Ako zrušiť opravnú položku k pohľadávke?

  

Dobrý deň. Robím si vo svojej eseročke sám účtovníctvo a chcel by som sa opýtať, ako by ste postupovali vy, že či som to urobil správne. Minulý rok som k trom mojim vystaveným faktúram vytvoril 20-percentnú opravnú položku, lebo už boli po splatnosti. Tým ľuďom som aj volal, aj sľúbili, že zaplatia, ale nezaplatili. Tento rok som im už aj poslal oficiálnu výzvu na zaplatenie, inak to budem riešiť súdom, no a zaplatili. Čo ale teraz s tou opravnou položkou? Ďakujem.

 

Zdravím. Podľa toho čo píšete, ste postupovali podľa § 20 ods. 14 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, kedy je možné k nepremlčaným pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté v zdaniteľných výnosoch/príjmoch, vytvoriť opravné položky, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí vo výške:

  • 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 360 dní,
  • 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 720 dní,
  • 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.

Takto tvorené opravné položky, ako je uvedené vyššie, možno uznať za daňové náklady/výdavky. To neplatí pri tvorbe opravných položiek na pohľadávky nadobudnuté postúpením alebo pohľadávky, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi (§ 20 ods. 15).

Pre lepšiu ilustráciu uvediem príklad na jednej pohľadávke, podľa ktorého môžete postupovať aj pri ostatných pohľadávkach.

Zadanie:

Pohľadávka OF201701 vystavená 03.07.2017 vo výške 7 000 € za poskytnuté služby, ktorá má 30-dňovú splatnosť (splatná do 02.08.2017). Do 31.12.2018 nebola pohľadávka uhradená. K 31.12.2018 ste vytvorili opravnú položku vo výške 20 % menovitej hodnoty pohľadávky, t. j. 1 400 €.

Ako postupovať:

1. Zaúčtovanie vystavenej faktúry OF201701 v roku 2017 7 000 € 311 / 602 A
2. Vytvorenie opravenej položky k faktúre OF201701 k 31.12.2018 1 400 € 547 / 391
3. Úhrada faktúry OF201701 na účet v roku 2019 odberateľom 7 000 € 211 A / 311
4. Zrušenie vytvorenej opravnej položky k faktúre OF201701 1 400 € 391 / 547

Tvorba opravnej položky v roku 2018 mala za následok znížene základu dane za rok 2018. Jej zrušenie v roku 2019 bude mať naopak za následok zvýšenie základu dane za rok 2019.

Pozor! Od 01.01.2020 nastala zmena v posudzovaní premlčania pohľadávky. Viac v článku Pozitívna zásadná zmena pri odpisovaní rizikových pohľadávok od 01.01.2020.

Mohlo by vás zaujímať: Rozdiel medzi nákladmi a výdavkami, výnosmi a príjmami, Odpis pohľadávky u živnostníka (jednoduché účtovníctvo)

[nahlás chybu v článku]