ostatnom príjme, ktorý vám zvýši základ dane, sa účtuje z toho dôvodu, že na poskytnutie tovarov/služieb, ktoré boli zahrnuté v danej pohľadávke, boli vynaložené výdavky, ktoré už boli zahrnuté v základe dane. Keďže vám tieto výdavky už v minulosti znížili základ dane a odpisujete pohľadávku mimo zákonom uznaných dôvodov, je nutné v danom roku odpisu vykonať aj nápravu – zvýšiť základ dane. Ak by v budúcnosti došlo náhodou k situácii, že by vám bola už odpísaná pohľadávka uhradená, potom by ste účtovali o príjmoch, ktoré neovplyvňujú základ dane. To zabezpečí, že príjem z pohľadávky už druhýkrát zdaňovať nebudete.

Pozor! Od 01.01.2020 nastala zmena v posudzovaní premlčania pohľadávky. Viac v článku Pozitívna zásadná zmena pri odpisovaní rizikových pohľadávok od 01.01.2020.

(Pôvodný článok 22.01.2019 | Aktualizované 03.02.2021, 16:38)

[nahlás chybu v článku]